Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa sotsiaalõiguste sammast peab toetama tugev ühtekuuluvuspoliitika  

Euroopa sotsiaalõiguste samba loomine peaks edendama kestlikku ja kaasavat Euroopat, hoogustama võitlust sotsiaalse ja territoriaalse ebavõrdsuse vastu ning aitama kaasa sotsiaalse turumajanduse loomisele – nii väidab Euroopa Regioonide Komitee oma arvamuses, mis võeti vastu kolmapäevasel täiskogu istungil.

Mauro D’Attis i (IT/EPP) koostatud arvamuses tuuakse esile, et ELi ühel olulisemal ja ulatuslikumal poliitikavaldkonnal – majanduslikul, sotsiaalsel ja territoriaalsel ühtekuuluvuspoliitikal – peab olema keskne roll Euroopa sotsiaalmeetmete kava järkjärgulise rakendamise toetamisel. Selles kavas täiendavad konkurentsivõime ja sotsiaalne õiglus teineteist. Erilist tähelepanu tuleks pöörata noortele parema tuleviku tagamisele.

„Arvestades noorte töötuse ning vaeste või vaesusriskis inimeste arvu kasvu viimastel aastatel, peab Euroopa sotsiaalõiguste samba eesmärk olema luua ühtsem ja kodanike sotsiaalseid vajadusi rohkem arvesse võttev Euroopa. See on liidu, selle liikmesriikide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning sotsiaalpartnerite ühine pühendumine ja vastutus. Ühtekuuluvuspoliitika kui ELi peamine pikaajaline investeerimispoliitika peab Euroopa solidaarsuse väljendusena aitama kaasa nende eesmärkide saavutamisele“, ütles Mauro D’Attis.

Komitee soovitab ennetada palgavaesust, makstes inimväärset, tootlikkusega kooskõlas olevat töötasu ning arvestades samas liikmesriigi asjakohaste tavade ja õigusaktidega. Arvamuses toetatakse Itaalia valitsuse ettepanekut luua Euroopa töötuskindlustuse süsteem ning tõstetakse esile, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad tegema koostööd sotsiaalõiguste samba rakendamiseks vajalike finantsvahendite kindlustamiseks.

Komitee kutsub komisjoni ja nõukogu üles võtma kasutusele stimuleerivad meetmed riikide jaoks, kes rakendavad reforme, mille eesmärk on saavutada strateegia „Euroopa 2020“ sotsiaalsed eesmärgid ja võidelda sotsiaalse tasakaalustamatuse vastu. Lisaks tuleb võtta kasutusele asjakohased vahendid tehtud edusammude mõõtmiseks ja jälgimiseks ning ka piirkondadevaheliste erinevuste hindamiseks. Arvamuses kutsutakse üles pöörama rohkem tähelepanu pagulaste, saatjata alaealiste ja seaduslikult riigis elavate rändajate tõhusale integreerimisele muu hulgas kutsehariduse ja koolituste kaudu.

Euroopa Komisjoni kavandatud Euroopa sotsiaalõiguste sammas tugineb 20 põhimõttele ja selle eesmärk on tagada võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule, õiglased töötingimused ning sotsiaalkaitse ja kaasatus. Järgmine oluline samm on Göteborgis 17. novembril aset leidev õiglase töö ja majanduskasvu teemaline sotsiaaltippkohtumine, kuhu Euroopa Regioonide Komitee on kutsutud osalema koos teiste ELi institutsioonide, riigipeade ja valitsusjuhtide, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna esindajatega.

Kontaktisik:
Lauri Ouvinen
Tel + 32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PILLAR-SOCIAL-RIGHTS-MUST-BE-SUPPORTED-BY-A-STRONG-COHESION-POLICY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PILLAR-SOCIAL-RIGHTS-MUST-BE-SUPPORTED-BY-A-STRONG-COHESION-POLICY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PILLAR-SOCIAL-RIGHTS-MUST-BE-SUPPORTED-BY-A-STRONG-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PILLAR-SOCIAL-RIGHTS-MUST-BE-SUPPORTED-BY-A-STRONG-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PILLAR-SOCIAL-RIGHTS-MUST-BE-SUPPORTED-BY-A-STRONG-COHESION-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023