Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Digitaalne Euroopa: Eesti näitab, kuidas saab innovatsioon parandada avalikke teenuseid  

„Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad aitama juhtida digitaalset revolutsiooni Euroopa Liidus,“ märkis Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz reedel Tallinnas. ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koguna toimiva Euroopa Regioonide Komitee liikmed kogunesid Eesti pealinnas, et jagada parimaid tavasid avaliku sektori innovatsiooni ja avalikke teenuseid põhjalikult muutvate digilahenduste valdkonnas.

Selle aasta juulis komitee presidendiks valitud Karl-Heinz Lambertz tõdes: „Eesti on üks maailma enim arenenud digiühiskondi ning teerajaja e-demokraatia ja e-valitsuse alal. Eesti edulugu on suurepärane näide sellest, milline potentsiaal peitub avaliku halduse jaoks digitaalsele majandusele üleminekus, hõlbustades inimeste igapäevaelu. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on digilahendusi kasutades uute ja paremate teenuste väljatöötamise eesliinil, ent Euroopa Liit peab tagama, et digirevolutsioonist saaksid kasu kõik piirkonnad.“

Eesti Vabariigi riigihalduse minister Jaak Aab ütles: „Eestis on kodanike jaoks välja arendatud hulk avalikke e-teenuseid. Samas on e-teenuste arendamisel selge potentsiaal nii olemasolevate teenuste kvaliteedi parandamiseks kui ka uute, näiteks ELi riikidevaheliste e-teenuste arendamiseks. Kui ainuüksi digitaalne allkiri säästab aastas inimese kohta keskmiselt viis tööpäeva, siis kindlasti on neid võidukohti ühiskonnas veel. Seejuures on avalike e-teenuste arendamise puhul oluline ja möödapääsmatu omav alitsuste panus, sest nemad on kodanikele kõige lähemal ja seega on neil parim arusaam sellest, mille järele on nõudlus.“

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas lisas: „Tallinna digitaalset edulugu on märgatud ka väljaspool Eestit. Viis korda on intelligentsete kogukondade foorum (ICF) valinud Tallinna maailma seitsme kõige innovaatilisema kogukonna hulka ja mul on suur rõõm teatada, et paar päeva tagasi saime teate, et Tallinn on valitud Euroopa 2017.a. Innovatsioonipealinna kümne finalisti hulka.“

President Lambertz rõhutas, et kuigi digitaalne ühtne turg on oluline töökohtade ja majanduskasvu loomiseks Euroopas, ei tohi see siiski toimuda sotsiaalkaitse ja tarbijaõiguste arvelt. Samuti tuleks tema arvates teha rohkem jõupingutusi, et pidurdada erinevuste suurenemist ELi piirkondade vahel: „Euroopa Liit peab tegema investeeringuid kindlustamaks, et ühtki kohalikku omavalistust ei jäeta kõrvale. Kõigile tuleb tagada juurdepääs kiirele lairibaühendusele, et vähendada digilõhet“. Sel eesmärgil avab Euroopa Regioonide Komitee koos Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse voliniku Mariya Gabrieliga 12. oktoobril lairibaühenduse platvormi, et tagada asjaomaste avaliku ja erasektori üksuste ulatuslik osalemine ja koostöö lairibaühenduse investeeringutes ning edusammud riiklike lairibaühenduse kavade rakendamisel. Võttes arvesse e-valitsuse tähtsust kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks, on ELi Nõukogu eesistujariik Eesti palunud komiteel ka koostada ELi ametliku seisukohavõtu (ametliku nimetusega „arvamus“) teemal „Avaliku sektori innovatsiooni edendamine digilahenduste kaudu – kohalik ja piirkondlik vaatenurk“ , mis võetakse vastu selle aasta lõpupoole.

Tallinnas toimunud koosolekust võtsid osa Euroopa Regioonide Komitee juhatuse liikmed. Juhatus koostab iga uue ametiaja alguses komitee poliitilise programmi, jälgib selle elluviimist ning korraldab üldiselt institutsiooni tööd. Juhatusse kuuluvad ELi kõigi 28 liikmesriigi esindajad ja komitee viie fraktsiooni esimehed.

Jaga oma vaateid Euroopale

Samuti innustab komitee Eesti inimesi osalema algatuses „Mõttevahetus Euroopa teemal“, mille komitee käivitas ja mida komitee liikmed viivad läbi kogu Euroopas. Veebiküsitluse kaudu luuakse nö e-dialoog, kogudes Eesti eesistumise kuue kuu vältel inimestelt tuhandeid vastuseid, et nad saaksid jagada oma vaateid Euroopa tulevikule.

Kontaktisik:
Lauri Ouvinen
Tel + 32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :