Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Energiakriis ei tohi kahjustada ELi üldisi kliimaeesmärke  

Vähem kui kuu aega enne – ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) osaliste konverentsi 27. istungjärku – kordab Euroopa Regioonide Komitee üleskutset kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tugevdada osalust ülemaailmsetes kliimaläbirääkimistes ja veelgi enam tunnustada Pariisi kokkuleppe rakendamist. Komitee teeb ettepaneku ülemaailmse süsteemi kohta, mille abil koguda ja jälgida linnade ja piirkondade CO2 heite vähendamist, ning kutsub liikmesriike ja ELi nõukogu üles selgesõnaliselt toetama seda, et COP27 järeldustesse lisataks kiireloomuline vajadus mitmetasandilise koostöö järele ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste täieliku kaasamise järele Pariisi kokkuleppe rakendamisse.

Pärast suve, mil kogu Euroopat tabasid ulatuslikud põuad, üleujutused ja tulekahjud, samuti kasvavad energiahinnad ja inflatsioon, ning kui miljoneid eurooplasi ähvardab sel talvel energiaostuvõimetuse oht, on komitee täiskogu oktoobri istungjärgul ning 2022. aasta Euroopa piirkondade ja linnade nädalal toimuvate arutelude keskmes energia- ja kliimakriis.

Enne 6.  novembril Sharm El Sheikhis algavat ÜRO kliimakonverentsi pidasid komitee liikmed täiskogul arutelu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli üle COP27-l Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni aseesimehe Bas Eickhouti, COP27 ICLEI saadiku Utrechti linnapea Sharon Dijksma ning Chefchaoueni linnapea ja ICLEI Aafrika piirkondliku esimehe Mohamed Sefianiga.

Arutelu avades ütles Euroopa Regioonide Komitee president Vasco Alves Cordeiro: „Kliimakriis muutub kõigi silme all üha ilmsemaks: peame tegutsema kiiresti ja minema kohustustelt üle tegudele. COP27-l tehtavad otsused kujundavad kliima- ja energiapoliitikat ning mõjutavad kõiki kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi. Selle aasta COP27 toimub energiakriisi ajal, mida on süvendanud Putini sõda Ukraina vastu, kuid nende probleemidega oleksime pidanud tegelema juba aastakümneid tagasi, minnes üle kliimaneutraalsele majandusele. Euroopa Regioonide Komitee on COP27-l väga aktiivne ja jätkab tööd selle nimel, et tugevdada nimetatud eesmärgi saavutamiseks oma kontakte ELi ja ülemaailmsel tasandil.“

Varssavi linnapea ning Euroopa Regioonide Komitee ENVE komisjoni uus esimees ja töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ esimees Rafał Trzaskowski (PL/EPP) ütles: „Tänu suurtele investeeringutele LED-valgustitesse Varssavi tänavatel oleme oluliselt vähendanud energiatarbimist ja avaliku sektori kulutusi. Paljud teised Euroopa linnad ja piirkonnad on võtnud kohustuse rakendada kestlikke lahendusi, mis muudavad kohalikud kogukonnad tervislikumaks ja paremaks elukohaks. Seepärast nõuame otserahastamist, et hõlbustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tööd energiasüsteemi ümberkujundamise kiirendamisel. Lisaks kutsume üles võtma COP27-l arvesse linnade ja piirkondade häält ning kiidame heaks Euroopa Parlamendi toetuse edasisele mitmetasandilisele koostööle. Kutsume nüüd Euroopa Komisjoni juhtivat asepresidenti Frans Timmermansi üles võitlema COP27 läbirääkimistel linnade ja piirkondade suurema rolli eest.“Euroopa Parlamendi ENVI komisjoni COP27 resolutsioon, mis pandi hääletusele esmaspäeval, 3. oktoobril, toetab komitee ettepanekuid mitmetasandilise koostöö ning linnade ja piirkondade suurema rolli kohta Pariisi kokkuleppe rakendamisel.

Alison Gillilandi (IE/PES) ja Olgierd Geblewiczi (PL/EPP) koostatud arvamuste kaudu soovib ELi linnade ja piirkondade kogu tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli ülemaailmsetel kliimaläbirääkimistel ja Pariisi kokkuleppe rakendamisel. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ning linnade diplomaatia suudavad ülemaailmsetel kliimaläbirääkimistel ületada praegused kitsaskohad ning näidata, et energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamiseks on võimalik seada kõrgemad sihid – see on ainus lahendus praeguse energia- ja kliimakriisiga toimetulekuks.

Arvamuse „Linnade ja piirkondade struktuuriline kaasamine ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 27. istungjärku (COP27)“ raportöör Alison Gilliland (IE/PES) ütles: „Meie ökosüsteemid on kahjustatud ja hapras seisus ning paljud kliimakriisi mõjud on juba pöördumatud. Me ei saa lubada, et sõda ja energiakriis lõpetaksid õiglase ülemineku puhtamale ja kestlikumale planeedile. Linnad ja piirkonnad vajavad meie kliimaeesmärkide saavutamiseks rohkem otserahastamist ja suuremat toetust. Nagu Glasgow' kliimakokkuleppes määratletud, vajame kaasavat juhtimist ja kutsume kõiki komitee liikmeid üles tegutsema proaktiivselt, nõudes oma riikide delegatsioonidelt selgesõnalist viidet nõukogu järeldustes kohalike ja piirkondlike omavalitsuste keskse rolli kohta selles üleminekus.“

Lääne-Pomorze vojevoodkonna vanem ja arvamuse „Euroopa Regioonide Komitee roll kohaliku ja piirkondliku kliimadiplomaatia edendamisel COP27 ja COP28 eel“ raportöör Olgierd Geblewicz (PL/EPP) ütles: „Piirkondade ja linnade diplomaatiat ei tunnustata ega kasutata piisavalt. Linnad ja piirkonnad on kliimamuutuste tagajärgedega, aga ka kliimalahendustega tegelemisel esirinnas. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused aitavad kaasa kodanike kaasamisele ja kogukonna mõjuvõimu suurendamisele, ilma milleta me ei saa täita Pariisi kokkuleppega antud lubadusi. Kutsume Euroopa Komisjoni üles kaasama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kodanike saadikutena kliimaläbirääkimistesse. ELi linnade ja piirkondade koguna on komitee valmis tegutsema institutsioonina, kes koordineerib piirkondlikku kliimadiplomaatiat ELi partnerriikidega.“

Arutelus osales ka Jakub Piotr Chełstowski (PL/ECR), Sileesia vojevoodkonna marssal ja komitee raportöör teemal „Energiapakett: gaas, vesinik ja metaaniheide“, kes rõhutas: „Uus gaasipakett ja metaanimäärus on Euroopa rohelise kokkuleppe, paketi „Eesmärk 55“ ja kava „REPowerEU“ strateegiliste eesmärkide saavutamise võti. Vesiniku ja biometaani turgude arendamine ning metaaniheite vähendamine on oluline ka meie piirkondliku majanduse jaoks ja meie kliimaeesmärkide saavutamiseks.“

Märkused toimetajatele

Kontaktisik:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 8810 37

Jaga :