Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Eurooplased väärivad maailma parimat tarbijakaitset – seda nõuavad kohalikud omavalitsused  

Tarbijakaitses kasutatavate meetmete puhul tuleb võtta täiel määral arvesse suuri katsumusi, millega Euroopa majandus COVID-19 kriisi järgsel ajal silmitsi seisab.

Oktoobris toimunud täiskogu istungjärgu istungjärgul võtsid Euroopa Regioonide Komitee liikmed vastu arvamuse „Uus tarbijakaitse tegevuskava“ , milles rõhutati tarbijaõiguste kaitsmise tähtsust. Tarbijakaitses tuleb arvesse võtta COVID-19 kriisi mõju, rohepööret, digipööret, üleilmastumist ja haavatavate tarbijate konkreetsete vajadustega tegelemist. Samas rõhutavad kohalikud ja piirkondlikud juhid vajadust toetada VKEsid digi- ja rohepöördega toime tulemisel ilma halduskoormuse suurenemiseta. Selliste üleminekute tagamiseks on väga olulised Euroopa rahalised vahendid.

Tarbijate kulutused moodustasid 2019. aastal 52,6% Euroopa Liidu sisemajanduse koguproduktist (SKP). Samas oli väidetavalt viiest tarbijast ühel eelmisel aastal sooritatud ostude puhul vähemalt üks põhjus kaebuse esitamiseks – see arv on kümne aasta lõikes jäänud suures osas samaks. Tarbijad ostavad üha enam internetist. 2019. aastal tegi iga kuues inimene internetist vähemalt ühe ostu. Praeguseks ajaks, mil internetiostude tegemine on laialt levinud, ei ole Euroopa õigusaktid jõudnud selle suundumusega sammu pidada. Pandeemia näitas, et kõrgel tasemel tarbijakaitse ja tihe koostöö ELi ametiasutuste vahel on väga olulised. Samuti tõi see esile mõningad vajakajäämised ELi tarbijakaitse raamistikus.

Brüsseli pealinnapiirkonna parlamendi liige ja arvamuse eelnõu „Uus tarbijakaitse tegevuskava“ raportöör Alexia Bertrand (BE/Renew Europe) ütles: „Tarbijakaitse on kodanike jaoks üks kõige olulisemaid ja kõige tuntavama mõjuga Euroopa poliitikavaldkondi. Euroopa turul on toimunud mitmeid põhjalikke üleminekuid ja rinda on vaja pista paljude probleemidega, nagu näiteks hiljutine pandeemia. See sunnib meid otsima tarbijakaitse valdkonnas uusi lahendusi. Me peame ikka ja jälle rõhutama tungivat vajadust tarbijate õiguste säilitamise ja nende rakendamise järele. Praegu neid õigusi küll rakendatakse või tehakse seda, kuna on vastav kohustus, aga sellele vaatamata ei tuleks järgi anda kiusatusele nende õiguste nõrgendamiseks.

Euroopa Regioonide Komitee toob oma arvamuses esile Euroopa tarbijate probleemid, mis on otseselt seotud pandeemiaga, ning rõhutab tungivalt vajadust säilitada kriisi ajal selles valdkonnas tarbijate õigused ja ELi õigustik ning neid jõuliselt rakendada. Näiteks tuleks hiljuti vastu võetud rongireisijate õiguste ja kohustuste tugevdamist laiendada, et kaitsta tarbijaid ostude tühistamiste eest ka muudes valdkondades, nagu kultuur ja üritused.

Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks on kesksel kohal kestlik tarbimine. ELi tarbijatel on rohepöördes väga oluline osa ning seepärast nõustusid komitee liikmed sellega, et teadlike valikute tegemiseks on oluline pakkuda läbipaistvat ja selget teavet toodete kestlikkuse, parandatavuse ning nende sotsiaalse ja keskkonnajalajälje kohta.

Lisaks on kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel tähtis roll uute tarbimis- ja käitumistavade, näiteks jagamismajanduse edendamisel kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Arvamuses pakutakse välja sellised meetmed nagu ülevaate koostamine olemasolevatest kohalikest algatustest, et luua taristu, mis võimaldab tarbijatel osta pigem teenuseid kui kaupu, soodustades parandustöid. Kohalike ja piirkondlike projektide toetamine, et arendada tarbijate finantsoskusi, sealhulgas uute digitehnoloogiate valdkonnas, algatuste toetamine, millega pannakse õlg alla kohalikele ettevõtetele ja käsitöönduse edendamisele.

Lõpetuseks nõutakse arvamuses kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, tarbijaorganisatsioonide ning ettevõtjate vahelise koostöö arendamist, et ühendada jõud ressursside kasutamiseks.

Taustteave:

„Uus tarbijakaitse tegevuskava“ – Euroopa tarbijakaitse tegevuskava on Euroopa Komisjoni strateegiline nägemus tarbijapoliitikast. 13. novembril 2020 avaldas Euroopa Komisjon uue tarbijakaitse tegevuskava, mis on komisjoni tarbijapoliitika strateegia aastateks 2020-2025. Eelnimetatud strateegiaga soovitakse käsitleda viit pikaajalist prioriteeti: rohe- ja digipööre, tarbijate õiguste kaitse ja jõustamine, teatavate tarbijarühmade konkreetsed vajadused ja rahvusvaheline koostöö. Lisaks tehakse ettepanek võtta meetmeid pandeemia ajal tekkinud pakiliste probleemide lahendamiseks. Järgmise viie aasta jooksul on komisjonil kavas võimestada tarbijaid rohepöörde läbiviimisel, anda neile selleks teavet toodete kestlikkuse kohta, kehtestada õigus toote parandamisele ning määrata kindlaks roheväidetega seotud eeskirjad. Komisjonil on kavas tegeleda problemaatiliste tavadega internetipõhistes kauplemiskohtades, kõrvaldada lüngad tooteohutuse eeskirjades, eelkõige internetis müüdavate toodete puhul ning parandada kehtivate eeskirjade jõustamist. Samal ajal soovib komisjon parandada haavatavate rühmade, eelkõige internetile juurdepääsuta inimeste ja laste kaitset. Komisjon plaanib vaadata läbi ka jaepanganduse eeskirjad ja parandada liikmesriikides finantsnõustamisteenuseid.

Euroopa tarbijakaitse tegevuskava – Euroopa Komisjoni teatis

Arvamus teemal „Uus kokkulepe tarbijatega“ , Samuel Azzopardi (MT/EPP)

Kontaktisik

Wioletta Wojewodzka

Tel +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023