Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 24. konverents: linnad ja piirkonnad soovivad ametlikku rolli Pariisi kokkuleppes  
Euroopa Regioonide Komitee ühendab Katowices jõud maailma kohalike omavalitsuste võrgustikega, et taotleda linnadele ja piirkondadele ametlikku rolli Pariisi kokkuleppes

Linnad toodavad 70 % maailma kasvuhoonegaaside heitkogusest ning kohalikud omavalitsused vastutavad enam kui 70 % kliimamuutuste vähendamise meetmete ja kuni 90 % kliimamuutustega kohanemise meetmete eest. Siiski ei ole Pariisi kokkuleppes piisavalt integreeritud süsteemi, millega jälgida linnade ja piirkondade kohustusi ja saavutusi CO 2 -heite vähendamisel ja anda sellest aru. Üleskutse piirkondlikeks kindlaksmääratud panusteks, mis täiendaksid liikmesriikide lubadusi Pariisi lepingus, saab Katowices kõlapinda, kuna sellele omistatakse üha rohkem keskset tähtsust, et ületada praegused heitekoguste erinevused . Euroopa Regioonide Komitee võttis sõna ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 24. konverentsil (COP24) täiskogu istungisaalis, et taotleda linnadele ja piirkondadele ametlikku rolli Pariisi kokkuleppe rakendamisel, mille eesmärk on hoida kliima soojenemine 1,5 °C piires võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega. Klõpsake siin, et tutvuda fotodega Euroopa Regioonide Komitee delegatsioonist @ COP24 .

Euroopa Regioonide Komiteel on COP24-l Katowices selged volitused – nõuda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ametlikku rolli ülemaailmses kliimaalases juhtimises ja Pariisi kokkuleppe rakendamisel. Kolm aastat pärast Pariisi kliimakokkuleppe allkirjastamist tuleb Katowices vastu võtta kindel tööprogramm lepingu ellurakendamiseks.

Alljärgnevalt esitatakse kokkuvõte komitee tegevustest ja avaldustest seoses @ COP24-ga.

13. detsember 2018

Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident Markku Markkula (FI/EPP) käsitles oma põhisõnavõtus, mille ta esitas eriistungil ELi paviljonis, liikumapanevaid jõude CO 2 -neutraalsuse saavutamiseks Euroopa tööstuses. Espoo linnavolikogu esimees ütles: „Me pooldame energiamahukate tööstusharude häid kavatsusi ja suundumusi vähendada oma CO 2 -jalajälge. Võite arvestada meie toetusega partnerlussuhete arendamisel, et suurendada SET-kava potentsiaali ning edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni, soodustades koostööd ELi, liikmesriikide, piirkondade, tööstuse ja teadusasutuste vahel. Euroopa tööstuse ümberkujundamine peab olema programmi „Euroopa Horisont“ ning piirkondlike ja erasektori investeeringute prioriteet. Ilma tööstussektori dekarboniseerimiseta ei ole meil võimalik saavutada 2030. aasta kliima- ja energiaalaseid eesmärke ega täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustusi, rääkimata 2050. aasta kliimaneutraalsuse strateegia eesmärkidest. Me peame nüüd töötama käsikäes ühise kasuliku muutuse nimel vähese CO 2 -heitega majanduse poole.“ Üritus „Eduka CO 2 -neutraalse tööstuse poole Euroopas“ korraldati koos Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi, asutusega Carbon Market Watch ja avaliku ja erasektori lepinguline partnerlusega „Jätkusuutlik töötlev tööstus ressursi- ja energiatõhususe abil“ (SPIRE).

12. detsember 2018

COP24 võõrustas linnade ja piirkondade Talanoa dialoogide lõppistungit, millel esitas avasõnavõtu ÜRO peasekretär António Guterres . Ebatavalises formaadis toimunud kõrgetasemelist istungit juhatasid kaks COP eesistujat – COP23 eesistuja ja Fidži peaminister Josaia Voreqe Bainimarama ning Poola Vabariigi energeetikaministeeriumi riigisekretär ja COP24 eesistujariigi täievoliline esindaja Michał Kurtyka .

