Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi linnad ja piirkonnad seavad 2019. aastaks keskkonna-, energia- ja kliimaprioriteedid  
Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused survestavad jõuliselt liikmesriike suurendama kliimaeesmärke, püstitama kütteostuvõimetuse vähendamise eesmärke ning kaasama linnu ja piirkondi riiklikesse kliima-ja energiakavadesse selle aasta lõpuks.

Euroopa Regioonide Komitee keskkonna-, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) võttis vastu oma 2019. aasta tööprogrammi. Lisaks keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsele on esmatähtsal kohal üleminek puhtale energiale, kütteostuvõimetus, kliimamuutused ja Pariisi lepingu elluviimine. ENVE komisjoni tööprogrammon suunatud kestliku arengu eesmärkidele, mis kujutavad endast 2030. aasta tegevuskava parema ja kestlikuma tuleviku saavutamiseks kogu maailmas.

Apuulia maavanema Michele Emiliano (IT/PES) eestvedamisel vahetasid liikmed mõtteid kliimaneutraalsuse 2050. aasta strateegia üle, mille avaldas Euroopa Komisjon 2018. aasta novembris. Maavanem Emiliano sõnas: „See on ELi kõige kaugeleulatuvam katse haarata poliitilist initsiatiivi ajal, mil meie ühiskonnas kerkivad esile suured pinged. Globaalse soojenemise peatamine ei ole võimalik üksnes linnade, piirkondade või riiklikul tasandil, vaid nõuab tihedat rahvusvahelist koostööd. Omavalitsused, piirkonnad, riiklikud parlamendid ja Euroopa Liit peavad hoidma kokku, et teha kindlaks, millist tegevust tuleb järk-järgult vähendada ja millesse on vaja rohkem investeerida. Kõnealune arvamus peab kajastama meie territooriumide tegelikku olukorda ning seda, milline on ja peab olema linnade ja piirkondade osatähtsus selle strateegia elluviimisel.“ Komitee arvamust kliimaneutraalsuse 2050. aasta strateegia kohta arutatakse sidusrühmadega teisipäeval, 29. jaanuaril. Arutelu juhib Apuulia maavanem ja raportöör Michele Emiliano. 4. aprillil 2019 võtab arvamuse vastu ENVE komisjon ning 26.–27. juunil 2019 komitee oma täiskogu istungjärgul.

Liikmed vahetasid mõtteid raportööri Kata Tüttő (HU/PES) koostatud arvamuse „Mitmetasandiline valitsemine ja valdkondadevaheline koostöö võitluses energiaostuvõimetusega“ üle. Budapesti 12. linnaosa esindaja ütles: „On aeg määratleda ühised eesmärgid energiaostuvõimetuse kõrvaldamiseks Euroopas. Hädavajalik on arvesse võtta energiaostuvõimetuse muret tekitavaid sotsiaalseid ja tervisemõjusid ning leida püsivad ja kestlikud lahendused.“ Raportöör rõhutas linnapeade pakti raames tehtud tööd, arvestades ennekõike, et energiaostuvõimetusega võitlemine on üks pakti prioriteete. Tüttő märkis, et umbes 57 miljonil eurooplasel ei ole piisavat kütet ning 52 miljonit inimest ei jõua õigel ajal küttearveid tasuda. Arvamust arutatakse sidusrühmadega 7. veebruaril 2019. Arvamus on kavas vastu võtta täiskogu 26.–27. juuni 2019. aasta istungjärgul.

Liikmed arutasid ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 24. konverentsi tulemusi ja ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste rühma aruannet, milles käsitletakse globaalset soojenemist 1,5 kraadi võrra .

Schiedami linnapea ja ENVE komisjoni esimees Cor Lamers (NL/EPP) märkis: „Pole kahtlust, et meil õnnestus Katowices kohalike omavalitsuste osatähtsust suurendada. Seda tõendab selgelt üleskutse riikide valitsustele võtta arvesse Talanoa dialoogide tulemusi ning kaasata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kliimastrateegiate määratlemisse ja elluviimisse. Järgmistel kuudel peame olema väga aktiivsed oma poliitiliste sõnumite laiendamisel ja kõigi asjaomaste osalejatega koostöö tugevdamisel. Kordame tungivat vajadust suurendada riiklikke kliimaeesmärke ja leiame, et edu toob üksnes kõigi valitsustasandite koostöö.“

