Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa demograafilised probleemid nõuavad kohalikke lahendusi  

Kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad ELi institutsioone üles tegema tihedat koostööd kohalike omavalitsustega, et võidelda demograafiliste muutuste territoriaalsete ja sotsiaal-majanduslike tagajärgedega

Arutelus Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresidendi Dubravka Šuicaga kutsusid Euroopa kohalikud ja piirkondlikud juhid ELi institutsioone üles tegema tihedat koostööd kohalike omavalitsustega, et võidelda demograafiliste muutuste territoriaalsete ja sotsiaal-majanduslike tagajärgedega. Kuna rahvaarv väheneb enam kui 40%-s ELi piirkondadest, kutsub Euroopa Regioonide Komitee üles integreerima demograafilise mõõtme kõigisse ELi poliitikavaldkondadesse ja Euroopa tulevikku käsitlevasse arutellu.

Euroopa Komisjoni hiljuti avaldatud aruandes demograafiliste muutuste mõju kohta tunnistatakse, et demograafiliste muutustega seotud küsimusi saab sageli kõige paremini käsitleda kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Samuti osutatakse aruandes tihedale seosele demograafiliste muutuste ning rohe- ja digipöörde vahel ja märgitakse, et demograafilised muutused võivad viia selleni, et elanikkonna vähenemise tõttu raskustesse sattunud piirkondades kaob usk demokraatiasse. Pikemas perspektiivis paneb tööealise elanikkonna vähenemine avaliku sektori eelarved tõenäoliselt surve alla ning mõjutab negatiivselt Euroopa geopoliitilisi väljavaateid ja positsiooni maailmas.

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu 1. juuli istungjärgul sõna võttes ütles Euroopa Komisjoni asepresident Dubravka Šuica : „Peame võimaldama demograafilistest muutustest enim mõjutatud piirkondadel säilitada ja parandada elukvaliteeti ning varustada end vajalike vahenditega innovaatiliste lahenduste leidmiseks. Oleme pühendunud inimeste toetamisele ja abistamisele muutuste läbimisel, pakkudes konkreetseid võimalusi ja tagades, et kedagi ei jäeta kõrvale.“

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „Covid-19 pandeemia on selgelt näidanud, et demograafilised muutused ja nende pikaajaline tõsine territoriaalne ja sotsiaal-majanduslik mõju nõuavad strateegilist mõtlemist ja tegutsemist. See võib põhjustada isegi nn rahulolematuse geograafiat, mis õhutab äärmuslikke liikumisi ja Euroopa-vastaseid vaateid mõnes piirkonnas, mis kannatab demograafilise taandarengu ja ajude äravoolu all, ja viib demokraatlikus süsteemis lõpuks polariseerumiseni. Kuna kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on demograafilistes küsimustes suur õiguspädevus, on komitee valmis toetama komisjoni algatusi selle nähtusega tegelemiseks ja inimeste elu parandamiseks ELi piirkondades, linnades ja külades.“

Euroopa Regioonide Komitee tutvustab järgmisel täiskogu istungjärgul oktoobris oma ettepanekuid, kuidas tegeleda demograafiliste muutuste negatiivse mõjuga ELi piirkondades. Praegu koostatava arvamuse eelnõus toonitatakse, et Euroopa vananev elanikkond, madal sündimus ja üha ebaühtlasem rahvastiku jaotumine vajavad sidusat poliitikat kõigil valitsemistasanditel ja kõigis ELi poliitikavaldkondades. Selles rõhutatakse eelkõige seost demograafiliste muutuste ja kõikjal elutingimuste parandamise vahel.

Raportöör János Ádám Karácsony (HU/EPP), Tahitótfalu vallavolikogu liige, ütles: „Demograafiliste muutuste tagajärjed avalduvad pikas perspektiivis, seega on väga oluline uurida, millised on olnud varasemad lahendused ja milliseid on meil praegu võimalik leida. Euroopa demograafiast rääkides tuleb arvesse võtta erinevaid aspekte, nagu vananemine või pikem oodatav eluiga, maapiirkondade rahvastikukadu, sise- ja välisränne, ajude äravool ning muutuvad sündimusmustrid ja vanemlikud kavatsused.“

Lisateave

Euroopa Komisjon avaldas 17. juunil kauaoodatud aruande demograafiliste muutuste mõju kohta ja üksikasjaliku statistika olukorra kohta igas liikmesriigis ning uued kaardid ja andmed ELi tasandi kohta. 2021. aastaks kavatseb komisjon esitada ka rohelise raamatu vananemise kohta ja pikaajalise maapiirkondade visiooni. 2020. aasta oktoobris esitatav komitee iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter sisaldab ka arvandmeid ja kaarte demograafia ja piirkondade kohta.

Euroopa Liidu tõsised demograafilised probleemid ilmnevad ELis paljudes kohtades järgmise kolme suundumuse kombinatsioonina: elanikkonna kahanemine, elanikkonna vananemine (koos sõltuvusmäära suurenemisega) ja väike sündimus. Üle 40% Euroopa piirkondadest kaotab elanikke ja prognooside kohaselt väheneb valdavalt maapiirkondade elanikkond 2050. aastaks 7,9 miljoni võrra. Samal ajal on ELi elanikkond keskmiselt kõige vanem ja 2070. aastaks peaks Euroopa osakaal maailma rahvastikus olema ainult 4%. Euroopa osa maailma SKPs väheneb samuti pidevalt.

Covid-19 pandeemia mõjutas iseäranis Euroopa vananevat elanikkonda, näidates vajadust kvaliteetse, kättesaadava ja taskukohase tervishoiu ja pikaajalise hoolduse järele. Praegune kriis on esile tõstnud ka digilõhe kaotamise ja tugeva digitaalse taristu tähtsuse.

Oma resolutsioonis Euroopa Komisjoni 2021. aasta tööprogrammi kohta kutsub Euroopa Regioonide Komitee Euroopa Komisjoni üles esitama teaduspõhise hinnangu Covid-19 mõju kohta demograafilistele muutustele ning tagama, et tulevased otsused oleksid kohandatud kohalikele vajadustele ja iseärasustele. Samuti rõhutatakse selles kättesaadava kvaliteetse hariduse ja koolituse rolli demograafilistele muutustele ja ajude äravoolule reageerimisel ning sellega seoses toetatakse Euroopa haridusruumi loomist 2025. aastaks tihedas koostoimes Euroopa teadusruumiga.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :