Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee käivitavad linnapeade pakti riiklike saadikute koja  

Linnapeade pakt on maailma suurim linnade ja piirkondade liikumine kliima- ja energiameetmete rakendamiseks

Euroopa Komisjon käivitas linnapeade pakti 2008. aastal, et toetada linnu ja piirkondi ELi 2020. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisel. Pakt võtab nüüd endale veelgi olulisema rolli, viies oma kliimaalased lubadused kooskõlla ELi eesmärgiga saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ning luues uue riiklike saadikute koja , et toetada pakti kasutuselevõttu igas liikmesriigis. Linnapeade paktiga on ühinenud juba üle 10 000 allakirjutanu, kes saavad tehnilist tuge ja rahastamisalast nõu, et kavandada ja rakendada energia- ja kliimakavasid, mis aitavad hoida ülemaailmset temperatuuri tõusu alla 1,5 , mis on Pariisi kliimakokkuleppe kõige ambitsioonikam eesmärk.

21. aprillil said linnapead ja kohalikud juhid üle kogu ELi kokku uue linnapeade pakti avaüritusel. Virtuaalsel tseremoonial tutvustas poliitiline juhatus linnapeade pakti visiooni õiglasemast ja kliimaneutraalsemast Euroopast – see on linnade ja piirkondade uus lubadus seada veelgi kõrgemad kliimaeesmärgid. Uued paktiga ühinejad kohustuvad vähendama 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet vähemalt samaväärselt oma koduriigi seatud sihiga ning tagama kooskõla ELi eesmärgiga vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 55% ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson kutsus kõiki kohalikke esindajaid üles uuele paktile alla kirjutama ning ütles: „Linnapeade pakt on juba kolmteist aastat olnud kohalike energia- ja kliimameetmete peamine mõõdupuu. Möödunud aasta oli raske meie kõigi jaoks. Me kõik seisime silmitsi pandeemia põhjustatud hädaolukorraga, kuid samal ajal ei unustanud me valmistuda puhtamaks, keskkonnahoidlikumaks ja paremaks tulevikuks. EL on võtnud endale kohustuse saada hiljemalt 2050. aastaks maailma esimeseks kliimaneutraalseks piirkonnaks ning samuti lubasime vähendada 2030. aastaks heitkoguseid vähemalt 55%. Nüüd on aeg avada linnapeade pakti uus peatükk. Ühendagem jõud ja astugem järgmine samm rohelise kokkuleppe suunas! Kliimaneutraalne, vastupanuvõimeline ja õiglane on Euroopa, kus linnad on kodanike jaoks tervislikud elukohad ja soodustavad kohalike ettevõtete õitsengut. Saagu paktist kõigi ELi linnade proovilepanekukoht ja tipptaseme esiletõstmise platvorm.“

Üritusel käivitati pidulikult linnapeade pakti riiklike saadikute koda . Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas rõhutas: „Täna astus EL sammu edasi, sidudes end õigusliku kohustusega saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Seda on võimalik saavutada ainult koostöös meie kodanike ja kogukondadega. Teistmoodi pole see võimalik. Roheline kokkulepe ei ole edukas ilma miljoni ELi kohaliku ja piirkondliku poliitikuta. Oma kohustuste uuendamise ja linnapeade pakti riiklike saadikute võrgustiku loomise abil seavad piirkonnad, linnad ja külad kliimaeesmärkide lati kõrgemale, et vastata inimeste nõudmistele ja kaitsta meie planeeti.“

Rakvere abilinnapea Andres Jaadla (EE / Renew Europe) rääkis: „Rakvere allkirjastas Euroopa linnapeade pakti 10. veebruaril 2009 linnapeade pakti esimesel tseremoonial ja oli seega 370 esimese allakirjutaja hulgas. Rakverel on Eestis tähtis roll kliimamuutuste vastases võitluses ning energianõudluse ja CO 2 heite valdkonnas. Linnal on ambitsioonikas eesmärk vähendada CO 2 heidet 2030. aastaks vähemalt 40% ja suurendada oma vastupanuvõimet kliimamuutuste mõjule, saades 2035. aastaks kliimaneutraalseks linnaks. Kliima- ja energiaalase linnapeade pakti Eesti saadikuna Euroopa Regioonide Komitees on minu ülesanne anda riiklikele, Euroopa ja rahvusvahelistele poliitikakujundajatele tagasisidet kohalike meetmete kohta. Sel viisil saab selgeks, et linnapeade pakt on pühendunud kohalike omavalitsuste vabatahtlik ühtne liikumine, mis annab hoogu kliimameetmetele ja kohalikule kestlikule arengule.“ Linnapeade pakti riiklike saadikute peamine eesmärk on toetada ja jõutada algatust igas liikmesriigis, osaleda riigipõhistes meetmetes ning tugevdada sidemeid ja koostööd Euroopa Parlamendi liikmete ja riikide valitsustega. Riiklike saadikute koda püüab luua ka kontakte linnade ja omavalitsustega, kellel võiks olla kasu tehnilist abist ja rahastamisalasest nõuandest ning kellest võiksid saada aktiivsed osalejad kliimameetmete elluviimisel.

Sevilla linnapea, komitee ENVE komisjoni esimees ning komitee töörühma „ Roheline kokkulepe kohalikul tasandil “ esimees Juan Espadas (ES/PES), ütles: „Linnapeade pakt on üks kohalike omavalitsuste suurimaid edulugusid kliimameetmetealases koostöös. Linnapea ja Euroopa Regioonide Komitee keskkonnakomisjoni esimehena tunnen uhkust ühinemise üle linnapeade pakti riiklike saadikute kojaga, mis käivitati Euroopa Komisjoni toetusel. Homme, kui kõikjal tähistatakse Maa päeva, edastavad linnad ja piirkonnade jõulise sõnumi – lubaduse vedada üleminekut kestlikule Euroopale, et kaitsta meie tulevikku, samas jätmata kedagi kõrvale.“

Varssavi linnapea ja komitee esindaja pakti poliitilises juhatuses Rafał Trzaskowski (PL/EPP) ütles: „Komitees esindatud kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused pühenduvad täielikult rohepöörde elluviimisele ja COVID-19 järgsele keskkonnahoidlikule taastumisele. Linnapeade pakti sarnased algatused on üliolulised, et luua kliimaneutraalne Euroopa alt üles ja pakkuda käegakatsutavaid tulemusi igale kodanikule. Jätkame pakti edendamist, toetades mitmetasandilist valitsemist, nõudes ELi otserahastusi, tehes koostööd teiste linnapeade ja piirkondlike juhtide, samuti ettevõtete ja ülikoolidega, otsides uuenduslikke lahendusi, tutvustades parimaid tavasid ja laiendades võrgustikku. Komitee liikmetena annavad meie saadikud oma poliitiliste kogemustega linnapeade paktile lisaväärtust. Selles ettevõtmises võite loota komiteele kui usaldusväärsele ja pühendunud partnerile.“

27 Euroopa Regioonide Komitee liiget (üks igast liikmesriigist) linnapeade pakti riiklike saadikute kojas on:

Taustteave

Euroopa Komisjon käivitas 2008. aastal Euroopa linnapeade kliima- ja energiapakti, mille eesmärk on linnapäid kaasata ja toetada 2020. aasta energia- ja kliimaeesmärkide saavutamisel (vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20% võrreldes 1990. aasta tasemega, toota 20% energiat taastuvatest energiaallikatest ja suurendada energiatõhusust 20%). Linnapeade pakti uus visioon on kooskõlas ELi eesmärgiga vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 55% ja saada 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. Paktiga saate ühineda veebilehel www.eumayors.eu .

Linnapeade pakti riiklike saadikute nimekirja saab alla laadida siit . Lisateabe saamiseks külastage meie veebiportaali .

Kogu info töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ kohta leiate siit .

Kontaktisikud:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Jaga :