Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
EL peab tervishoiuvaldkonnas piirkondade ja linnadega rohkem koostööd tegema  

Kohalike ja piirkondlike juhtide sõnul peab EL võtma suurema rolli tervishoius, tihendama koostööd linnade ja piirkondadega ning korraldama ümber ravimituru, et tagada ELi võime tulla toime tervisekriisidega.

Kohalikud ja piirkondlikud juhid toetavad Euroopa Liidu suuremat rolli tervishoiuküsimustes ning ELi kavatsust tagada elutähtsate ravimite ja seadmete tarnete stabiilsus ja varustuskindlus. Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul 7.–9. mail võeti vastu ka mitmeid soovitusi, milles siiski leitakse, et ELi tervisekriisidele reageerimise kava nõrkuseks on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste alatähtsustamine, kuigi nemad on kahes kolmandikus liikmesriikides tervishoiusüsteemi nurgakivi.

Kui ELi seadusandjad need soovitused heaks kiidavad, peaksid sellised ELi asutused nagu Euroopa Ravimiamet ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus tegema tihedat koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ning kasutama maksimaalselt piiriülese tervishoiualase koostöö potentsiaali. Lisaks meditsiinitoodete hädaolukorra reservi loomise toetamisele nõutakse ettepanekutes juba pandeemiaeelsest ajast pärit raviminappuse probleemi põhjuste kaardistamist osana jõupingutustest suurendada mittetoimivate ravimiturgude turvalisust ja läbipaistvust. Komitee kutsub üles looma ka tugihaiglate võrgustiku, mis on spetsialiseerunud nakkushaiguste uurimisele ja ravile.

Soovitused on esitatud kolmes arvamuses, millest ühes hinnatakse Euroopa Komisjoni poolt juba esitatud Euroopa terviseliidu põhielemente, ning ülejäänud kahes keskendutakse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele ning Euroopa Ravimiametile ja ELi ravimistrateegiale.

Veneto maakonna volikogu esimees ja Euroopa Regioonide Komitee arvamuse „ Euroopa terviseliit: ELi vastupanuvõime suurendamine “ raportöör Roberto Ciambetti (IT/ECR) sõnas: „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused vastutavad 19 liikmesriigis 27st erineval määral tervishoiu eest ning aitavad paljudes neist ka tervishoiuteenuseid rahastada. Euroopa terviseliit, mis suudaks pandeemiaid kiiresti ohjata, ei ole võimalik ilma omavalitsuste tiheda kaasamiseta. Vajame tugihaiglate võrgustikku, suuremat tootmisvõimsust Euroopas, suuri esmaabivahendite varusid ja paremaid andmeid, et me teaksime oma nõrku kohti.“

Arvamuse „ Euroopa ravimistrateegia ja seadusandlik ettepanek Euroopa Ravimiameti volituste muutmiseks “ raportöör ja Dalarna piirkonnavolikogu liige Birgitta Sacrédeus ütles: „Meil on väga hea meel komisjoni algatatud patsiendikeskse ravimistrateegia üle, mille eesmärk on tagada, et kõigil patsientidel kogu Euroopas oleks juurdepääs ohututele, tõhusatele ja taskukohastele ravimitele nii tavapärastes tingimustes kui ka tervisekriisi ajal. Kuna kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on sageli keskne roll ravimite rahastamises, hindamises ja pakkumises, samuti kriisiohjamises ja kriisiks valmisolekus, rõhutatakse arvamuses vajadust kaasata nad koostöösse, eesmärgiga töötada välja komisjoni ettepanekud ravimite valdkonnas.“

Lääne-Pomorze vojevoodkonna vanem ja arvamuse „ Tõsised piiriülesed terviseohud ning haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskuse volitused “ raportöör Olgierd Geblewicz märkis: „Komitee leiab, et piirkonnad tuleb poliitilisel tasandil täielikult kaasata nende kavade koostamisse ja rakendamisse. Me nõuame tõhusate vahendite loomist piirialade, k.a ELi välispiiridel asuvate piirialade vaheliseks koordineerimiseks ning soovitame luua piirkondadevahelised piiriülesed kontaktrühmad. Euroopa Regioonide Komitee esindajad, kes esindavad kõigi ELi liikmesriikide kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, tuleks kaasata vaatlejatena ELi tasandil rahvatervise hädaolukordadega tegelemiseks loodud meeskondade, komisjonide ja töörühmade, eelkõige rahvatervise hädaolukorra nõuandekomitee töösse.“

Kolmes arvamuses esitatud muudes soovitustes toetas komitee samuti mõtet luua uus ELi tervisealastele hädaolukordadele reageerimise asutus ning kutsus Euroopa Komisjoni üles esitama konkreetsemaid ja jõulisemaid ettepanekuid, et parandada ravimitega varustamise kindlust, tuginedes kohaliku ja piirkondliku tasandi vajadustele ja kogemustele. Samuti ootab ta komisjoni ettepanekutelt suurema rõhu asetamist andmeturbele. Komitee toetuses Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse volituste läbivaatamisele rõhutatakse vajadust nii sellega seotud suutlikkuse suurendamise järele näiteks digitaristu ja telemeditsiini valdkonnas kui ka tähelepanu pööramist rahvusvahelise koostöö potentsiaalile piirialadel.

Euroopa Regioonide Komitee võttis oma veebipõhisel täiskogu istungjärgul vastu ka arvamuse „ COVID-19 kriisi ajal piirkondades ja linnades saadud kogemused ja õppetunnid “ ning resolutsiooni „ Vaba liikumine COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend) ja vaktsiinitootmise suurendamine “. Resolutsioonis kutsutakse muu hulgas üles ajutiselt peatama ravimite ja meditsiinitehnoloogia patendid COVID-19 nakkuse ravi või ennetuse eesmärgil. Flandria parlamendi liikme Joke Schauvliege (BE/EPP) koostatud arvamuses kriisist saadud õppetundide kohta esitati ka soovitusi kriisi mittemeditsiiniliste aspektide kohta, keskendudes eelkõige maapiirkondade ja äärepoolseimate piirkondade kogemustele. Selle Euroopa Komisjoni taotletud arvamuse abil antakse panus aruandesse, mille Euroopa Komisjon koostab Euroopa Liidu Nõukogule, mis on institutsioon, kus kõigi liikmesriikide ministrid saavad kokku, et võtta vastu õigusakte ja koordineerida poliitikat.

Euroopa Regioonide Komitee esimeses iga-aastases kohalikus ja piirkondlikus baromeetris , mis avaldati 2020. aasta oktoobris, tuvastati suuri erinevusi tervishoiuteenuste osutamises ELi eri piirkondade ja ka sama liikmesriigi eri piirkondade vahel. Iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri raames korraldatud uuringus leiti, et eurooplased usaldavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rohkem kui ELi või oma riigi valitsust, ning et nende arvates avaldaks kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele suurema mõjuvõimu andmine positiivset mõju ELi suutlikkusele probleeme lahendada. Just tervise valdkonnas sooviksid eurooplased kõige enam, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel oleks suurem mõju ELi tasandil tehtavatele otsustele.

Taust

Euroopa Regioonide Komitee aruanded ja uuringud : iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter ( täielik aruanne ja mõju tervisele arvandmetes, alates oktoobrist 2020); COVID-19 kriisi mõju kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele (komitee ja OECD ühine uuring, oktoober 2020); territoriaalse mõju hindamine: piirkondade ja linnade olukord COVID-19 kriisi ajal (oktoober 2020); piirkondlikud tervishoiupoliitika meetmed COVID-19 kriisile reageerimisel (oktoober 2020); piiriülese tervishoiu direktiivi Euroopa piirkondades rakendamise aruanne (oktoober 2020).

Kohalikud kogemused : komitee teabevahetusplatvorm (kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogemused pandeemia esimese laine ajal); linnade taasloomine (Eurocitiese aruanne koos arvukate näidetega kohalike omavalitsuste meetmetest, algatustest ja projektidest).

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023