Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Parlamendi president ja komisjoni asepresident arutavad koos kohalike juhtidega Euroopa tulevikku  

Euroopa Regioonide Komiteesse on oodata Euroopa Parlamendi presidenti Antonio Tajanit ja Euroopa Komisjoni tööhõive, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime küsimuste eest vastutavat asepresidenti Jyrki Kataineni. Täiskogu istungjärgu esimesel päeval, 11. mail, kavatseb komitee esimese ELi institutsioonina võtta vastu ka ametliku seisukoha 2020. aasta järgse ELi ühtekuuluvuspoliitika kohta. Arutelud ELi tulevaste investeeringute üle piirkondadesse ja linnadesse jätkuvad täiskogu teisel päeval, 12. mail, kui on kohal ELi eelarvevolinik Oettinger.

Mõttevahetus Euroopa tuleviku teemal ja usalduse taastamine

EL on olulisel ristteel ning vastamisi enneolematute probleemide ja üldsuse kasvava usaldamatusega. Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Parlament on ELi institutsioonid, millel on otsesuhted kodanikega, ja seetõttu on neil otsustav roll kodanike usalduse taastamisel ning Euroopa tuleviku osas üksmeelele jõudmisel.

Ühe osana käimasolevast mõttevahetusest mineviku, oleviku ja tuleviku üle käivitas komitee ELi kohalike ja piirkondlike esindajate poliitilise koguna algatuse „Mõttevahetus Euroopa teemal“, mis hõlmab liikmete korraldatud dialooge kodanikega, arutelusid linnavalitsustes, aga samuti poliitilisi arutelusid piirkondade parlamentides ja kohalikes volikogudes. Eesmärk on pakkuda kodanikele võimalust väljendada oma muresid ja Euroopaga seotud ootusi. Sellega vastab komitee Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski palvele edastada soovitusi selle kohta, kuidas taastada Euroopas usaldus linnade ja piirkondade seisukohtade kuuldavaks tegemise kaudu.

Euroopa Komisjoni president ja esimene asepresident palusid ka, et komitee avaldaks arvamust Euroopa tuleviku valge raamatu kohta. Seda silmas pidades võtab komitee 12. mail vastu resolutsiooni, milles käsitleb Euroopa Komisjoni valget raamatut Euroopa tuleviku kohta, tuues selgelt esile ELi ühtekuuluvuspoliitika määrava rolli Euroopa ühendamisel kodanikega ja solidaarsuse tugevdamisel.

Pressikonverents komitee presidendi Markkula ja Euroopa Parlamendi presidendi Tajani osalusel 11. mail kell 16.00

Kohaliku tasandi investeeringud: mis ootab ELi eelarvet ja ühtekuuluvuspoliitikat tulevikus?

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on ELi peamine rahastamisvahend, moodustades peaaegu kolmandiku ELi kogueelarvest kuni aastani 2020. Kuid nende saatust pärast 2020. aastat võivad ohustada ühelt poolt Brexit ja teiselt poolt ELi uute prioriteetide esilekerkimine, näiteks kaitse, julgeolek ja ränne. 11. mail tutvustatakse Michael Schneideri (EPP/DE) koostatud arvamuses Euroopa linnade ja piirkondade ettepanekuid ühtekuuluvuspoliitika parandamise ja panuse suurendamise kohta ELi eesmärkidesse. Järgmisel päeval, vahetult enne seda, kui komitee võtab vastu resolutsiooni ELi 2018. aasta eelarve projekti kohta, esineb liikmete ees Euroopa Komisjoni eelarve ja personalivolinik Günther Oettinger.

Samuti on päevakorras arutelu Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi esimehe Gudrun Mosler-Törnströmiga. Tähelepanu all on inimõigused, demokraatia, vabadus ja õigusriik.

Päevakorras on ka järgmised arvamused:

Euroopa poolaasta juhtimise parandamine: käitumisjuhend kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamiseks

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad

Ettevõtlus saartel: panus territoriaalsesse ühtekuuluvusse

Euroopa meremajanduse kasvu poliitika uus etapp

Sotsiaalne innovatsioon kui uus vahend ühiskondlike probleemidega tegelemiseks

Biomajanduse kohalik ja piirkondlik mõõde ning piirkondade ja linnade roll

ELi laienemisstrateegia

Tervis linnades: ühine hüve

Investeerimine Euroopa noortesse

Praktiline teave:

Koht : Euroopa Parlamendi József Antalli hoone (ruum JAN 4Q2) aadressil rue Wiertz 60, Brüssel

Toimumisaeg: 11. mai kell 15.00–21.00 ja 12. mai kell 9.00–13.00

Vt täiskogu istungjärgu päevakord ja dokumendid.

• Täiskogu istungjärgu otseülekannet saab vaadata komitee veebisaidil.

• Täiskogu istungjärgu meediaprogramm

Jälgige meid: @EU_CoR ; #CoRplenary

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :