Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi eelarve aastateks 2021–2027: kohalikud juhid ja ELi eesistujariik Bulgaaria kaitsevad tulevast ühtekuuluvuspoliitikat  

ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid kogunesid 7. juunil Sofiasse, kus nad väljendasid vastuseisu 10 %lisele kärpele ühtekuuluvuspoliitikas, mis on kavandatud Euroopa Komisjoni ettepanekus ELi eelarve kohta aastateks 2021–2027. Nad kutsusid koos Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Bulgaariaga üles kindlustama piisavad vahendid ja parandama eeskirju tagamaks, et erinevuste vähendamine kohalike osalejate kaasamise teel jääb tulevaste Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide peamiseks eesmärgiks ja ülesandeks.

6.–7. juunil korraldas Euroopa Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjon (COTER) üheskoos Bulgaaria Vabariigi omavalitsuste liiduga (NAMRB) konverentsi, millel keskenduti Euroopa Komisjoni ettepanekute eelnõudele järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta, millega määratakse aastateks 2021–2027 kindlaks iga-aastaste kulutuste ülemmäärad kõigis ELi poliitikavaldkondades ja uued fonde reguleerivad eeskirjad.

„Me tunnustame ELi eesistujariigi Bulgaaria pühendumust tugeva ühtekuuluvuspoliitika kindlustamisele. Tänu ELi, riigivalitsuse ja kohalike omavalitsuste ametnike koostööle on Bulgaaria hea näide sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitika võib parandada inimeste elu, pakkuda paremat taristut, parandada haridust, võidelda vaesuse vastu, toetada avaliku teenistuse reformi ja käsitleda kliimamuutusi. Teame, et see aitab jõuda tulemusteni – see on investeering kodanikesse ja Euroopa tulevikku ning seepärast peame tegema kõik, mida suudame, et minimeerida kärpeid ja kehtestada eeskirjad, mis tõhustavad ühtekuuluvuspoliitikat veelgi,“ sõnas Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz .

Viidates peatsetele eelarveläbirääkimistele, ütles Bulgaaria Vabariigi peaministri asetäitja Tomislav Donchev järgmist: „Eesistujariik Bulgaaria ei kõhkle neid teemasid tõstatamast ning algatamast otsekohest ja ausat arutelu meie ühise tuleviku üle. See kehtib ka ühtekuuluvuspoliitika tulevikku puudutava arutelu kohta – see on poliitika, mille eesmärk on pakkuda vastuseid meie probleemidele, juhtides meid heaolu ja jagatud väärtuste poole.“

Bulgaaria Vabariigi omavalitsuste liidu esimees ja Veliko Tarnovo vallavanem Daniel Panov ütles: „Oleme veendunud, et Euroopa Regioonide Komitee liikmete ühendatud pingutused ja kogu Euroopa kohalike omavalitsuste riiklike liitude toetus on vajalik tingimus, et meie ühise tuleviku nimel rahuldada miljonite Euroopa Liidu kodanike vajadused. Meie eesmärk ja poliitiline kohustus on püüelda selle poole, et raskustesse sattunud kohalikele kogukondadele eraldataks vahendeid asjakohaselt ja sihipärasel viisil.“

Arutelu ajal rõhutas Dubrovniki-Neretva maakonna prefekt ja komitee raportöör mitmeaastase finantsraamistiku teemal Nikola Dobroslavić (EPP/HR) järgmist: „Kohalike juhtide arvates on ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku kohta positiivne lähtepunkt ja nad toetavad suuremaid investeeringuid hariduse, teaduse, noorte ja rände valdkonda. Ent ühtekuuluvuspoliitikas kavandatud kärped võivad piirata piirkondade ja linnade suutlikkust tegeleda kogu Euroopas erinevuste vähendamisega ja hoogustada innovatsiooni. Vahendite eraldamise kriteeriume ja suurendatud eelarvealast paindlikkust tuleb hoolikalt hinnata.“

Kohalikele juhtidele valmistavad kõige enam muret investeeringute tsentraliseerimine ja ELi struktuurifondide kasvav lahusus, s.t Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi üha suurem eraldamine Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist.

KOMITEE TEGEVUS TULEVASE ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA ALAL

Komitee COTERi komisjon tegeleb uute eeskirjade süvitsi hindamisega. Veebruariks koostab komitee parandusettepanekud ja võtab need vastu. Lisaks arvamusele mitmeaastase finantsraamistiku kohta, mille koostamist juhib Nikola Dobroslavić, on kavas ka järgmisi teemasid käsitlevad arvamused:

- Ühissätete määrus: kaasraportöörid Umbria maavanem Catiuscia Marini (PES/IT) ja Saksi-Anhalti liidumaa kantsler Michael Schneider (EPP/DE).

- Euroopa Regionaalarengu Fond: Flevolandi provintsivalitsuse liige Michiel Rijsberman (NL/ALDE) .

- Euroopa territoriaalne koostöö: Korsika territoriaalüksuse täidesaatva nõukogu liige Marie-Antoinette Maupertuis .

- Piiriülene koostöö: Emmeni vallavalitsuse liige Bouke Arends (NL/PES).

- Euroopa Sotsiaalfond Pluss: Andaluusia autonoomse piirkonna juht Susana Díaz (EPP/ES).

- Euroopa ühendamise rahastu: Uus-Akvitaania piirkonna volikogu aseesimees Isabelle Boudineau .

ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA ALLIANSS

2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika tugevdamiseks käivitas Euroopa Regioonide Komitee koos ELi juhtivate piirkondlike liitudega ühtekuuluvuspoliitika alliansi #CohesionAlliance, mille näol on tegu rohujuure tasandi liikumisega, mis on avatud kõigile, kes usuvad, et ELi ühtekuuluvuspoliitika peab ka edaspidi olema ELi tuleviku tugisammas. Alates alliansi loomisest möödunud aasta oktoobris lisandub sellele iga päev uusi allakirjutanuid, nende seas on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, ettevõtjate ühendused, teadusasutused, ametiühingud ja mõttekojad.

Lisateavet #CohesionAlliance’i algatuste, avalduste ja seisukohavõttude kohta leiate aadressil http://cohesionalliance.eu .

Kontaktisik:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobiiltelefon: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023