Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
EL peab suutma rohkem ravimeid toota  

Kohalike ja piirkondlike juhtide sõnul tõi pandeemia esile piiratud tootmisvõimsuse, pikaajalise ebavõrdsuse linna- ja maapiirkondade vahel ning koostöö puudumise.

Euroopa Regioonide Komitee liikmed väljendasid 7. mail seisukohta, et Euroopa Liit peab vähendama oma sõltuvust mujal asuvatest tootjatest, ergutades tooma esmatähtsate ravimite ja kaitsevahendite tootmise tagasi Euroopasse. Strateegilise autonoomia nõue esitati arvamuses teemal „ COVID-19 kriisi ajal piirkondades ja linnades saadud kogemused ja õppetunnid “.

Arvamuses märgitakse ka, et tihedam koostöö avaliku sektori asutuste vahel kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil on vahend, mis suurendab liidu suutlikkust tervisekriise ennetada ja ohjata ning neist taastuda. Soovitustes pööratakse erilist tähelepanu maapiirkondade olukorrale, nõudes ELilt tungivalt eelarve ja riigiabi eeskirjade paindlikkuse suurendamist ning lõhe vähendamist linna- ja maakogukondade vahel, eelkõige digi- ja transporditaristu osas. Kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsusid ELi üles kaasama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi aktiivsemalt selliste uute ELi vahendite loomisesse nagu „NextGenerationEU“ taastekavad ja toidukriisile reageerimise mehhanism.

Arvamuse „ COVID-19 kriisi ajal piirkondades ja linnades saadud kogemused ja õppetunnid “ raportöör Flandria parlamendi liige Joke Schauvliege (BE/EPP) ütles: „Arvamus valmis pärast laialdast konsulteerimist ja piirkondade, kodanikuühiskonna ja eri valdkonna ekspertide kaasamist ning selles osutatakse vajadusele võtta COVID-19 kriisist tõsiselt õppust. Näiteks peab Euroopa pöörama rohkem tähelepanu tihedamale koostööle piirkondliku ja kohaliku tasandiga ning kutsuma nad täieõiguslike partneritena arutelulaua äärde. Euroopa tuleviku üle väideldes on samuti aeg mõelda laiemast Euroopa visioonist, sealhulgas ELi pädevusest tervishoiu valdkonnas.“

Komitee arvamust taotles Euroopa Komisjoni peasekretär ja selle abil antakse panus aruandesse, mille Euroopa Komisjon koostab Euroopa Liidu Nõukogule – institutsioonile, kus kõigi liikmesriikide ministrid saavad kokku, et võtta vastu õigusakte ja koordineerida poliitikat.

Üleskutse aktiivsemaks osalemiseks kajastab komitee pikaajalist toetust eri valitsustasandite koostööle ja muret, mida tunti nii piiride taaskehtestamisel pandeemia ajal kui ka piirialadele avalduva tugeva mõju pärast. Kuid komitee väljendab ka kartust, et EL reageerib pandeemiale liiga tsentraliseeritult ja keskendub koostööle riiklike ametiasutustega. Soovitustes nõutakse muu hulgas, et piiriülene koostöö peaks olema iga hädaolukorra lahendamise kava osa ning tuleks luua piirkondadevahelised piiriülesed kontaktrühmad, et parandada piiriülest teabevahetust, aga ka koostööd liikmesriikide ja piirialade vahel.

Euroopa Regioonide Komitee võttis oma veebipõhisel täiskogu istungjärgul vastu ka resolutsiooni „ Vaba liikumine COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend) ja vaktsiinitootmise suurendamine “, milles sisaldub üleskutse peatada ajutiselt ravimifirmade patendikaitse. Lisaks kiitis komitee heaks kolm arvamust, milles keskenduti tervishoiutaristu ja tervishoiupoliitika arendamisele ELi tasandil, et edendada ELi jõupingutusi saavutada strateegiline autonoomia ja tulla toime tervisekriisidega. Veneto maakonna volikogu esimees Roberto Ciambetti (IT/ECR) koostas arvamuse Euroopa terviseliidu kohta; Dalarna piirkonnavolikogu liige Birgitta Sacrédeus aitas kokku seada soovitused ELi ravimistrateegia ja Euroopa Ravimiameti rolli kohta; Lääne-Pomorze vojevoodkonna vanem Olgierd Geblewicz esitas ettepanekud Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse rolli ning piiriülese tervishoiu kohta.

Euroopa Regioonide Komitee esimeses iga-aastases kohalikus ja piirkondlikus baromeetris , mis avaldati 2020. aasta oktoobris, tuvastati suuri erinevusi tervishoiuteenuste osutamises ELi eri piirkondade ja ka sama liikmesriigi eri piirkondade vahel. Iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri raames korraldatud uuringus leiti, et eurooplased usaldavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rohkem kui ELi või oma riigi valitsust, ning et nende arvates avaldaks kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele suurema mõjuvõimu andmine positiivset mõju ELi suutlikkusele probleeme lahendada. Just tervise valdkonnas sooviksid eurooplased kõige enam, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel oleks suurem mõju ELi tasandil tehtavatele otsustele.

Taust

Euroopa Regioonide Komitee aruanded ja uuringud : iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter ( täielik aruanne ja mõju tervisele arvandmetes, alates oktoobrist 2020); COVID-19 kriisi mõju kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele (komitee ja OECD ühine uuring, oktoober 2020); territoriaalse mõju hindamine: piirkondade ja linnade olukord COVID-19 kriisi ajal (oktoober 2020); piirkondlikud tervishoiupoliitika meetmed COVID-19 kriisile reageerimisel (oktoober 2020); piiriülese tervishoiu direktiivi Euroopa piirkondades rakendamise aruanne (oktoober 2020).

Kohalikud kogemused : komitee teabevahetusplatvorm (kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogemused pandeemia esimese laine ajal); linnade taasloomine (Eurocitiese aruanne koos arvukate näidetega kohalike omavalitsuste meetmetest, algatustest ja projektidest).

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NAT-MEETING-31-JANUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022