Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
EL vajab Euroopa projekti uuendamiseks oma miljonit kohalikku juhti  
Enne Sibius toimuvat ELi juhtide kohtumist visandasid ELi linnad ja piirkonnad visiooni Euroopa uuendamisest

Euroopa Liit peab läbi vaatama oma töömeetodid, andes piirkondadele ja linnadele suurema sõnaõiguse, kui ta soovib koos oma kodanikega uuendada Euroopa projekti ning reageerida nende sotsiaalsetele ja majanduslikele vajadustele. See oli peamine sõnum ELi kohaliku ja piirkondliku tasandi juhtidelt, kes esitasid oma visiooni uuendatud Euroopast deklaratsioonis, mis anti Sibius 9. mail toimuva ELi juhtide mitteametliku kohtumise eel üle Rumeenia president Klaus Iohannisele.

Deklaratsioon anti üle ELi kohalike ja piirkondlike juhtide suurimal selleaastasel kogunemisel, Euroopa piirkondade ja linnade kaheksandal tippkohtumisel , mis toimus Bukarestis Rumeenias – liikmesriigis, kes on esimest korda kuueks kuuks ELi roteeruv eesistujariik. Deklaratsioonis, mille koostamist juhtis Euroopa Regioonide Komitee – ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogu – ning mida toetavad kõik liidu piirkonnad ja linnad, kutsutakse ELi üles suurendama oma piirkondade ja linnade mõju, et tugevdada demokraatiat ja taastada ühendus oma kodanikega. Seistes silmitsi selliste murranguliste väljakutsetega nagu globaliseerumine, kliimamuutused ja demograafilised muutused, kutsutakse deklaratsioonis ELi üles leppima kiiresti kokku ELi ambitsioonikas tulevases eelarves, mis võimaldab piirkondadel ja linnadel edendada sotsiaalset kaasamist, muutuda CO 2 -neutraalseks ja viia ellu ÜRO kestliku arengu eesmärgid.

Rumeenia president Klaus Iohannis ütles: „Euroopa Regioonide Komitee on pühendunud partner, liitudes meie jõupingutustega tuua Euroopa tegevus lähemale sellest kasu saajatele, st meie piirkondadele, linnadele ja kodanikele. Kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitilise tegevuse seisukohast näitavad tõhusat valitsemistava Euroopa tasandil konkreetsed meetmed ja tulemused: suurem ühtekuuluvus, head töökohad, jätkusuutlik majanduskasv, kaasaegne taristu ja ühenduvus, samuti arengulõhe ületamine, elatustaseme parandamine ja kvaliteetsete avalike teenuste pakkumine. Praeguses kontekstis on meie peamine mure kaasata kodanikud ulatuslikumalt ELi otsustuste tegemisse ja kõrvaldada tunne, nagu oleks ELi tegevuse ja kodanike vahel lõhe.“

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz sõnas deklaratsiooni üleandmisel: „Euroopa Liit vajab oma piirkondi ja linnu sama palju, kui need vajavad Euroopa Liitu. Euroopa tähendab kodanikulähedust ja sotsiaalset progressi. Kõik valitsustasandid peavad töötama selle nimel, et kanda oma osa vastutusest Euroopa eest, et EL muutuks nähtavamaks, tõhusamaks, demokraatlikumaks ja kodanikulähedasemaks, jätmata kedagi kõrvale. Juhindudes ELi alusväärtustest – ühtekuuluvusest, ühtsusest ja solidaarsusest –, on meil tarvis uut lepingut, mis võimestab kõige usaldusväärsemat valitsustasandit, st ühte miljonit kohalikku ja piirkondlikku juhti, et neist saaksid ELi suunamuutjad. See tähendab ka seda, et neile võimaldatakse kohaseid rahalisi vahendeid ja antakse suurem sõnaõigus ELi otsustusprotsessis.“

Lõppistungil kõneldes ütles esimene asepresident Markku Markkula : „Euroopa tuleviku tagamiseks peab EL peab taastama usalduse. Ainus viis selle saavutamiseks on tugevdada sidemeid noorte ja kõigi osalejatega linnades ja piirkondades ning teha rohkem nii nende jaoks kui ka koos nendega. Kohalikud ja piirkondlikud osalejad võivad ajendada muutusi. Linnad ja piirkonnad tegelevad sotsiaalsete probleemidega ning loovad üheskoos jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu.“

Märkused toimetajatele

Kohalike ja piirkondlike juhtide tippkohtumise deklaratsioon pealkirjaga ELi uuendamine koos meie piirkondade ja linnadega “ on piirkondade ja linnade üleskutse ELi institutsioonide juhtidele ning riigipeadele ja valitsusjuhtidele, kes kogunevad 9. mail Rumeenias Sibius , et arutada ELi tulevikku.

Euroopa Regioonide Komitee on nõudnud järgmise, 2020. aasta järgse ELi eelarve suurendamist 1% -lt 1,3% -le EL 27 kogurahvatulust. Samuti on ta aidanud kaasa algatuse #CohesionAlliance loomisele. Tegemist on koalitsiooniga, milles osalejad usuvad, et ELi ühtekuuluvuspoliitika peab ka edaspidi olema üks ELi tuleviku tugisambaid. Allianss loodi koostöös Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste juhtivate assotsiatsioonidega ning see nõuab, et 2020. aasta järgne ELi eelarve muudaks ühtekuuluvuspoliitika tugevemaks, tõhusamaks, nähtavamaks ja kättesaadavamaks kõigi Euroopa Liidu piirkondade jaoks.

Publikatsioon: Euroopa tulevik: piirkondade ja linnade seisukoht , 9. oktoober 2018

Kontaktisik:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel +32 (0)2 282 24 99

Jaga :