Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
COVID-19 kiirendab digiüleminekut kohalikus demokraatias  

COVID-19 pandeemiat ja sellest tulenevat digitaalsete vahendite laialdasemat kasutamist võib näha tõukena, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused muutuksid digiajastule vastavaks. Arvamuses „Kohaliku valitsemise ja esindusdemokraatia tugevdamine uute digitehnoloogia vahendite abil“, mida esitles Järva vallavolikogu esimees Rait Pihelgas (EE / Renew Europe) ja mis võeti vastu Euroopa Regioonide Komitee täiskogu 10. detsembri istungil, rõhutatakse samuti, et uued digitehnoloogiad ja -vahendid võivad parandada otsuste tegemise kvaliteeti ja läbipaistvust, edendada teabevahetust, kodanikuaktiivsust ja osalemist poliitilises elus ning seega edendada püsivalt kohalikku demokraatiat.

Üks paljudest väljakutsetest, millega kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused silmitsi seisavad, on üleminek uude digitaalmaailma. See nõuab olulisi muutusi ja kohalik demokraatia peaks kohanema nende muutustega ning haarama kinni võimalustest, mis on seotud uute digitehnoloogiate ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahenditega: näiteks ainuüksi elektrooniliste vormide kasutamine säästab kodanike ja ametiasutuste aega.

Euroopa Regioonide Komitee raportööri Rait Pihelgase sõnul annab digitaalne areng võimaluse luua uus keskkond konsulteerimiseks ja osalemiseks, pakkuda kvaliteetset teavet, analüüsida üldsuse reageeringut, laiendada jõupingutusi äärepoolsetele piirkondadele, jõuda kõige ebasoodsamas olukorras olevate kodanikeni, kaasata kodanike oskused, teadmised ja asjatundlikkus ning luua ühiselt poliitikameetmeid vastavalt nende vajadustele ja ootustele.

Kuid digiüleminek võib olla andme- ja ressursimahukas ja seejuures ei tohiks inimesi kõrvale jätta. Kodanike osalemiseks pakutavad avalikud teenused peaksid põhinema mittediskrimineerival juurdepääsul teabele ja teadmistele. Digitaalset lõhet tuleks vähendada, suurendades inimeste mõjuvõimu hariduse ja koolituse kaudu, seades esikohale eakatele ja teistele haavatavatele või tõrjutud rühmadele mõeldud digiõppe. Sel eesmärgil töötab komitee välja meetmeid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste motiveerimiseks ja tunnustamiseks, et julgustada neid kohaldama avatud ja kaasava halduse põhimõtteid.

Komitee hinnangul annab Euroopa tulevikku käsitlev konverents võimaluse katsetada digitaalseid osalusvahendeid, et tugevdada esindusdemokraatiat, võita kodanike usaldust ning hõlmata piirkondlikke ja kohalikke näiteid, kus kodanikud on kaasatud aruteluprotsessidesse ja nende tagasisidemehhanismidesse. Selleks tegi komitee 2020. aasta oktoobris ettepaneku töötada välja kodanike kaasamise digivahend CitizEN (kodanike osalemine ELi võrgustikus) , et kaasata kodanikud poliitika kujundamisse.

„Muudame Euroopa digitaalajastule vastavaks ja alustame kõigepealt kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest. Tuginedes meie Euroopa väärtustele ja tugevatele külgedele, saame digiülemineku kaudu anda oma demokraatiale uue hoo. Nüüdisaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine ja kaasamine võib olla aeganõudev, kuid kui tulemuseks on sidusam ühiskond või läbipaistev kohalik omavalitsus, tasub sellesse investeerida,“ ütles kokkuvõtteks Rait Pihelgas .

Kontaktisik:

Marie-Pierre Jouglain

Tel +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Komitee Flickri galerii

Jaga :