Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Üle 600 poliitiku osaleb arutelus Euroopa tuleviku ja regionaalpoliitika üle ( #EURegionsWeek )  
Täiskogu istungjärgul (#CoRplenary) arutatakse ELi eelarvet, ühtekuuluvuspoliitikat, Brexitit ning digi- ja ökoloogilist üleminekut

7. oktoobril algab Brüsselis 17.  Euroopa piirkondade ja linnade nädal , kus uuritakse, kuidas saab ühtekuuluvuspoliitika aidata muuta Euroopa rohelisemaks, kaasavamaks ja arukamaks. Nädal saab hoo sisse kõrgetasemelise aruteluga Euroopa tuleviku üle ja oodata on ligi 400 üritust, sealhulgas söepiirkondade ümberkujundamise teemaline kõrgetasemeline konverents. 8.–9. oktoobril toimub ka Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärk ( #CoRplenary ) , kus liikmed arutavad ELi ühtekuuluvuspoliitika tulevikku koos Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni esimehe Younous Omarjeega, ELi tulevast pikaajalist eelarvet koos volinik Günther Oettingeriga ning ökoloogilist ja digiüleminekut koos Soome Euroopa asjade ministri Tytti Tuppuraineniga.

17. Euroopa piirkondade ja linnade nädal , 7.–10. oktoober, #EURegionsWeek

#EURegionsWeek annab taas ainulaadse võimaluse mõista paremini, kuidas kasutavad piirkonnad ja linnad ELi vahendeid inimeste igapäevaelu edendamiseks ning kuidas muudetakse ühtekuuluvusfondide abil Euroopa rohelisemaks, kaasavamaks ja arukamaks. Iga-aastane konverents, mille korraldavad ühiselt komitee ja komisjon, on Euroopa suurim regionaalarengu üritus. Sel aastal koguneb üle 9000 inimese, sealhulgas teadlased, avaliku sektori ametnikud ja eksperdid ning pea 600 kohaliku, piirkondliku, riigi ja Euroopa tasandi poliitikut, kes saavad osaleda enam kui 400-l ühtekuuluvuse eri aspekte käsitleval seminaril, arutelul ja näitusel ning luua uusi kontakte.

Põhisündmused

7. oktoober kell 14.30–16.30 ( vaata otseülekannet ). Avaüritus: piirkonnad ja linnad kui ELi tuleviku alustalad

Avaüritusel osaleb üle 100 noore valitud poliitiku , kes arutavad Euroopa Regioonide Komitee presidendi Karl-Heinz Lambertz i, Euroopa Parlamendi asepresidendi Klara Dobrev i ja siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde eest vastutav voliniku Elżbieta Bieńkowska ga Euroopa Liidu tulevikku.

8. oktoober kell 9.00–10.30 ( vaata otseülekannet ). REGI ja COTERi komisjoni ühiskoosolek „Ühtekuuluvuspoliitika tulevik pärast 2020. aastat: läbirääkimiste hetkeseis“

Komitee ja Euroopa Parlamendi liikmed arutavad ELi 2021.–2027. aasta eelarve üle peetavaid läbirääkimisi ja ühtekuuluvuspoliitika paketti. Selles kontekstis võib ELi piirkondadel ja linnadel olla suur tähtsus tugeva ühtekuuluvuspoliitika kujundamises edaspidi, rõhutades poliitikas tehtud saavutusi praegusel programmitöö perioodil.

9. oktoober kell 14.30–17.00 ( vaata otseülekannet ). Kõrgetasemeline konverents üleminekus olevate söepiirkondade teemal

Kliimamuutustega võitlemise oluline osa on vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja toetada söetootmispiirkondi puhtale energiale üleminekul. Lisaks riiklikule toetusele aitab ELi ühtekuuluvuspoliitika ja selle haldamine koos liikmesriikidega anda abi energiasüsteemi ümberkujundavatele piirkondadele. Üritusel väljendavad ELi ministrid, Euroopa Parlamendi liikmed, piirkondlikud poliitikud ja teised kõrgetasemelised esindajad Bulgaariast, Tšehhi Vabariigist, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Poolast, Rumeeniast ja Hispaaniast oma seisukohti teemal, kuidas aidata kohalikel söekaevanduspiirkondel kõige paremini muutuda CO 2 -vabaks.

Saadaval on eraldi meediaprogramm , ürituste loetelu on kättesaadav komitee veebisaidil .
Ürituse fotosid ja salvestusi saab tasuta alla laadida.

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärk 7.–9. oktoobril ( #CoRplenary ) ( vaata otseülekannet )

Euroopa Regioonide Komitee on ELi kohalike ja piirkondlike valitud esindajate kogu, mis esindab linnade ja piirkondade huve. Komitee 350 liiget kogunevad Brüsselis, et arutada ja võtta vastu arvamusi ELi õigusaktide ja poliitiliste resolutsioonide kohta.

Põhisündmused

8. oktoober kell 15.15. ELi regionaalarengu poliitika pärast 2020. aastat: Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni (REGI) esimees, ühineb komitee liikmetega, et arutada regionaalarengu poliitika tulevikku järgmisel, 2020. aasta järgsel rahastamisperioodil.

8. oktoober kell 16.45. ELi tulevane eelarve: 2019. aasta lõpuks peaks ELi Nõukogu eesistujariik Soome esitama ELi pikaajalise eelarve (2021–2027) kompromissarvud. ELi piirkonnad ja linnad jagavad oma kasvavaid muresid ELi eelarvevoliniku Günther Oettinger iga ning võtavad vastu resolutsiooni .

8. oktoober kell 18.00. EL on kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele oluline: komitee liikmed arutavad Brexitit, saarepiirkondi ja puuduvaid transpordiühendusi piirialadel

9. oktoober kell 9.30. Digitaalse ja ökoloogilise ELi saavutamine: kõik ELi piirkonnad ja inimesed peavad saama meie ühiskonda kujundavast digi- ja ökoloogilisest üleminekust kasu. Kohalikud ja piirkondlikud esindajad vahetavad Soome Euroopa asjade ministri Tytti Tuppurainen iga arvamusi teemal, kuidas vähendada digilõhet ning tagada kõigile ühtekuuluvus ja solidaarsus. See arutelu on seotud komitee kahe arvamusega, mida taotles ELi eesistujariik Soome:

o „Digitaalne Euroopa kõigile: kohapeal arukate ja kaasavate lahenduste pakkumine“, raportöör Anne Karjalainen (FI/PES);

o „Arukad linnad: uued probleemid õiglasel üleminekul kliimaneutraalsusele: kuidas kestliku arengu eesmärke tegelikkuses ellu viia?“, raportöör Andries Gryffroy (BE/EA).

Täismahus päevakorra, dokumendid ja arvamuste eelnõud leiate internetist.

Kontakt

Mõlema ürituse akrediteeringu saamiseks võtke palun ühendust aadressil

PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023