Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Roheline kokkulepe kohalikul tasandil: linnad ja piirkonnad kavandavad majanduslikke ja sotsiaalseid meetmeid, et toetada kodanikke ja ettevõtjaid energiakriisi ületamisel  

Pakutud meetmete seas on sihtotstarbelised rahastamisvahendid hoonete energiatõhususe tagamiseks, keskkonnahoidlikud investeeringud, mis jäetakse välja avaliku sektori eelarvepuudujäägi arvutustest, ning jätkuvad kliimakonsultatsioonid kodanikega.

Pärast seda, kui nõukogu leppis kokku üldises lähenemisviisis paketi „Eesmärk 55“ olulistele ettepanekutele, võttis Euroopa Regioonide Komitee vastu neli arvamust, mis on otseselt seotud linnade ja piirkondade rolliga Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimisel. Rohelepe on ELi majanduskasvu strateegia kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks. Nimetatud arvamustes käsitletakse mitmesuguseid küsimusi alates majanduslikest ja finantsmeetmetest kohaliku rohelise eelarvestamise laiendamiseks kuni hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamiseni, samuti vajadust töötada välja sotsiaalmeetmed, et kaitsta kõige haavatavamaid ja tugevdada kodanike rolli rohepöördes.

Sõda Ukrainas loob ajaloolise võimaluse lõpetada Venemaa fossiilkütuste kasutamine ja saavutada ELis energiasõltumatus. Energiahindade järsk tõus on drastiliselt suurendanud nende kodanike arvu, kes seisavad silmitsi energiaostuvõimetuse ja liikuvusvaesusega. Komitee – ELi linnu ja piirkondi esindava kogu – täiskogu juuni istungjärgul vastu võetud arvamustes pakutakse välja viisid nende kahe olulise probleemi lahendamiseks.

Hoonete energiatõhususe direktiivi käsitlevat arvamust tutvustades ütles selle raportöör, Aude’i departemangu volikogu liige André Viola (FR/PES) järgmist: „Me peame võitlema energiaostuvõimetuse vastu ja vaatama läbi oma energiasüsteemi, et olla vastupanuvõimelisem ja saavutada oma kliimaeesmärgid 2050. aastaks. Peame seadma kaugeleulatuvaid eesmärke ELi hoonefondi CO2 heite vähendamiseks, sest kuni sajandi keskpaigani jõuab renoveerimistöid läbi viia vaid ühel korral. Meil on vaja tulevikukindlat renoveerimiskava, mis on taskukohane kõigile kodanikele ning kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. Läbivaadatud hoonete energiatõhususe direktiivis tuleb keskenduda hoonete kogu olelusringile ning materjalide ringkasutus ja piisavus tuleb ette näha kõigis etappides.“Lisateave.

Seoses arvamusega rohepöörde sotsiaalse vastuvõetavuse ja keskkonnanõuete tasakaalustamise kohta märkis arvamuse raportöör, Łódźi linnapea ja linnapeade pakti Poola saadikHanna Zdanowska (PL/EPP): „Rohepöörde õnnestumise seisukohalt on otsustav luua Euroopa ja riigi tasandil õiged tingimused selleks, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saaksid rakendada keskkonnahoidlikke meetmeid. Me kutsume üles suunama ELi rahalisi vahendeid otse linnadele ja piirkondadele, et täita roheline kokkulepe kohalikul tasandil, edendada energiaallikate mitmekesistamist ja saavutada sõltumatus Venemaa fossiilkütustest. Sellega seoses peame renoveerimislaine raames suurendama energiatõhusust ning kiirendama taastuvenergia kasutuselevõttu meie linnades ja piirkondades. ELi rohepööre peab põhinema tugeval sotsiaalsel vastuvõetavusel ning kõrvale ei tohi jätta ühtegi kodanikku, piirkonda ega ettevõtet. Seepärast teeme ettepaneku korraldada rohepöörde õnnestumiseks alalisi kohalikke dialooge ja kohalikke kliimatippkohtumisi.“ Lisateave.

Arvamuse „Rohelise eelarve rakendamine kohalikul ja piirkondlikul tasandil“ raportöör, Autuni linnapea Vincent Chauvet (FR/ Renew Europe) märkis: „Kliimamuutustega kaasneb suur majanduslik mõju ja veelgi suurem keskkonnakulu. Linnadel ja piirkondadel on keskne roll kaasava rohepöörde elluviimisel. Nii liikmesriigid kui ka EL vastutavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste toetamise eest otserahastamise ja konkreetsete meetmete abil. Meil tuleb kiiresti kokku leppida rohelise eelarvestamise ühises määratluses ning struktureeritud, kuid paindlikus Euroopa raamistikus, mis aitab viia eelarvepunktid kooskõlla kliima- ja keskkonnaeesmärkidega. Rohepööre leiab aset kas kohalikul tasandil või üldse mitte.“Lisateave.Raportöör Vincent Chauvet on Euroopa Regioonide Komitee delegatsiooni liige novembris toimuval ÜRO järgmisel ülemaailmsel kliimakonverentsil Egiptuses (COP27).

Lisaks võttis komitee vastu arvamuse ELi uue Arktika strateegia kohta, mille raportöör, Oulu linnavolikogu liige Mirja Vehkaperä (FI/ Renew Europe) sõnas: „ELi rahastamisvahendid tuleb suunata kestlike investeeringute toetamisele ja tagamisele Arktikas. Peame mõtlema sellele, kuidas rakendada rohelist kokkulepet ja paketti „Eesmärk 55“, võttes samal ajal arvesse ELi Arktika piirkonna iseärasusi. Näiteks tuleb heitkogustega kauplemise kontekstis arvesse võtta Arktika talvise meretranspordi eritingimusi. Samal ajal on oluline leida tasakaal loodusvarade vastutustundliku arendamise ja keskkonnakaitse vahel, et vallandada täielikult Arktika potentsiaal ELi keskkonnahoidliku majanduskasvu ja digiülemineku liikumapaneva jõuna. Arktika võib pakkuda Euroopale teadmisi, tooteid, ressursse ja energiat, mis on ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks määrava tähtsusega.“Lisateave.

Taustteave

Hoonete energiakulud moodustavad 40 % liidu lõppenergia tarbimisest ja 36 % liidu energeetikaga seotud kasvuhoonegaaside heitest. Uue direktiivi lõppeesmärk on Euroopa hoonefondi CO2 heite vähendamine 2050. aastaks. Komitee kutsub üles kohaldama uut hoonete energiatõhususe direktiivi mitte ainult uutele, vaid ka renoveeritavatele hoonetele. Komitees vastu võetud arvamuses toetati André Viola ettepanekut tuua fossiilkütuste küttes ja jahutuses kasutamise lõpetamise tähtaeg aastale 2025 Euroopa Komisjoni pakutud 2027. aasta asemel. Lisateave.

Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles vaatama läbi munitsipaalteenuste rahastamise eeskirjad, vähendama energiatõhususe ja taastuvenergia meetmetega seotud kulukoormust ning piirama ja lihtsustama regulatiivseid tõkkeid uutele tehnoloogiatele ja ärimudelitele. Sotsiaalse vastuvõetavuse suurendamiseks soovitab komitee mitmeid meetmeid, sealhulgas osaluspõhise juhtimise laialdasemat kasutamist, näiteks osaluseelarvete ja kohalike dialoogide kaudu, ning rahalist toetust alalistele konsultatsioonimehhanismidele, nagu kohalikud kliimatippkohtumised. Lisateave.

Euroopa Regioonide Komitee kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles vabastama rohelised investeeringud piirkondliku eelarvepuudujäägi arvutamisest ja võla piirmäära kuldreeglitest ning pooldab tõhusat, kaasavat ja läbipaistvat rohelist eelarvestamist. Komitee toetab kaasavat lähenemisviisi rohelisele eelarvestamisele, et võimaldada kodanikel ja eelkõige noortel võtta vastutus roheliste projektide aastaeelarve teatud osa eest. ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu kutsub üles looma asutustevahelise koostööplatvormi, et suurendada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste suutlikkust muuta oma eelarve keskkonnahoidlikuks ja koondada väikesemahulisi projekte, et saavutada mastaabisääst ja jagada häid tavasid. Lisateave.

ELi uues Arktika strateegias rõhutab Euroopa Komisjon Arktika kasvavat strateegilist ja geopoliitilist tähtsust. 2022. aasta alguses avaldatud hinnangu kohaselt moodustab ELi Arktika piirkonna investeerimispotentsiaal 2030. aastaks ligikaudu 150 miljardit eurot, millest suur osa on seotud rohepöörde elluviimisega. Rõhuasetus on investeeringutel CO2-neutraalsesse terasesse, akude tootmisse, maavarade kaevandamisse ja töötlemisse, aga ka ringmajanduse edendamisel ning bio- ja tuuleenergia tootmisel. Lisateave.

Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ on Euroopa Regioonide Komitee algatus, mille eesmärk on seada linnad ja piirkonnad ELi kliimaneutraalsusele ülemineku keskmesse.

Kontaktisik:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023