Ühendkuningriigi Kirkleesi ringkonna volikogu liige ja arvamuse „ Kliimaalane juhtimine pärast 2020. aastat “ raportöör Andrew Cooper (UK/EA) märkis: „Peame kaitsma COP 24 tulemusi ja sõnaselget üleskutset riikide valitsustele kaasata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi oma riiklikke tegevuskavade määratlemisse.“ Euroopa Parlamendi liige Jytte Guteland (SE/S&D) tõi esile eduka koostöö komiteega COP 24 ajal ja rõhutas, et Pariisi lepingus seatud eesmärkide saavutamiseks on vaja rohkem ühiseid jõupingutusi.“

Sel aastal toimub rohelise nädala 2019 avaüritus 13. mail Varssavis ja selle võõrustaja on komitee liige ja Masoovia vojevoodkonna marssal Adam Struzik (PL/EPP) . Roheline nädal toimub 13.–17. mail ja seekord arutatakse keskkonnaalaste õigusaktide kohaldamist.

Bettembourgi kommuunivolikogu liige Roby Biwer (LU/PES) kõneles oma osalemisest ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsil eelmise aasta novembris Egiptuses Sharm El-Sheikhis. Biwer sõnas: „Meie kohalolek oli väga kasulik ja seda hinnati kõrgelt. Lisaks väljendati suurt heameelt komitee arvamuse üle 2020. aasta järgse ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia kohta, mis jagati osalejatele arutamiseks. Eriti soojalt võeti vastu meie ettepanek võtta uute Aichi järgse kümnendi 2020–2030 eesmärkide seadmisel arvesse bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste panust inimtervisesse. Roby Biweri koostatud arvamus „ ELi linnade ja piirkondade panus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärgule ja 2020. aasta järgsesse ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiasse “ võeti vastu komitee täiskogu 131. istungjärgul 8.–10. oktoobril 2018. Raportöör Biwer tutvustab arvamuses esitatud soovitusi 30. jaanuaril 2019 Euroopa Parlamendi kliimamuutuse, bioloogilise mitmekesisuse ja säästva arengu laiendatud töörühmale.

ENVE komisjon on nimetanud raportöörid kolmele uuele arvamusele :

Espoo linnavolikogu liige Sirpa Hertell (FI/EPP) koostab raportöörina mitte-seadusandlikku arvamust „Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030 – ÜRO kestliku arengu eesmärkide, sh Pariisi kliimakokkuleppe järelmeetmed“.

2010.–2018. aastal Łódźkie vojevoodkonna marssali ametis olnud ja praegune Łódzkie vojevoodkonna volikogu liige Witold Stępień (PL/EPP) koostab raportöörina arvamust „Pariisi kokkuleppe rakendamine innovatiivse ja kestliku energiasüsteemi ümberkujundamise kaudu kohalikul ja piirkondlikul tasandil“.

Tolna komitaadi volikogu aseesimees József Ribányi (HU/EPP) koostab raportöörina komitee omaalgatuslikku arvamust „Puhtale energiale ülemineku paketi rakendamine: lõimitud riiklikud energia- ja kliimakavad, mis aitavad luua valdkonnaülest lähenemisviisi kliimavaldkonnale ning aktiiv-ja passiivenergiale“.

ENVE komisjoni järgmine koosolek toimub 4. aprillil Brüsselis.

Komitee täiskogu eelseisval istungjärgul 6.–7. veebruaril toimub komitee liikmete seas Cor Lamersi (NL/EPP) arvamuse „ ELi kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi väljatöötamine “ arutamine ja vastuvõtmine.

Taustteave

ENVE komisjoni 22. koosoleku fotod on kättesaadavad siin. Klõpsake siin, et tutvuda veebisaidi ja koosoleku kavaga .

Puhas planeet kõigi jaoks Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni Täielik strateegia (EN), Euroopa Komisjon, 28.11.2018. Euroopa Komisjoni pressiteade.

Aruanne Euroopa energiahindade ja -kulude kohta , Euroopa Komisjon, 9. jaanuar 2019.

Lugege komitee tipphetki COP 24-l ja COP 24 lõplikku pressiteadet .

Kontaktisik : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023