Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Keskkonnaalane edu on kohalike omavalitsuste kätes  

Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) annab teada, et on taas töölainel ja tegeleb oluliste toimikutega. Nende seas on energiakogukondade roll Euroopa energiasüsteemi ümberkujundamises, programmi LIFE tulevik, vee taaskasutuse nõuded, ELi kosmoseprogrammi suur potentsiaal ja vastuolulised seisukohad seoses ühekordselt kasutatavate plasttoodetega.

Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni koosolek Brüsselis algas Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektori Daniel Calleja Crespo avaldusega. Calleja Crespo rõhutas, et „Euroopa keskkonnapoliitika edu on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kätes” ning innustas komitee liikmeid võtma endale saadiku rolli ELi keskkonnalase õigustiku lisaväärtuse tutvustamisel.“

Liikmed pidasid aru arvamuse eelnõu üle „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta“ , mille raportöör oli Sirpa Hertell (FI/EPP) . Espoo linnavolikogu liige ütles: „Meil on ettepaneku üle hea meel. Siiski ei piisa plasttoodete loetelude koostamisest ja nende keelustamisest. Me leiame, et Euroopa Komisjon peaks esitama tervikliku mõjuhinnangu, milles kirjeldataks selgelt kavandatavate meetmete sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnamõju. Samuti palume me Euroopa Komisjonil laiendada kohaldamisala merest ja merekeskkonnast kaugemale, hõlmates ka mageveekogud ja madalad mered.“ Arvamus on kavas vastu võtta järgmisel täiskogu istungjärgul 9.–10. oktoobril.

Vittorio Veneto linnavolikogu liige Marco Dus (IT/PES) tutvustas oma arvamuse eelnõu programmi LIFE tuleviku kohta. Raportöör Dus ütles: „Meil on hea meel programmi LIFE eelarve olulise suurenemise üle pärast 2020. aastat. Siiski tuleb aus olla: ka LIFE’i ulatust laiendatakse ja sellesse lisatakse puhta energia programmid. Me kardame, et kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele võib jääda konkreetsete projektide jaoks vähem vahendeid. Koos Euroopa Parlamendiga soovime me veel suuremat eelarve kasvu, et tulevaste tohutute väljakutsetega toime tulla.“ Euroopa Komisjon lubas suurendada programmi LIFE eelarvet praeguselt 3,4 miljardilt eurolt praegusel rahastamisperioodil 5,45 miljardi euroni perioodil 2021–2027. Komitee arvamus on kavas vastu võtta järgmisel täiskogu istungjärgul 9.–10. oktoobril.

Liikmed kiitsid ühehäälselt heaks arvamuse eelnõu „Kohalikud energiaomandi mudelid ja kohalike energiakogukondade roll energiasüsteemi ümberkujundamisel Euroopas“ , mille raportöör oli Mariana Gâju (RO/PES) . Cumpăna vallavanem ütles: „Meil on vaja tagada, et kohalikud energiakogukonnad aitavad kaasa energiasüsteemide detsentraliseerimisele ja demokratiseerimisele ning edendavad kohapeal majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Tihedam koostöö ELi ja liikmesriikide piirkondlike ja energiapoliitikate vahel on selle eesmärgi saavutamiseks kriitilise tähtsusega.“ Arvamuse vastuvõtmine on kavas täiskogu 5.–6. detsembri istungjärgul.

Liikmed vahetasid mõtteid arvamuse „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta“ üle, mille raportöör oli Oldřich Vlasák (CZ/ECR) . Hradec Králové linnavolikogu liige tõdes: „Me teeme ettepaneku suurendada määruse kohaldamisala nii, et see ei hõlmaks mitte ainult vee kasutamist niisutamiseks põllumajanduses, vaid ka linnapiirkondade rohealade, parkide, aedade ja avalikus kasutuses olevate alade kastmiseks. Meil on vaja korralikke ja standardiseeritud regulatsioone ELI tasandil, et kaitsta põllumajandustoodete ühtset turgu.“ Komitee arvamus on kavas vastu võtta järgmisel täiskogu istungjärgul 9.–10. oktoobril.

Andres Jaadla tutvustas oma töödokumenti: „ELi kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet“ Rakvere linnavolikogu liige ütles: „Me peame kosmosetehnoloogiad maa peale tooma. Nüüd on vaja märkimisväärseid vahendeid satelliittehnoloogiate potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks, et meie kogukondade elu paremaks muuta. Alates satelliitnavigatsioonist ja lõpetades Maa seire programmidega – kosmosepoliitika toob ELi kodanikele käegakatsutavat kasu ning aitab samas edendada investeeringuid, tööhõivet ja majanduskasvu.

ENVE komisjoni 20. koosoleku fotod on kättesaadavad siin.

Kontaktisik : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :