Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Roheline kokkulepe: linnad ja piirkonnad on tegudeks valmis  
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 25. konverentsil Madridis toetavad Euroopa Regioonide Komitee liikmed teatist rohelise kokkuleppe kohta ning tuletavad meelde, et linnad ja piirkonnad on ELi kliimaneutraalsuse saavutamise võti

Euroopa Komisjon avaldas teatise Euroopa rohelise kokkuleppe kohta ja selle ajakava. Edasised meetmed hõlmavad energia- ja kliimaeesmärkide ajakohastamist, samuti uusi kliimamuutustega kohanemise ning õhukvaliteedi ja elurikkuse kaitse strateegiaid ja õigusakte. Samal ajal kui ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 25. konverentsil keskendutakse rahvusvahelise CO 2 -turu eeskirjadele, kutsub ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu Pariisi kokkuleppe osalisi üles edendama koosööd linnade ja piirkondlike valitsustega, sest vaid siis saadab tõhusaid kliimameetmeid edu ja suudame ülemaailmse soojenemise peatada.

Kliimatippkohtumise viimasel nädalal korraldasid Euroopa Regioonide Komitee liikmed töökoosoleku rohelise kokkuleppe teatise teemal. Nad tuletasid meelde, et linnad ja piirkonnad seavad riikide valitsustega võrreldes juba palju kõrgemaid eesmärke, ning kordasid enda võetud kohustust teha kohapeal kõik kliimaneutraalse ülemineku saavutamiseks.

Liikmed väljendavad heameelt rohelise kokkuleppe üle, sest selles sätestatakse väga kõrgete eesmärkidega ja ulatuslik tegevuskava, mis muudab tulevikku suunatud integreeritud poliitika kättesaadavamaks, ühendades rohelise kokkuleppe ELi peamiste majandus- ja finantsmehhanismidega.

Komitee esimene asepresident ja komitee delegatsiooni juht kliimatippkohtumisel Markku Markkula ütles: „Euroopa Liit peab ülemaailmse soojenemise vastases võitluses olema esirinnas. Teatis rohelise kokkuleppe kohta saabub väga õigel ajal, sest algamas on viimane läbirääkimiste etapp Pariisi kokkuleppe täielikuks rakendamiseks . Komitee kordab, et kohustub täiel määral panustama rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisse, tagades linnade ja piirkondade täieliku kaasamise kedagi kõrvale jätmata.“

Rohelise kokkuleppe teatises esitatakse peamiste poliitikasuundade ja meetmete esialgne tegevuskava, mis aitab saavutada Euroopa ülemineku kliimaneutraalsusele 2050. aastaks.

Tippkohtumisel väljendasid liikmed soovi kaasata Euroopa Regioonide Komitee arvukatesse tulevastesse seadusandlikesse meetmetesse, sh energiatõhususe, taastuvate energiaallikate, liikuvuse, ringmajanduse, metsade ja sinise majanduse valdkonnas.

Komiteel on heameel väljavaate üle suurendada 2030. aasta kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärki 50%-le ja tegutseda 55% suunas. Kuid samas tunneb ta kahetsust, et puuduvad kõrgemad eesmärgid taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe osas.

Komitee tunnustab meetmeid, mis on mõeldud kütteostuvõimetuse probleemiga tegelemiseks, eelkõige kodumajapidamistele mõeldud rahastamisskeemid oma majade renoveerimiseks ning kogu ehitussektorile mõeldud renoveerimislaine algatus.

Komitee on valmis tegema koostööd, et toetada komisjoni kliimapakti koos kodanike ning riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutustega, sealhulgas ELi nõuandeorganitega. Heameelt valmistab viide suurimate probleemidega piirkondadele.

Komitee väljendab erilist poolehoidu õiglase ülemineku mehhanismile, sh õiglase ülemineku fondile söekaevandus- ja CO 2 -mahukate piirkondade ja sektorite jaoks. Kuid siiski peab rõhutama, et lisaks ühtekuuluvusfondidele on aastatel 2021–2027 vaja teisigi vahendeid.

Transpordi puhul meenutab komitee nii oma üleskutset rakendada laiemalt „saastaja maksab“ põhimõtet kui ka vajadust pakkuda kasutajatele taskukohasemaid, kättesaadavamaid, tervislikumaid ja puhtamaid alternatiivse liikuvuse lahendusi. Komitee tuletab meelde linnade ja piirkondade otsustavat rolli puhtale liikuvusele täies ulatuses üleminekul.

Liikmed tervitavad rohelise kokkuleppe tähtsust majanduskasvu strateegiana, et muuta ELi majandus CO 2 -neutraalseks, kuid väljendavad kahetsust, et kestliku arengu eesmärkide rakendamiseks puuduvad kvantifitseeritud alaeesmärgid.

Just roheline kokkulepe peab olema peamine hooandja Euroopa Liidu liikumisel jätkusuutliku põllumajandustootmise ja tarbimise suunas. Komitee tuletab meelde oma üleskutset vähendada põllumajandusest pärit kasvuhoonegaaside heidet 30% ja kahekordistada liikmesriikides mahepõllumajandusmaad 2017. aastaga võrreldes.

Liikmed tunnustavad Euroopa kliimaseaduse ettepaneku, millega 2020. aasta märtsis sätestatakse 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärk. Komitee on valmis andma panuse vastuolude kõrvaldamiseks praegustes õigusaktides, toetudes kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogemustele ELi õigusaktide rakendamisel ja poliitika kujundamisel.

5. detsembril vastuvõetud resolutsioonis rohelise kokkuleppe kohta soovitas komitee luua linnade ja piirkondade, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide foorumi rohelise kokkuleppe rakendamise järelevalveks.

Taustteave

Klõpsake siin , et lugeda pressiteadet rohelist kokkulepet käsitleva Euroopa Regioonide Komitee resolutsiooni kohta, mis võeti vastu täiskogu istungil 5. detsembril 2019.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023