Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi ettepanekud annavad seaduslikule rändele teretulnud tõuke  

Euroopa Regioonide Komitee soovitustes tuuakse välja viisid, kuidas linnad saavad lihtsustada rändajate juurdepääsu töökohtadele, kiirendada nende integratsiooni ja julgustada neid ettevõtlusega alustama.

Euroopa Liidu püüdlused meelitada väljastpoolt liitu ligi kvalifitseeritud töötajaid peaksid olema selgelt näha rändeprotsessi igas etapis, märgib Euroopa Regioonide Komitee oma arvamuses, milles väidetakse samuti, et linnad võivad aidata ELil ja selle liikmesriikidel parandada seadusliku rände haldamist. Ühtlasi väidetakse soovitustes, et sõda Ukrainas on toonud esile vajaduse kiirendada pagulaste oskuste tunnustamist, mis on nende integratsiooni ja kohaliku majanduse jaoks kriitiliselt tähtis küsimus.

Euroopa Regioonide Komitee arvamuses „Seaduslik ränne. Oskustööliste ja andekate inimeste meelitamine ELi“ esitatud soovituste eesmärk on lihtsustada pagulaste ja kvalifitseeritud rändajate juurdepääsu töökohtadele, kiirendada nende integratsiooni ja julgustada neid ettevõtlusega alustama. Neis soovitatakse parema värbamise huvides võimaldada potentsiaalsetel rändajatel esitada taotlusi kolmandates riikides asudes. Samuti soovitatakse sisserändajate paremaks integreerimiseks ja nende ettevõtlussuutlikkuse suurendamiseks rohkem toetada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste integratsiooni- ja ettevõtlusprogramme. Arvamuses toetatakse ka ideid selle kohta, kuidas võimaldada seaduslikel rändajatel kujundada oma karjääri teistes ELi riikides.

Arvamuse raportöör, Gerace vallavolikogu liige Giuseppe Varacalli (IT / Renew Europe) väljendas heameelt selle üle, et Euroopa Komisjon toetab strateegilisemat lähenemisviisi seaduslikule rändele, kuid kutsus komisjoni üles innustama tihedamale koostööle kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning kohaliku kodanikuühiskonnaga. Ta ütles, et need võivad aidata anda parema ülevaate kohalike kogukondade ja majanduse ning seaduslike rändajate endi vajadustest.

Giuseppe Varacalli ütles: „Me tunnistame, et rändajatel on juba praegu oluline roll Euroopa majanduses ja ühiskonnas. Peame olema osavad rändajate, eelkõige andekate ja kvalifitseeritud rändajate seadusepärases ligimeelitamises, et stimuleerida majanduskasvu Euroopas, mis on üha enam muutumas vanade inimeste vanaks maailmajaoks. Neil peaks olema võimalik jääda siia saabumisel antava pikaajalise loaga ning liikuda ühest liikmesriigist teise. Mõistagi peavad neil olema samad õigused. Paljud inimesed peavad rännet probleemiks. Tegelikkuses on see suurepärane võimalus, kui seda hästi juhtida.“

Arvamuses toetatakse paremini kooskõlastatud jõupingutusi, et tagada kolmandate riikide kodanikele võrdne kohtlemine töökohal ja juurdepääsul sotsiaalkindlustushüvitistele. Selles märgitakse, et sisserändajatel oli COVID-19 pandeemia ajal määrav tähtsus avalike teenuste tagamisel, ning rõhutatakse nende potentsiaalset tähtsust ELi üleminekul rohelisele majandusele.

2024. aasta veebruariks kavatseb Euroopa Liit uue rände- ja varjupaigaleppe raames vastu võtta suure ettepanekute paketi, mille abil parandada rändemenetlusi, sealhulgas ELi suutlikkust meelitada ligi talente ning toetada varjupaigataotlejate ja rändajate integreerimist kohalikesse kogukondadesse.

Komitee arvamuses väljendatakse heameelt Euroopa Komisjoni jõupingutuste üle menetlusi lihtsustada, et aidata seaduslikel sisserändajatel saada töö- ja elamisload ning lihtsustada neil pikaajalise elamisloa saamist. Komitee toetab ka jõupingutusi, mille eesmärk on pakkuda väljastpoolt ELi pärit noortele võimalusi õppida, reisida ja lõppkokkuvõttes töötada ELis, näiteks hiljuti Põhja-Aafrikaga käivitatud talendipartnerluste kaudu.

Komitee soovitustes rõhutatakse siiski vajadust reageerida paindlikumalt teatavat liiki rändajate eriomadustele ja majanduse vajadustele. Arvamuses väljendatakse heameelt ELi talendireservi katseprojekti loomise üle, mis võimaldab pagulastel ja seaduslikel rändajatel leida tööandjaid, kes on huvitatud nende oskustest, kuid lisatakse, et pagulastel peab olema juurdepääs rohkematele ELi poliitikameetmetele. Samuti rõhutab komitee, kui oluline on tunnustada – näiteks sellistes sektorites nagu energia – vajalikke kutseoskusi, mis on keskkonnahoidlikule majandusele üleminekul otsustava tähtsusega. Samal ajal märgitakse arvamuses, et „silmas tuleb pidada kunsti vallas andekaid inimesi“, andes neile võimaluse seaduslikult ELis töötada.

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023