Schiedami linnapea ja Euroopa Regioonide Komitee ENVE komisjoni esimees Cor Lamers (NL/EPP) võttis täiskogu istungisaalis sõna maailma kohalike omavalitsuste nimel, et taotleda linnade ja piirkondade ametlikku kaasamist Pariisi kokkuleppesse. Cor Lamers esitas poliitilise sõnumi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rühma nimel. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rühm ( LGMA ) ja selle kontaktasutus ICLEI koordineerivad kohalike omavalitsuste vaatlejate tegevust UNFCCC valitsustevahelistel kliimaläbirääkimistel.

Cor Lamers ütles: „Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rühma nimel kutsume Pariisi kokkuleppe osalisi üles laiendama Talanoa dialooge COP24-st kaugemale ja hõlmama Pariisi kokkuleppe raames piirkondlikult ja kohalikult kindlaksmääratud panused riiklikult kindlaks määratud panuste alla. Lisaks soovitame COP24 eesistujal ametlikult tunnustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kohustusi ja saavutusi COP24 lõppdeklaratsioonis. Kogu maailma kohalikud omavalitsused on valmis tegudeks. Võite meie peale loota.“

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rühma kuuluvad kogu maailma kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kutsuvad kõiki osalisi tagama, et asjaomane viide lisataks COP24 deklaratsiooni. „Me väljendame Talanoa dialoogide tulemuste ja väljundite üle heameelt ning kutsume osalisi kasutama neid oma riiklikult kindlaks määratud panustes”. Kohalikud omavalitsused soovitavad COP24 eesistujal toetada seda lõiku viitega mitmetasandilisele tegevusele ja integreerida see täielikult COP24 lõppdeklaratsiooni.

ÜRO kinnitas oma viimases aruandes heitkoguste erinevuse kohta linnade ja piirkondade potentsiaali globaalse soojenemise vastu võitlemisel, tunnistades samas, et nende mõju on „halvasti dokumenteeritud”. Piirkondlikult ja kohalikult kindlaksmääratud panuste eesmärk on leevendada seda andmelünka, vähendades samal ajal heitkoguste erinevusi koos kliimaeesmärkide suurendamisega.

Istungi lõpus esitasid COP23 ja COP24 eesistujad Talanoa üleskutse . Talanoa dialoogid käivitas eelmisel aastal COP23 eesistuja Fidži ülemaailmse hõlbustava raamistikuna dialoogile, mille eesmärk on teha kokkuvõtteid kohalike omavalitsuste, kodanikuühiskonna ja ettevõtete ühistest kliimaalastest jõupingutustest kliimamuutustega seotud otsustamise parandamiseks ÜRO tasandil. Kogu 2018. aasta jooksul osales kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rühm enam kui 60-sTalanoa dialoogis 40 riigis.Neist 52 dialoogi korraldasid kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, nende võrgustikud või partnerid.

12. detsembril kohtus komitee ENVE komisjoni esimees Cor Lamers oma Euroopa Parlamendi kolleegi, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ENVI) esimehe Adina-Ioana Văleaniga (RO/EPP) . Nad osalesid mõlemad COP24 läbirääkimiste infotunnil, mida juhtis Euroopa Komisjoni kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete .

11. detsember 2018

11. detsembril võttis komitee osa Euroopa Liidu energiapäevast COP24 ELi paviljonis. Kivisöepiirkondade eriistungil ütles komitee esimene asepresident Markku Markkula (FI/EPP) : „Kivisöepiirkondade juhtum näitab, kui oluline on mitmetasandiline valitsemine energiaülemineku elluviimiseks. Liikmesriikide valitsused, linnad ja piirkonnad, akadeemilised ringkonnad, kodanikud ja EL peavad tegema koostööd, et see üleminek oleks edukas. Uued tehnoloogiad ja suutlikkuse tõstmine on oluline kivisöest loobumiseks. Kivisöepiirkonnad vajavad tugevaid ja kohandatud finantsmeetmeid. Me pooldame seetõttu Euroopa Parlamendi liikme ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) esimehe Jerzy Buzeki ettepanekut eraldada järgmises mitmeaastases eelarves 4,8 miljardit eurot õiglase ümberkujundamise fondi”. Euroopa Regioonide Komitee toetab muutuvate söekaevanduspiirkondade platvormi , mille Euroopa Komisjon lõi alles aasta tagasi puhta energia paketi raames.

ELi volinik Miguel Arias Cañete märkis: „Kogu ELis töötab 240 000 töötajat söetööstuses. 12 liikmesriigi 41 piirkonnas kaevandatakse praegu sütt aktiivselt. Ma tahaksin muuta ülemineku probleemi söepiirkondade jaoks uueks võimaluseks. See on võimalik ja teostatav. Oleme juba andnud struktuurireformide abi 13 katsepiirkonnas Slovakkias, Poolas, Kreekas, Rumeenias, Tšehhi Vabariigis, Saksamaal ja Hispaanias.

Strateegilise partnerluse tugevdamiseks pidasid komitee ja ICLEI – jätkusuutlikud kohalikud omavalitsused – 11. detsembril COP24-l kahepoolse kohtumise. „Kuna kliimakõnelused jätkuvad, on suurepärane võimalus kohtuda ja rääkida oma varasemast, praegusest ja tulevasest koostööst kliimameetmete valdkonnas, samuti ka bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säilitamise alal,” ütles Markku Markkula (FI/EPP) . ICLEI esimees ja Bonni linnapea Ashok Sridharan kutsub komitee liikmeid üles tagama jätkuvalt kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide rakendamist Euroopas, tehes suuremaid jõupingutusii ja nõudes rohkem finantsmehhanisme.

11. detsembril osales komitee delegatsioon Euroopa Komisjoni infotunnil COP24 läbirääkimiste edusammudest koos Euroopa Parlamendi liikmete ja liikmesriikide esindajatega. Kirkleesi ringkonna volikogu liige ja arvamuse „Kliimaalane juhtimine pärast 2020. aastat“ raportöör Andrew Cooper (UK/EA) ütles volinik Arias Cañetele: „Me soovime näha COP24 poliitilist teksti ja saada kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ametlik roll. Me soovime tunnustamist, et meie oleme need, kes meetmeid kohapeal rakendavad. Meid tuleb kaasata ja meiega tuleb arvestada”. Volinik Arias Cañete ütles: „Me oleme täiesti teadlikud sellest, et kliimapoliitika vajab linnu ja piirkondi. Me ei tea veel, millise teksti juhtivad ametnikud täna pärastlõunal esitavad. Selline viide lisati ja me püüame seda ideed toetada.”

10. detsember 2018

Andrew Cooper (UK/EA) pöördus kuulajate poole ELi paviljonis, kordamaks komitee üleskutset, et „Pariisi kokkuleppe läbipaistvusraamistiku raames koostatavad riiklikud inventuuriaruanded peavad sisaldama peatükki kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poolt võetavate leevendusmeetmete kohta.“ Raportöör Cooperil oli võimalus jagada neid sõnumeid Saksamaa paviljonis ICLEI esimehe ja Bonni linnapea Ashok Sridharaniga istungil, mille teema oli „Kestliku arengu eesmärkide näitajad linnadele ja innustus suurendada eesmärke kohalike kindlate panuste andmiseks.“

10. detsembril ülemaailmse linnapeade pakti päeval ELi paviljonis ütles Markku Markkula (FI/EPP) : „On aeg suurendada kliimaeesmärke ja meetmeid. Linnad ja piirkonnad on valmis suurendama oma osalust kliimameetmetes, et täiendada riiklikke kohustusi. Poola eesistumisel toimuva COP24 juhtlause on „Muutume koos“ (Changing together). Meie, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, oleme edasipüüdlikud, kaasavad ja innovatiivsed. Me teame, kuidas rakendada kliimameetmeid. Täna ütleme ÜRO osalistele: Te võite meie peale loota.“ Ürituse korraldasid ühiselt Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraat, ICLEI, linnapeade pakti sekretariaat ja komitee. Markku Markkula kohtus Katowice linnapea Marcin Krupaga ja õnnitles COP24-d võõrustavat linna linnapeade paktiga ühinemise puhul, kuna „on vaja aina rohkem ja rohkem kliimameetmete eest seisvaid linnu, et täita Pariisi kokkuleppe lubadusi.”

Arvamuse „Kliimamuutustega kohanemist käsitleva uue ELi strateegia suunas – integreeritud lähenemisviis“ raportöör ja Espoo linnavolikogu liige Sirpa Hertell (FI/EPP) osales 10. detsembril kahepoolsel kohtumisel kliimaliiduga. Raportöör Sirpa Hertelli ütles: „Me nõustume oma partnervõrgustikega selles, et on vaja kliimameetmeid hoogustada. Globaalse soojenemise peatamiseks on vaja uut majanduslikku ja sotsiaalset mudelit ja see saab olla edukas vaid juhul, kui see põhineb kohalikul tasandil.”

Katowice linnapea Marcin Krupa kutsus komitee COP24 delegatsiooni 10. detsembril üritusele „Katowice kliimamuutused: linnade ja piirkondade tipphetk COP24-l“ See andis võimaluse tutvustada enam kui 60  linnade ja piirkondade Talanoa dialoogi koos kohaliku tasandi kliimameetmeid käsitleva paneelaruteluga, kus komitee esimene asepresident Markku Markkula tutvustas komitee peamisi poliitilisi sõnumeid COP24-l .

COP24 esimese nädala lõpus osales Marco Dus (IT/PES) maailma tervise ja kliimamuutuste 2018. aasta tippkohtumise paneelarutelul . Kliimameetmete rahastamise teemalise komitee arvamuse raportöör väitis, et kohalikud, riiklikud ja ülemaailmsed poliitikakujundajad peavad nüüd tegutsema, et märkimisväärselt vähendada kliimareostust ja suurendada vastupanuvõimet kliimamuutustele. Ligipääs rahastusele on paljudele kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tervisepõhiste kliimameetmete rakendamise põhielement. Kokkupuude õhusaastega põhjustab maailmas 7 miljoni inimese surma igal aastal. Pariisi kokkuleppe eesmärkide täitmine võiks päästa 2050. aastaks maailmas ligi miljon elu üksnes tänu õhusaaste vähendamisele ( WHO ).

Lisaks COP24 spetsiaalsele parimate tavade brošüürile ja jätkuvale linnade ja piirkondade nähtavuse suurendamisele kliimameetmete valdkonnas on komitee koordineerinud oma kohalolu COP24-l 2018. aasta auhinna „Silmapaistvad paktiga ühinenud linnad“ võitjate kaudu. Komitee delegatsiooniga ühinesid COP teisel nädalal Monsano linnapea Roberto Campelli, Sønderborgi linnapea Erik Lauritzen ja Barcelona linnavolikogu ökoloogiavolinik Frederic Ximeno .

Taustteave

Komitee COP24 delegatsiooni liikmed on komitee esimene asepresident ja Espoo linnavolikogu esimees Markku Markkula (FI/EPP) , komitee ENVE komisjoni esimees ja Schiedami linnapea Cor Lamers (NL/EPP) , komitee ENVE komisjoni teine aseesimees ja Istra maakonna prefekt Valter Flego (HR/ALDE) , komitee ENVE komisjoni EA fraktsiooni koordinaator, komitee raportöör teemal „2020. aasta järgne kliimaalane juhtimine“ ja Ühendkuningriigi Kirkleesi ringkonna volikogu liige Andrew Cooper (UK/EA) , komitee arvamuse „Kliimameetmete rahastamine“ raportöör ja Vittorio Veneto (Treviso) linnavolikogu liige Marco Dus (IT/PES) , komitee raportöör teemal „ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia“ ja Espoo linnavolikogu liige Sirpa Hertell (FI/EPP) , komitee ENVE komisjoni ALDE fraktsiooni koordinaator ja Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla (EE/ALDE) , komitee ENVE komisjoni ECRi fraktsiooni koordinaator ja Šiauliai linnavolikogu liige Daiva Matoniene (LT/ECR) , komitee ENVE komisjoni PESi fraktsiooni koordinaator ja Weststellingwerfi linnapea André van de Nadort (NL/PES) .

COP24 poliitilised sõnumid ja COP24 delegatsioon

COP24 parimate tavade brošüür

Piirkondlikult ja kohalikult kindlaksmääratud panused

Linnapeade pakti saadikud

18.11.2018 kliimamuutused: Võite meie peale loota (Sissejuhatusega esinevad Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ja esimene asepresident Markku Markkula)

15.11.2018 COP 24: kas olete valmis?

19.09.2018: Kohalikud omavalitsused viivad kliimaeesmärgid järgmisele tasandile

06.07.2018:Kliimamuutused: Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks on vajalik suurem ambitsioonikus ja uus juhtimine

Lisateabe saamiseks külastage komitee spetsiaalset COP24 veebilehte

Kontaktisik : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023