Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
COP26: kohalikud juhid kutsuvad ELi pealäbirääkijat asepresident Timmermansi üles lisama Glasgow lõppjäreldustesse kohaliku ja piirkondliku mõõtme, et kaitsta inimesi ja meie planeeti  

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused viivad ellu 70% kliimamuutuste leevendamise ja 90% kliimamuutustega kohanemise meetmetest. Nende panust tuleb lõpuks ometi tunnistada, et hoida ära kliimakriis.

Euroopa Regioonide Komitee võttis vastu resolutsiooni ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgu kohta , esitades oma kliimavaldkonna nõudmised kaks nädalat enne Glasgow's toimuvaid ÜRO kliimaläbirääkimisi . Ajal, mil maailm seisab silmitsi enneolematute kuumalainete, üleujutuste, orkaanide ja meretaseme tõusuga, kutsusid ELi kohalikud juhid ÜROd ja riigivalitsusi üles ametlikult tunnustama, jälgima ja soodustama kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist linnades, kohalikes omavalitsustes ja piirkondades üle kogu maailma. Glasgow's võetakse arutusele kolm põhiaspekti: suuremad kliimaeesmärgid, läbipaistvus ja vastutus kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ning kliimameetmete rahastamine kõige kaitsetumate jaoks.

Komitee kui ELi kohalike ja piirkondlike valitud juhtide kogu tuletab meelde, et 2016. aasta Pariisi kliimakokkuleppes tunnistatakse mitmetasandilise valitsemise tähtsust kliimapoliitikas ning vajadust teha koostööd piirkondade ja linnadega. Komitee kutsub seega üles seda põhimõtet ellu viima ning võtma arvesse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kliimakohustusi, luues piirkondlikult ja kohalikult kindlaksmääratud panuste süsteemi, millega tunnustatakse, jälgitakse ja soodustatakse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist linnades, kohalikes omavalitsustes ja piirkondades üle kogu maailma.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas ütles: „Maailm on kliimakriisi ärahoidmisel lihtsalt valel teel. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võetud kohustusi tuleb arvesse võtta ja anda neile ametlik koht kliimaläbirääkimiste laua taga. Kutsun Euroopa Komisjoni juhtivat asepresidenti Frans Timmermansi kui ELi läbirääkijat üles tagama, et COP26 lõppjäreldustesse lisatakse kohalik ja piirkondlik mõõde. Me ei saa enam endale lubada seda, et ignoreerime olulist rolli ja ressursse, mida piirkonnad, linnad ja külad kliimameetmete elluviimiseks vajavad, või me jätame oma noored ja meie planeedi jätkuvalt hätta.“

COP26 resolutsioon võeti vastu täiskogu istungjärgul toimunud arutelul ELi keskkonna, ookeanide ja kalanduse voliniku Virginijus Sinkevičiusega , kes ütles: „Me vajame Euroopa piirkondade ja kohalike omavalitsuste suuri jõupingutusi, et vähendada 2030. aastaks heitkoguseid 55%. Valdkondades, kus süsinikuheidet vähendada on keeruline, nagu hooned, vajame kohalikke lahendusi. Hiljutine ülemaailmsete energiahindade tõus suurendab vajadust taastuvenergia suurema osakaalu ja tõhusama energiakasutuse järele. Uus kliimameetmete sotsiaalfond on loodud pakkuma sihtotstarbelist rahastamist, et aidata kodanikel rahastada investeeringuid energiatõhususse. Piirkondlikel omavalitsustel on ülioluline roll üleilmsete kliimaeesmärkide saavutamisel.“

Arutelu käigus ütles ICLEI – Jätkusuutlikud Kohalikud Omavalitsused – aseesimees ja Turu linnapea Minna Arve : „Linnad ja nende juhid peavad saama mitmetasandilises juhtimissüsteemis tõelisteks partneriteks. Neil peab olema võimalik aidata kujundada õigus-, eelarve- ja finantsraamistikku, mis reguleerib nende edasipüüdlike kohalike strateegiate rakendamist. Ainult nii saame minna kavadelt ja strateegiatelt kiiresti üle reaalsele tegevusele. Koos saame teha edusamme ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel.“

Autuni linnapea ja arvamuse „Euroopa 2030. aasta kliimaeesmärkide suurendamine ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgu eel“ raportöör Vincent Chauvet (FR / Renew Europe) ütles: „Meie sõnum on ikka sama: lahendus tõeliselt tõhusate meetmete võtmiseks, et leevendada kliimamuutusi ja kohaneda nendega, on mitmetasandiline kliimaalane juhtimine. Samuti on väga oluline seada suuremad kliimaeesmärgid ja utsitada riikide valitsusi suurendama oma kliimakohustusi. Meie ülesanne on jätkata tööd selle nimel, et ametlikult tunnistataks linnade ja piirkondade võimet anda panus Pariisi kliimakokkuleppe elluviimisse, juhtides tähelepanu sellele, mida kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kliimameetmete rakendamiseks vajavad.“

Komitee tõi näiteks Edinburghi deklaratsiooni elurikkuse kohta, mille president Tzitzikostas täna allkirjastas pärast selle vastuvõtmist juhatuses . Edinburghi deklaratsioonis 2020. aasta järgse üleilmse elurikkuse raamistiku kohta esitatakse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste püüdlused ja kohustused elurikkuse kaitsmisel ja suurendamisel järgmisel aastakümnel. Arutelu käigus kutsus komitee president liikmeid üles tegutsema kampaania „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ raames, milles nähakse kohalikele juhtidele ette 10 tegevust tulemuste saavutamiseks . Üks tegevus on istutada puid, mis aitab kaasa Euroopa Komisjoni 2030. aastaks kolme miljardi puu istutamise lubadusele.

Resolutsioonis rõhutatakse, et paljud Euroopa piirkonnad ja linnad on juba kuulutanud välja kliimakriisi ja võtnud suuremaid kliimakohustusi kui nende riigid. Lisaks kutsub komitee ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osalisi üles muutma riigivalitsuste jaoks kohustuslikuks konsulteerida kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ning kaasata nad kliimaettepanekute koostamisse.

Lisateave

Teavet komitee tegevuse kohta COP26 ajal leiate meie asjaomasest portaalist .

Komitee aitab oma juhtalgatuse „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ kaudu kiirendada kliimameetmete võtmist linnades ja piirkondades ning Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamist igas omavalitsusüksuses. Euroopa tasandil kordab komitee oma üleskutset tagada kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele otsene juurdepääs ELi vahenditele, et rakendada kohalikke ja piirkondlikke rohelise kokkuleppe projekte.

Komitee delegatsioon COP26-l on järgmine:

David Crous

Tel +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Jaga :