Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Komitee on valmis viima Euroopa tuleviku konverentsi piirkondadesse, linnadesse ja küladesse, et kujundada parem Euroopa, mis vastaks kodanike vajadustele  

Kõrgetasemeline töörühm Euroopa demokraatia teemal, mida juhib Herman Van Rompuy, toetab Euroopa Regioonide Komiteed püüdes anda kohalikule ja piirkondlikule tasandile hääl ja mõjuvõim, mida ta väärib.

Kohalikud ja piirkondlikud juhid võtsid komitee täiskogu 144. istungjärgul vastu resolutsiooni Euroopa tuleviku konverentsi kohta ning arutasid Euroopa Ülemkogu endise presidendi ja hiljuti loodud kõrgetasemelise Euroopa demokraatia töörühma esimehe Herman Van Rompuyga Euroopa Regioonide Komitee tulevikuväljavaateid ja komitee osalemist konverentsil. Kõrgetasemeline töörühm – sõltumatu nõuandev organ, mille ülesanne on komiteed toetada – esitab strateegilise poliitilise analüüsi, keskendudes kohalike ja piirkondlike omavalitsuste probleemidele. Ta teeb tihedat koostööd komitee liikmetega, eelkõige esimeeste konverentsi ja Euroopa tuleviku konverentsil osaleva komitee delegatsiooni liikmetega.

Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „Euroopa tuleviku konverents pakub kodanikele ja kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele võimaluse, mida ei tohi käest lasta. Kohalikud ja piirkondlikud juhid ei ole mitte ainult eurooplaste ja nende ühiste institutsioonide vahelise lõhe kaotamise võti, vaid ka võimsad vahendid liidu demokraatliku olemuse rikastamiseks. Usun, et kehtiva lepingu sätetes on ruumi juhtimise ja õigusaktide parandamiseks. Herman Van Rompuy juhitud kõrgetasemelise demokraatia töörühma toetusel kasutab komitee võimalust, et kujundada parimad vahendid parema liidu jaoks, mis peab suutma tegutseda, reageerida, kaitsta, võimestada ja saavutada tulemusi vastavalt oma kodanike väljendatud vajadustele. Komitee on rõhutanud konverentsi laiendamist piirkondadesse, et anda kohalikule ja piirkondlikule tasandile hääl ja mõju, mida konverents selles olulises protsessis väärib. Meie 9. mai kohalik dialoog Strasbourgis tähistab konverentsi territoriaalset mõõdet, mis peab ulatuma Brüsselist ja pealinnadest kaugemale.“

Euroopa Regioonide Komitee Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma esimees Herman Van Rompuy ütles: „Euroopa demokraatia hõlmab kõiki valitsemistasandeid. See on nii väärtus iseenesest kui ka Euroopa võimaluste laiendaja, mis kaitseb ja suurendab mõjuvõimu. Demokraatia peab vastama kodanike vajadustele ja need täitma ning ELi olemasolu sõltubki sellest vajaduste täitmise võimekusest. Demokraatia on kriisis kogu maailmas, Euroopa tasandil ja liikmesriikides. Demokraatia toimib kõige paremini piirkondlikul ja kohalikul tasandil, kus see on kõige tihedamalt seotud kodanike vajadustega, kus on kõige pikemad traditsioonid ja suurim usaldus. Digipöörde ja ühiskonnas toimuvate muutuste ajal tuleb demokraatia ka ümber mõtestada, parandades ja moderniseerides seda kõigil tasanditel. Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse seda arutelu liidu tasandil edasi arendada ning komitee kõrgetasemeline töörühm Euroopa demokraatia teemal, mida mul on au juhtida, uurib, kuidas paremini kaasata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, et tugevdada ja parandada Euroopa demokraatia alustalasid alt üles. Meie lisaväärtus seisneb selles, et otsime originaalseid, innovaatilisi ja toimivaid lahendusi, mis on suunatud tulemustele, mis tagavad, et EL täidab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning komitee kaudu oma lubadusi ja eesmärke.”

Taustteave

Euroopa Regioonide Komitee on võtnud kohustuse osaleda Euroopa tuleviku konverentsil neljal viisil. Esiteks on komitee esindatud konverentsi juhatuses. Selles organis töötab komitee esialgu konverentsi struktuuride määratlemisel, et konverentsi täiskogu põhineks tugevatel demokraatlikel alustel ning et sellesse kuuluks Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide esindajate kõrval piisav arv valitud esindajaid piirkondlikest ja kohalikest parlamentidest ja volikogudest. Teiseks korraldab komitee liikmesriikides kohalikke dialooge, et anda panus konverentsi teavitustöösse kogu ELis ja edastada konverentsile kodanike sõnumid. Kolmandaks korraldab komitee terve rea arutelusid oma täiskogu istungjärkudel ja komisjonide koosolekutel ning võtab kogu oma ametiaja jooksul vastu arvamusi konverentsi tööga seotud teemadel. Selle protsessi võtmesündmused on järgmine Euroopa piirkondade ja linnade nädal ning Euroopa Regioonide Komitee tippkohtumine Marseille’s. Kõrgetasemelise töörühma loomine on neljas element Euroopa Regioonide Komitee sellekohases töös, eesmärgiga edendada konverentsi piirkondadesse viimist, et tugevdada Euroopa demokraatiat.

Vahetult enne seda, kui kolm institutsiooni – Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu – käivitavad Euroopa tuleviku konverentsi, korraldab komitee 9. mail Strasbourgis kohaliku dialoogi Prantsusmaa kolme territoriaalse ühenduse, Euroopa Regioonide Komitee Prantsusmaa delegatsiooni, Strasbourgi linna ning Euroopa Liidu piirkondade, linnade ja külade valitud esindajate ja kodanikega.

Komitee juhatus kiitis Euroopa demokraatia teemalise kõrgetasemelise töörühma loomise heaks 2020. aasta detsembris, lähtudes komitee esimeeste konverentsi ettepanekust. Kõrgetasemelise töörühma moodustavad „seitse tarka“:

endine Belgia peaminister ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ;

endine Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik ning majandus- ja rahandusküsimuste volinik Joaquin Almunia ;

Varssavi Ülikooli professor Tomasz Grzegorz Grosse ;

endine Euroopa Parlamendi liige Rebecca Harms ;

Euroopa noortefoorumi president Silja Markkula ;

endine Portugali kvalifikatsiooni- ja haridusminister ning Euroopa Parlamendi liige Maria João Rodrigues ;

endine tervishoiuvolinik ning hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou .

Euroopa tuleviku konverents algab ametlikult 9. mail 2021 ja peaks jõudma järeldusteni 2022. aasta kevadeks.

Kohaliku dialoogi programm Strasbourgis 9. mail

Ürituse link

Üritus on lisatud konverentsi mitmekeelsele veebiplatvormile .

Kontaktisik:

Marie-Pierre Jouglain

Tel +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa noortefoorum ühendavad jõud, et suurendada noorte osalust
Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa noortefoorum ühendavad jõud, et suurendada noorte osalust
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-MEETING-17112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

European democracy at the crossroads: local and regional leaders see moral obligation to progress on place-based citizens' participation
European democracy at the crossroads: local and regional leaders see moral obligation to progress on place-based citizens' participation
18.11.2022