Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Toiduained, põllumajandustooted ja piiritusjoogid: kohalikud ja piirkondlikud juhid kiidavad geograafiliste tähiste lihtsamat registreerimist ja paremat pettustevastast kaitset  

Paremad eeskirjad ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti suurem roll on esmatähtsad, et säilitada 74,76 miljardi eurose müügituluga Euroopa kultuuri- ja gastronoomilise pärandi põhiolemus.

30. novembril täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses toetab Euroopa Regioonide Komitee Euroopa Komisjoni ettepanekut ühendada kolm geograafilise tähise süsteemi üheks süsteemiks, millega kohaldatakse põllumajandustoodetele, toiduainetele, veinidele ja piiritusjookidele ühtseid sätteid. Komitee tunneb iseäranis heameelt selle üle, et osa taotluste menetlemisest on delegeeritud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO). Ameti käsutuses on tõhusad vahendid, mille abil on võimalik lihtsustada geograafiliste tähiste registreerimismenetlusi tootjate seisukohast ning tõhustada tähiste kontrolli ja võitlust pettuste vastu.

Geograafilised tähised on osa Euroopa Liidu kultuuri- ja gastronoomilisest pärandist ning nende müügiväärtus on 74,76 miljardit eurot, moodustades 15,5% ELi põllumajanduslike toiduainete koguekspordist. Ajal, mil põllumajandustoorme hinnad järsult tõusevad, avaldavad kvaliteetsed tootmisahelad märkimisväärset mõju majanduslikule ja sotsiaalsele tegevusele piirkondades, mille osaks nad on, eelkõige piirkonna majanduse stabiliseerimise kaudu.Samuti võimaldavad tähised arendada investeeringuid, teadusuuringuid ja innovatsiooni piirkondades ning tagada, et tootjad saavad toote väärtusest õiglase osa.

Arvamuse raportöör, Couëtron-au-Perche’i (Loir-et-Cheri departemang) vallavolikogu liige ja Collines du Perche’i valdade ühenduse juht Karine Gloanec-Maurin (FR/PES) ütles: „Geograafilised tähised on Euroopa identiteedi lahutamatu osa. Kes suudaks kujutada ette Prantsusmaad ilma šampanjata, Itaaliat parmesanita või Hispaaniat Ibeeria singita?Tähised on kujundanud meie piirkondi ja neil on jätkuvalt oluline roll maaelu arengus, sest need tagavad tootjatele parema sissetuleku ja suurendavad maapiirkondade atraktiivsust.Tähised annavad eeskuju kvaliteetse Euroopa põllumajanduse arendamisel.Just seepärast on komitee toetanud geograafiliste tähiste süsteemi arendamist kestlikku arengut soodustava vabatahtliku lähenemisviisi suunas, et innustada tootjaid ja tootjarühmi kestlikus üleminekus aktiivsemalt osalema.

Arutelul osales Euroopa Parlamendi liige ja geograafiliste tähiste läbivaatamise teema raportöör Paolo De Castro (IT/S&D), kes märkis: „See ei ole revolutsioon, vaid areng süsteemis, millesarnast ei leidu kusagil mujal maailmas ning mis juba toimib ja loob väärtust, ilma et oleks vaja investeerida avaliku sektori vahendeid.Kvaliteettootjate olukorra reaalseks parandamiseks on meie töö keskmes neli sammast: tootjarühmade rolli tugevdamine, parem kaitse, EUIPO rolli lihtsustamine ja selgitamine ning kestlikkus.Esimest korda pakub kõnealune määrus võimalust luua kõigi kvaliteettoodete jaoks ühtne tekst, säilitades samal ajal iga sektori eripära.Loodan, et lähinädalatel saab igaüks anda oma panuse teksti parandamisse, et sellest tööst ei kujuneks soodne võimalus ühe ja käestlastud võimalus teise jaoks.“

Arvamuse põhipunktid on järgmised.

Komitee kiidab heaks sätte, mille kohaselt pakub Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) tehnilist tuge intellektuaalomandi õiguste valdkonnas. See on Euroopa Komisjoni pakutud reformi olulisim uuendus. See oskusteave võiks pakkuda olulist tuge geograafiliste tähiste kaitse tugevdamisel. Geograafilisi tähiseid ei tohiks siiski hallata kaubamärkidena ning Euroopa Komisjoni ettepanekus tuleks selgitada, et EUIPO kontroll piirdub üksnes intellektuaalomandi valdkonnaga.

Määruses tuleks määratleda keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaal-kultuurilise kestlikkuse kriteeriumid, mida Euroopa Komisjon sooviks tagada töötjarühmade kaudu. Eesmärk on hoida kriteeriumid Euroopa kaasseadusandjate, st Euroopa Parlamendi ja ELi nõukogu täieliku kontrolli all.

Tootjarühmi tuleks julgustada oma tegevust paremini korraldama, et töötada tõhusalt ja arendada välja geograafiliste tähiste tugev kollektiivne juhtimine. Ent Euroopa tasandil ühtlustamine ei tohi kahjustada juba olemasolevaid ja hästi toimivaid riiklikke süsteeme.

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panuse tunnustamine registreerimismenetluste ettevalmistamisel ja lõpuleviimisel on oluline samm koostöö parandamiseks kõigi osaliste vahel.

Euroopa Regioonide Komitee kui ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogu peaks olema täielikult kaasatud uue geograafiliste tähiste süsteemi hindamisse tähiste territoriaalset mõõtme tõttu.

Taustteave

1. jaanuari 2021. aasta seisuga olid ELi liikmesriigid registreerinud ELi tasandil 3306 geograafilist tähist. Enam kui pool registreeritud nimetustest pärineb kolmest liikmesriigist: Itaaliast (858 nimetust); Prantsusmaalt (734 nimetust) ja Hispaaniast (354 nimetust). Neile järgnevad Kreeka (270 nimetust), Portugal (190 nimetust) ja Saksamaa (167 nimetust).

Enamik geograafilisi tähiseid on registreeritud veini- ja põllumajandustoodete ning toiduainete sektoris (vastavalt 49% ja 44% registreeritud nimetustest). Piiritusjoogid moodustasid 7% ja aromatiseeritud veinitooted 0,2% registreeritud nimetustest.

Kontaktisik:

Marie-Pierre Jouglain – pressiametnik

Tel: +32 (473) 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Jaga :