Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkonnad ja linnad kutsuvad üles jõulisemalt toetama kultuuri- ja loomesektorit, et tulla toime suure majandusliku kahjuga  

Kunsti ja kultuuri tuleks käsitada esmatarbekaubana ja neid sektoreid ei tohiks karistada liikumispiirangutega.

Piirkonnad ja linnad nõuavad ELi ja liikmesriikide koordineeritud toetust, et taaskäivitada kultuuri- ja loomesektor, mida COVID-19 kriis ja riiklikud liikumispiirangud kõige enam mõjutavad. Arutelus Euroopa Komisjoni innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noorte voliniku Mariya Gabrieliga rõhutasid komitee liikmed kultuuri ja kultuuripärandi suurt panust kohalikku ja piirkondlikku arengusse ning Euroopa väärtustesse, identiteeti ja kodakondsusse. Nad väitsid, et kunstil ja kultuuril peaks olema silmapaistvam roll ELi tulevikku käsitlevas arutelus.

Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas ütles: „Kultuuri- ja loomesektor sai ainuüksi 2020. aastal rahalist kahju kuni 70 % ulatuses: see seab ohtu mitte ainult töökohad ja ettevõtted, vaid ka meie enda pärandi ja identiteedi. Kultuur ja loovus tugevdavad meie kogukondade sotsiaalset ühtekuuluvust, mis on meie identiteedi ja traditsioonide keskmes. Investeerimine kultuuri tähendab investeerimist meie kui Euroopa kodanike eksistentsi, seepärast peame pakkuma neile sektoritele julgemat ja tugevamat toetust ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.“

Täna komitee täiskogu istungjärgul kõneledes ütles volinik Mariya Gabriel : „Pandeemia tõttu eriti rängalt kannatanud kultuuri- ja loomesektor vajab ja väärib meie tugevaid jõupingutusi. Linnad ja piirkonnad on selles ettevõtmises peamised liitlased. Oma ühisel toel tagame, et kultuuril saab olla ja hakkabki olema keskne roll keskkonnahoidlikuma, elujõulisema ja vastupanuvõimelisema Euroopa ülesehitamisel.“

Pärast arutelu tutvustas komitee raportöör Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe) oma arvamust teemal „Kultuuri- ja loomesektorite tegevuse taaskäivitamine“ . Selles arvamuses kutsutakse üles tagama, et ELi vahendid jõuaksid kultuuri- ja loomesektori kõigi vormideni ning kõigi nendeni, kes on kaasatud selle loomisse.

„Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peaksid kasutama ELi rahastamist ning erinevaid programme ja meetmeid, et edendada üksikartistide tegevust ning arendada ürituste ja vahetuste võimalusi, sealhulgas virtuaalselt. See võib aidata esile tuua piirkondades peituvat loomingulist potentsiaali ning muuta need kunstnikud omaenda kultuuri saadikuteks ja edendajateks. Linnad ja piirkonnad, mis suudavad toetuda oma ajaloole, rääkida oma lugusid, uueneda ja iseennast ümber kujundada, muutuvad atraktiivseks mitte ainult turistidele ja nendest lähtuvale majandustegevusele, vaid ka seal tegutsevatele ettevõtetele,“ ütles Reggio Calabria Gerace’i vallavolikogu liige hr Varacalli.

Euroopa Parlamendi liige Laurence Farreng (FR/Renew E.), kes on Euroopa Parlamendi raportöör programmi „Erasmus+“, programmi „Loov Euroopa“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse keskkonnasäästlikumaks muutmise tõhusate meetmete teemal, lisas:„Pärast aastapikkust pausi on saanud selgeks, et kultuur vajab Euroopat selle taaskäivitamiseks, kuid on veelgi kindlam, et Euroopa vajab oma taastumiseks kultuuri. See tulevane taastumine peab toimuma nii kodanikulähedaselt kui võimalik kohalikul tasandil, kuid see nõuab ka Euroopa tasandi jõupingutusi, tagamaks, et ühtegi kunstnikku, autorit, muusikut, näitlejat ega režissööri ei unustataks. Seepärast on mul hea meel, et Euroopa Regioonide Komitee on lisanud oma hääle Euroopa Parlamendi üleskutsele eraldada vähemalt 2 % majanduse taastamise vahenditest nendele olulistele osalejatele meie majanduses ja eelkõige meie Euroopa identiteedis.“

Lisateave

Kultuuri- ja loomesektoril on eriline koht ühises tegevuskavas , mille allkirjastasid Euroopa Regioonide Komitee ja volinik Gabrieli talitused (hariduse ja kultuuri peadirektoraat, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat ning Teadusuuringute Ühiskeskus) 2020. aasta novembris. Sellega nähakse ette tugevam koostöö ja mõttevahetus poliitikameetmete osas näiteks Euroopa kultuuripealinnade algatuse, kõrgetasemeliste konverentside ja ürituste, vastastikuse õppimise projektide ning uue Euroopa Bauhausi algatuse kavandamise ja rakendamise raames.

Komitee arvamuses nõutakse, et kultuuri- ja loomesektorit käsitletaks esmatarbekaupade tootjana, nii et sektor ei kannataks uute erakorraliste sündmuste korral nagu COVID-19 pandeemia kehtestatavate liikumispiirangute all. Komitee teeb ettepaneku töötada välja ühised suunised, mis võimaldaksid sektoril tegevust jätkata, ehkki piiratud juurdepääsuga. Komitee tervitab hiljuti saavutatud kokkulepet programmi „Loov Euroopa“ kohta, millega tagatakse 2,2 miljardi euro suurune toetus kunstnikele ja hõlbustatakse väikesemahulistes kultuuriprojektides osalemist. Siiski kutsub komitee üles paremini integreerima kultuuri tehtavaid investeeringuid ELi eri fondidest ning suurendama väikeste osalejate projektide kaasrahastamise võimalust kuni 80 %-ni. Piirkonnad ja linnad nõustuvad Euroopa Parlamendiga, et kultuuri- ja loomesektorile ning tööstusele tuleb eraldada vähemalt 2 % taaste ja vastupidavusrahastu vahenditest. Samuti kutsuvad nad üles kasutama REACT-EU ja TERA rahastamisvahendeid nende sektorite toetamiseks riiklikul tasandil.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023