Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Suuremad kliimaeesmärgid ja otsene juurdepääs ELi rahalistele vahenditele: kohaliku tasandi juhid soovivad, et roheline kokkulepe jõuaks kohalikule tasandile  

Enne olulist ELi tippkohtumist on Euroopa Regioonide Komitee esitanud mitu ettepanekut rohelise kokkuleppe elluviimiseks kohalikul tasandil. Arvamuses, mille raportöör on Flandria parlamendi liige Andries Gryffroy (BE/EA) , nõuavad linnad ja piirkonnad, et nad asetataks rohelise kokkuleppe algatuste keskmesse. Samuti nõuavad nad otsest juurdepääsu ELi rahalistele vahenditele ja Euroopa piirkondlik tulemustabeli loomist, et hinnata nende kliimameetmeid ja mõju. Need on mõned arvamuse „Kliimamuutuste mõju piirkondadele: Euroopa rohelise kokkuleppe hindamine“ põhiettepanekud. Kuigi ELi pikaajalise eelarve, taastepaketi ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise 2030. aasta eesmärgi suhtes ei ole veel kokkulepet saavutatud, hoiatavad kohaliku tasandi juhid, et edasised viivitused ohustavad majanduse taastumist COVID-19st, mõjutades tõsiselt kohalikke ja piirkondlikke kogukondi kogu ELis.

Kliimameetmed ja Euroopa roheline kokkulepe, mis on ELi majanduskasvu strateegia kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks, on jätkuvalt ELi poliitilise tegevuskava keskmes. Euroopa Regioonide komitee võttis oma täiskogu 2020. aasta detsembri istungjärgul vastu Euroopa rohelist kokkulepet käsitleva arvamuse , mis sisaldab soovitusi kolmes valdkonnas: valitsemine, rahastamine ja seiremehhanismid.

Raportöör Andries Gryffroy (BE/EA) , kes on Flandria parlamendi liige, sõnas: „Rohelist kokkulepet saadab edu ainult siis, kui see toetub alt-üles suunatud lähenemisviisile. Me kutsume üles tegema tihedamat koostööd Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega tagamaks, et piirkonnad ja linnad seataks kesksele kohale. Paljud piirkonnad ja linnad on juba võtnud vastu energiaüleminekukavade ja kohalikud rohelised kokkulepped, kuid need kajastuvad harva riiklikes kavades ja strateegiates. Teeme ettepaneku kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused täielikult riiklike kavade koostamisse ja rakendamisse ning anda neile suurem ja lihtsam juurdepääs rahalistele vahenditele. Oleme valmis tegema koostööd Euroopa Komisjoni ja selle Teadusuuringute Ühiskeskusega, et luua Euroopa piirkondlik tulemustabel, jälgida ja seirata edusamme kliimat ja rohelist kokkulepet käsitlevate õigusaktide, poliitikameetmete ja rahastamise rakendamisel kohalikul ja piirkondlikul tasandil.“

Valitsemisega seoses avaldab komitee kahetsust, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kliimaalased pingutused kajastuvad harva ELi pealinnades koostatud riiklikes kavades. Linnad ja piirkonnad taotlevad struktureeritud osalemist riiklike COVID-19 kriisist taastumise kavade ja rohelise kokkuleppe investeeringute kavandamises ja rakendamises, tehes ettepaneku kohustuslike konsultatsioonide ja mitmetasandiliste dialoogide laiendamiseks kõigile rohelise kokkuleppe valdkondadele, sealhulgas energia ja kliima, transport, elurikkus ja linnade rohelisemaks muutmine.

Rahastamisega seoses hoiatavad liikmed ELi vahendite tsentraliseeritud haldamise eest. Komitee arvamuses rohelise kokkuleppe kohta nõutakse, et linnadel ja piirkondadel oleks otsene juurdepääs ELi vahenditele, kuna kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võtavad kõige rohkem kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise meetmeid ning nad on kohalike oludega kõige paremini kursis.

Praegustes ELi eelarvet käsitlevates ettepanekutes on kliimameetmetele ette nähtud 30% vahenditest. COVID-19 taastepakett „NextGenerationEU“ hõlmab vähemalt 37% kliimaga seotud kulutustest.

Seirega seoses tuletavad liikmed meelde, et mehhanismid ja näitajad on vajalikud selleks, et täpselt hinnata kliimamuutuste mõju kohalikul ja piirkondlikul tasandil, ning selleks, et määrata kindlaks linnade ja piirkondade saavutused kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ning nende panus kliimamuutuste vastasesse võitlusse.

Komitee teeb ettepaneku luua Euroopa piirkondlik tulemustabel, mis tõendab edusamme rohelise kokkuleppe ja taastekavade rakendamisel kohalikul tasandil. Näitajaid on vaja selleks, et saada ülevaade iga piirkonna lähteolukorrast kliimapöördel ning seega teha paremini kindlaks iga piirkonna eripära, probleemid ja vajadused, ja et hinnata kliimameetmete mõju.

Enne sel nädalal toimuvat ELi tippkohtumist, mille eesmärk on jõuda kokkuleppele ELi kasvuhoonegaaside heite vähendamise 2030. aasta eesmärgi suurendamises ning eelkõige ELi pikaajalise eelarve ja taastepaketi suhtes, pidasid liikmed arutelu Saksamaa keskkonna-, looduskaitse- ja tuumaohutuse ministri Svenja Schulzega . Arutelu avades tuletas Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas meelde: „ELi liikmesriigid peavad nõustuma vähendama 2030. aastaks CO 2  heidet vähemalt 55% ning kiitma viivitamata heaks ELi pikaajalise eelarve ja taastekavad. Rahalisi vahendeid peab saama kasutada alates 2021. aasta esimesest poolest. Vastasel juhul ei jõua EL aidata kaitsta kohalikke kogukondi ja säilitada meie majandust.“

Taustteave

Kuni 70% kliimamuutuste leevendamise meetmetest ja kuni 90% kliimamuutustega kohanemise meetmetest võtavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, kes vastutavad ka rohkem kui 65% kliima ja keskkonnaga seotud avaliku sektori investeeringute eest ELis.

Meie värskeim intervjuu raportöör Andries Gryffroyga (BE/EA) on kättesaadav siin .

13. oktoobril 2020 teatasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee oma pühendumusest uuele koostööetapile, et kiirendada rohelise kokkuleppe elluviimist Euroopa piirkondades ja linnades. Euroopa Komisjoni Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutav juhtiv asepresident Frans Timmermans kutsus arutelus kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi üles võtma endale vastutus ja kujundama rohelist kokkulepet nende pädevusse kuuluvates valdkondades.  Lugege meie pressiteadet siin

„Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ on Euroopa Regioonide Komitee uus algatus, mille eesmärk on seada linnad ja piirkonnad Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse ning tagada, et nii ELi kestliku majanduskasvu strateegia kui ka COVID-19 taastekavad väljenduksid linnade ja piirkondade otserahastamises ning konkreetsetes projektides iga territooriumi jaoks. Algatusega „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ tehti algust 15. juunil 2020 ja selle raames loodi spetsiaalne 13 liikmest koosnev töörühm. Lugege pressiteadet siin .

Tutvuge rohelise kokkuleppe 200 parima tavaga meie veebikaardil .

Lisateave

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu 141. istungjärgu fotod on kättesaadavad komitee Flickri galeriis .

Kontaktisik:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023