Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
EL peab asetama kaasamise digitaalse ja ökoloogilise ülemineku keskmesse  

Arutelus Soome Euroopa asjade ministri Tytti Tuppuraineniga kutsusid ELi kohalikud ja piirkondlikud esindajad ELi üles tagama, et kõik piirkonnad ja inimesed saaksid kasu meie ühiskonda kujundavast digi- ja ökoloogilisest üleminekust. Euroopa Regioonide Komitee võttis 9. oktoobril vastu kaks arvamust, mille koostamist taotles Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Soome. Neis arvamustes keskendutakse digilõhe vähendamisele ning kõigile eurooplastele ühtekuuluvuse ja solidaarsuse tagamisele.

Pidades silmas eesmärki saavutada ELis 2050. aastaks CO 2 -neutraalsus, ütles Soome minister Tuppurainen : „ELi ja teiste suurte majandusjõudude ühine ülesanne on võtta juhtroll üleminekul digitaalsele, kestlikule ja kliimaneutraalsele majandusele. Seda üleminekut tuleks näha võimalusena. Peame üleminekust rohelisele majandusele, tehnoloogilisest arengust ja üleilmastumisest tulenevaid muutusi ära kasutama ja neid kujundama, nii et kedagi ei jäetaks kõrvale.“

Minister lisas: „Ühtekuuluvuspoliitika annab märkimisväärse panuse kestlikku ja kaasavasse majanduskasvu kõigis ELi piirkondades ning aitab lahendada ELi ees seisvaid probleeme. See on oluline vahend kestliku majanduskasvu ergutamiseks ja piirkondlike erinevuste vähendamiseks. Samal ajal peab tulevane ühtekuuluvuspoliitika olema rohkem tulemustele suunatud, tõhusam ja kindlama temaatilise suunitlusega.“

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ütles: „Kui me soovime üles ehitada konkurentsivõimelise, kaasava ja kestliku Euroopa, peavad digitaalmajandusest kasu saama kõik piirkonnad ja linnad. Digiüleminek meie majanduses toimub käsikäes Euroopa majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvusega. See aitab luua töökohti ning ühtlasi toetab piirkondi ja linnu, iseäranis maa- ja üleminekupiirkondades, kiirel üleminekul CO 2 -neutraalsele tulevikule, mille Euroopa peab saavutama 2050. aastaks. Kuid piisavate investeeringuteta ei tule piirkonnad ja linnad sellega toime. ELi järgmise eelarve suurus ja vorm määravad meie ühise tuleviku järgnevateks aastateks. Piirkondlike investeeringute kärpimine ja vahendite tsentraliseerimine üksnes hoiavad Euroopat tagasi.“

Kahest arvamusest esimeses juhitakse tähelepanu sellele, et juurdepääs digitaalsele ühiskonnale ja selles aktiivne osalemine on eduka tulevase kohaliku ja piirkondliku arengu seisukohalt keskse tähtsusega, ning rõhutatakse, et digitaalne ühtekuuluvus on oluline lisamõõde ELi aluslepingutes määratletud traditsioonilise majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse käsitusele. Komitee kahetseb siiski, et ametisse asuva Euroopa Komisjoni koosseisu poliitilise tegevuskava prioriteetides ei panda piisavalt rõhku kaasavale digitaalsele ühtsele turule, mis toob kasu kõigile inimestele kogu Euroopa Liidus.

Arvamuse raportöör, Kerava linnavolikogu liige Anne Karjalainen (FI/PES) märkis: „Digiüleminek peab põhinema jätkusuutlikul, konkurentsivõimelisel ja inimeste juhitaval andmemajandusel ELis. Tehnoloogiapõhise tootearenduse asemel tuleks tähelepanu pöörata inimesekesksete meetodite, teenuste ja toodete arendamisele, sh kasutajakeskne kavandamine, ühisloomine ja kiire katseperiood.“

Selleks et tagada kõigile Euroopa kodanikele õigus ühenduvusele, kutsub komitee üles ulatuslikumalt toetama kiire lairibaühenduse ja 5G võrkude kasutuselevõttu kohalikes kogukondades, sõltumata nende suurusest ja rahvastiku tihedusest. Samuti kutsutakse Anne Karjalaineni arvamuses üles investeerima rohkem digioskustesse ja meedipädevusse, küberturvalisusse ja tarbijakaitsesse digitaalmajanduse valdkonnas ning tõstetakse esile digitaalse innovatsiooni keskuste piirkondlike võrgustike rolli uue digitaalse Euroopa programmi rakendamisel.

Ka digiüleminek ja arukate lahenduste kasutusele võtmine avalike teenuste osutamiseks, iseäranis transpordi- ja energiatõhususe valdkonnas, on kesksed tegurid kestliku arengu kiirendamiseks kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Arvamuses , mille koostas Flaami parlamendi liige Andries Gryffroy (BE/EA), käsitletakse arukate linnade rolli õiglasel üleminekul kliimaneutraalsusele ja kestliku arengu eesmärkide elluviimist kohalikul tasandil.

Raportöör Andries Gryffroy rõhutas: „Linnadel ja kogukondadel on suur osatähtsus üleminekul ressursitõhusale, kliimaneutraalsele ja bioloogiliselt mitmekesisele Euroopale. Peame looma rohkem ja paremaid võimalusi kohalike ja piirkondlike osalejate abistamiseks ja toetamiseks selles arengus. Vaja on alt üles lähenemisviisi ning kohalpealsest koostööst välja kasvavaid arukaid meetmeid. Selline kaasavus on vajalik ka selleks, et sulgeda digilõhe ja seega tagada, et digitaalühiskonnale üle minnes ei jäeta kõige nõrgemaid osalisi kõrvale.“

Taustteave

Ühtekuuluvuspoliitika on ELi peamine rahastamisallikas ühenduvuse parandamisel: ELi praeguses mitmeaastases finantsraamistikus (2014–2020) on lairibaühenduse kasutuselevõtuks eraldatud peamiselt Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest 6,94 miljardit eurot. Eelduste kohaselt saab 2020. aasta lõpuks nende vahendite abil juurdepääsu lairibaühendusele veel 14,6 miljonit kodumajapidamist, 77 500 ettevõtet saab toetust IKT-teenuste kasutuse suurendamiseks ja 41,7 miljonit inimest võidab parematest tervishoiuteenustest, sh e-tervis. Rahastust pakutakse ka Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI) ja Euroopa ühendamise rahastust, sh 2018. aastal loodud lairibaühenduse fond. Lisateave

Komitee on alates 2017. aastast teinud Euroopa Komisjoniga koostööd ühise lairibaühenduse platvormi raames, kus kohalikud otsustajad ja eksperdid on uurinud lahendusi, kuidas toetada kiirema, parema ja jätkusuutliku kiire lairibaühenduse kasutuselevõttu kõigis ELi piirkondades, tegutsedes geograafilise asukoha või turutõrke tõttu tekkinud digilõhe kaotamise nimel. Platvormi tegevust laiendatakse selliselt, et see hõlmaks digitaalühiskonna ja -majanduse laiemaid aspekte. Seisukohavõttu teemal „Digitaalne Euroopa kõigile“ , mille koostasid komitee president Lambertz ja esimene asepresident Markku Markkula, tutvustati 2019. aasta digitaalsel assambleel .

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu