Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi ja Vahemere piirkonna kohalikud juhid ühendavad jõud naiste kaitseks ja radikaliseerumise vastu  

Vahemere piirkonna ja ELi juhtivad linnapead ja omavalitsusjuhid kutsusid riikide valitsusi ning kohalikke ja piirkondlike omavalitsusi üles tegema tihedamat koostööd, et aidata naisi ja ennetada noorte radikaliseerumist. 21. veebruaril Euroopa ja Vahemere piirkonna riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assamblees (ARLEM) vastu võetud kahes poliitiliste ettepanekute paketis rõhutatakse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vastutust hariduse ja sotsiaalse taristu kindlustamise eest.

Aruanded „Naiste võimestamine Vahemere piirkonnas“ ja „Vahemere piirkonna kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll noorte radikaliseerumise ja vägivaldse äärmuslusega tegelemisel“ on uusimad ARLEMi vastuvõetud soovitused küsimustes, mis on kriitilise tähtsusega Vahemere lõuna- ja idaosa riikide kestliku arengu jaoks. Viimastel aastatel on ARLEM samuti vastu võtnud ettepanekuid muu hulgas järgmistel teemadel: kliimamuutused, energiasüsteemi ümberkujundamine, veemajandus ja jäätmekäitlus.

Euroopa Regioonide Komitee president ja ARLEMi kaasesimees Karl-Heinz Lambertz tervitas nimetatud kahte aruannet: „Sotsiaalne tõrjutus, vaesus ja marginaliseerumine ELi sees ja väljaspool soodustavad vägivaldset radikaliseerumist. Üksnes ulatuslikuma koostöö ja suuremate investeeringute kaudu saame me vähendada ebavõrdsust, luua noortele töökohti ja edendada kogukonda integreerumist. See kõik on võimalik üksnes juhul, kui tegutsetakse kohalikul tasandil. Samuti on äärmiselt oluline, et täna siin kogunenud kohalikud juhid – Marokost Saksamaani, Iirimaast Albaaniani – toetavad naiste võimestamist ja mõistavad hukka igasuguse ärakasutamise. See eeldab naiste suuremat osalust poliitikas ja ettevõtluses ning naiste kaitseks võetavaid meetmeid. Lähtepunktiks peab olema haridusvõimaluste suurendamine kõigi jaoks.“

ARLEM võttis samuti vastu soovitused, milles kinnitati, et kohalikud juhid jagavad ÜRO kestliku arengu eesmärkide raames kokkulepitud sihte – muuta kohalikud kogukonnad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja jätkusuutlikuks. President Lambertz märkis: „See on tugev alus koostööks eelseisvatel aastatel ja meil on tõhus platvorm selle teema käsitlemiseks Vahemere Liidu raames. Meil on samuti eeskujuks inspireeriv näide koostööst: viimase kahe aasta jooksul on Liibüa linnad tulnud kokku, et luua partnerlusi Euroopa linnadega.“

Mohamed Kamal El Daly – Giza kuberner, kohtumise võõrustaja ja radikaliseerumist käsitleva ARLEMi aruande raportöör – sõnas: „Turvalisus on lahutamatu osa võitlusest radikaliseerumise vastu, ent me peame minema sellest kaugemale. Töökohad aitavad märkimisväärselt suurendada sotsiaalset integreerumist, ent jõupingutused töökohtade loomiseks peavad käima käsikäes haridusreformi ja investeeringutega seda liiki paikadesse, kus noored mehed ja naised soovivad aega veeta, nagu spordi- ja kultuuriasutused ja sotsiaalne taristu. Meie tähelepanu keskpunktis peaksid iseäranis olema haavatavad piirkonnad, nagu piirialad ja marginaliseerunud kogukonnad linnades ja maal. Samuti on oluline, et me mõistaks, et naistel võib olla tähtis roll radikaliseerumise ennetamisel.“

Maroko linnapeade ühenduse esimees ja ARLEMi kaasesimees Mohamed Boudra märkis: „Linnad ja piirkonnad on siin selleks, et tihendada koostööd, ent nad tunnistavad samuti, et edukas areng nõuab paremat koostööd kohalike, piirkondlike, riiklike ja riigiüleste organite vahel. Seepärast on ARLEMil väga hea meel, et Vahemere Liit on loonud platvormi kestlikuks linnaarenguks, et aidata koondada kogemusi kiire linnastumise haldamiseks. Samal ajal peame me tagama, et lõhe linnade ja maapiirkondade vahel jääks võimalikult väikeseks, kuna me areneme kestlikult vaid juhul, kui iga piirkond areneb. Me vajame rohkem töökohti ja tõhusamat kohalikku haldust ning ARLEMi 2018. aasta aruanded kohalike strateegiate kohta noorte ettevõtluse ja hea valitsemistava edendamiseks aitavad seda eesmärki saavutada. Marokos oleme näinud, kuidas kõigi valitsustasandite tegevus ühes sektoris – nagu näiteks taastuvenergia vallas – võib aidata inimesi maapiirkonnas. Linnad ja piirkonnad võivad aidata toetada oma kohalikku majandust näiteks kliimameetmete rakendamisega. Kestlik areng on nii kohaliku kui ka üleilmse tasandi küsimus.“

Märkus toimetajatele

• Euroopa Regioonide Komitee moodustas Euroopa ja Vahemere piirkonna riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assamblee (ARLEM) 2010. aastal, et anda Vahemere piirkonna küsimustele kohalik ja piirkondlik perspektiiv. ARLEM täiendab ELi kuuluvate ja mittekuuluvate Vahemere riikide jõupingutusi luua piirkonnas rohkem kanaleid ja tasandeid dialoogiks ja koostööks muu hulgas Vahemere Liidu kaudu. ELi ARLEMi delegatsioon koosneb Euroopa Regioonide Komitee 32 liikmest ja kaheksast kohalike omavalitsuste ELi tasandi liitude esindajast.

• ARLEMi aruande „Naiste võimestamine Vahemere piirkonnas“ koostas Dublini linnavolikogu liige Mary Freehill. Aruande lõpus on esitatud üheksa soovitust. Märkides, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on naiste suhtes toimepandava vägivalla ja kahjulike tavade tuvastamisel ja nende vastu võitlemisel eesliinil, sedastatakse aruandes, et kohalikud ja piirkondlikud juhid on kõige paremas positsioonis, et korraldada teabekampaaniaid teadlikkuse suurendamiseks koduvägivallast ja muudest soolise vägivalla vormidest. Samuti saavad nad astuda olulisi praktilisi samme selleks, et suurendada naiste osalust kohalikus tööhõives ning teha kindlaks ja kaotada takistused, mis ei võimalda naistel osaleda võrdsetel alustel maa omandamisel ja -halduses ega pääseda ligi rahastamisele. Hetkel on aga puuduliku taristu ja nappide vahendite tulemuseks madala kvaliteediga teenused ja haavatavate naiste täiesti ebapiisav kaitse, märgitakse aruandes.

• ARLEM kogunes 20.–21. veebruaril Gizas (Egiptus) Giza kuberneri Mohamed Kamal El Daly kutsel. Enne koosolekut külastasid ALREMi liikmed üht Giza linnaarengu projekti.

• Alates 2015. aastast on Euroopa Regioonide Komitee arendanud tihedaid suhteid Liibüa linnadega eesmärgiga parandada avalikke teenuseid Liibüas ja aidata Liibüa linnadel siseneda rahvusvahelisse kogukonda. 2016. aasta jaanuaris lubas komitee Liibüa linnade taotlusel mobiliseerida ja lihtsustada partnerlusi Liibüa ja ELi linnade ja piirkondade vahel. Nicosia algatuse raames – mille nimi tuleb sellest, et idees lepiti kokku Küprose pealinnas – on ELi linnad ja piirkonnad seni andnud või lubanud toetust Liibüa kohalikele omavalitsustele veemajanduse, jäätmekäitluse, esmatasandi tervishoiu, avaliku halduse, keeleõppe, eelarve, kalanduse, politseitöö ja radikaliseerumise vastase võitluse valdkonnas.

• 2016. aastal võõrustas Maroko ÜRO iga-aastast kliimameetmete suurkohtumist – kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 22. istungjärku (COP22). Konverentsiga samaaegselt arutles ARLEM kestliku arengu üle, pöörates eritähelepanu kliimameetmetele, ning julgustas ELi mittekuuluvaid linnu ja piirkondi liituma linnapeade paktiga. See on algatus, mille allakirjutanud lubavad ületada ELi heitkoguste vähendamise eesmärke, mille eest saavad nad ELilt vastutasuks tehnilist toetust. 2017. aastal sai linnapeade paktist tänu ühinemisele USA linnapeade paktiga ülemaailmne linnapeade kliima- ja energiapakt. Euroopa Regioonide Komitee on pakti poliitiline patroon.

Fotod on saadaval Flickri kontol. Egiptust puudutav taustteave on esitatud Euroopa Parlamendi hiljutises uurimuses.

Kontaktisik:
Andrew Gardner
Tel +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :