Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa tuleviku konverents: ELi, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi valitud poliitikud peaksid ühendama jõud, et tugevdada ELi demokraatiamudelit  

Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez ja Guy Verhofstadt – kolm Euroopa Parlamendi esindajat Euroopa tuleviku konverentsi juhatuses – arutasid Euroopa Regioonide Komitee liikmetega kohalike ja piirkondlike juhtide rolli ja panust konverentsi töösse.

Kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud poliitikud, keda ELis esindab Euroopa Regioonide Komitee, ja Euroopa Parlament, ainus ELi institutsioon, mille liikmed on kodanikud valinud otsevalimiste teel, peaksid ühendama jõud Euroopa tuleviku konverentsi raames. Nende ühine eesmärk peaks olema teha kuuldavaks kodanike nõudmine luua Euroopa Liit, mis peab olema neile lähemal, järgima subsidiaarsuse põhimõtet ja suunama pilgu tulevikku, reageerides uutele raskustele ülemaailmsel ja kohalikul tasandil. See oli Euroopa Regioonide Komitee liikmete läbiv sõnum komitee täiskogu 145. istungjärgul , millest võtsid osa ka Euroopa Parlamendi kolm esindajat Euroopa tuleviku konverentsi juhatuses – Guy Verhofstadt, Manfred Weber ja Iratxe Garcia Perez. Kolm parlamendiliiget rõhutasid, et Euroopa Regioonide Komitee liikmed on tugevad liitlased ulatuslikus, tõeliselt kaasavas, läbipaistvas ning geograafiliselt ja poliitiliselt tasakaalustatud arutelus Euroopa tuleviku üle.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas , kes juhib komitee delegatsiooni konverentsi täiskogu istungjärgul ja osaleb selle juhatuse koosolekutel, ütles: „Kohaliku tasandi valitud poliitikutel ja Euroopa Parlamendi liikmetel on ühine eesmärk: tugevdada meie Euroopa Demokraatia Maja iga elementi ja tuua Euroopa lähemale oma kodanikele, keda ta teenib. Oma poliitiliste rühmituste kaudu peaksime ühendama jõud, et tagada Euroopa tuleviku konverentsi edu. Me mõistame oma rahva vajadusi ja anname konverentsile demokraatliku legitiimsuse. Meie tulevik peitub tugevamas ja ühtsemas Euroopas.“

Euroopa Parlamendi liige, Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse kaasesimees ja parlamendi delegatsiooni koordinaator konverentsil Guy Verhofstadt märkis: „Euroopa tuleviku konverents ( #CoFoE ) on nagu teatejooks. Kõigepealt panevad aruteludel osalevad kodanikud paika oma soovid ja soovitused. Seejärel annavad nad mitme täiskogu istungjärgu vältel teatepulga edasi ja meie koostame nende soovituste põhjal konkreetsed reformiettepanekud. Selle jooksu viimane etapp on nende reformide heakskiitmine ja rakendamine meie demokraatlike institutsioonide kaudu. Siin on Euroopa Regioonide Komiteel keskne roll tema liikmete kaudu linnades ja piirkondades üle kogu Euroopa Liidu.“

Euroopa Parlamendi EPP fraktsiooni esimees ja Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse liige Manfred Weber ütles: „Meid ootab ees suurte muutuste aastakümme. Kliimamuutuste, tööhõive ja majanduskasvu, digiülemineku, sotsiaalküsimuste, demograafia ja rände vallas ei saa me oodata järgmise kriisini, et valmistuda tulevikuks. Peame endalt küsima, kas Euroopa Liit on praegu struktuuriliselt suuteline leidma lahendusi meie ees seisvatele proovikividele. Kindel on see, et peame üles ehitama Euroopa, millel on reaalne tegutsemissuutlikkus, aga ka demokraatlikuma ning kodanikele, omavalitsustele ja piirkondadele lähemal oleva Euroopa. Komiteel on oma valitud liikmete kaudu selles oluline osa.“

Euroopa Parlamendi S&D fraktsiooni esimees ja Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse liige Iratxe Garcia Perez lisas: „Euroopa tuleviku konverents on võimalus, mida me ei tohi käest lasta, et taastada side kodanikega ja teada saada, millist Euroopa Liitu nad soovivad. ELi ei ehitata üksnes institutsioonide kaudu, vaid seda tehakse iga päev igas linnas ja vallas ning kõigil haldustasanditel on siin oma roll ning kõik nad on olulised. Meie valdade, linnade ja piirkondade mitmekesisus on Euroopa rikkus. Seepärast peab konverents jõudma Brüsseli mullist kaugel asuvatesse paikadesse ja võtma kuulda kõigi häält. Sest me soovime kaasavamat Euroopat, kus on suurem võrdsus ja solidaarsus, ning feministlikumat Euroopat.“

Euroopa Regioonide Komitee delegatsioon Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu istungjärgul:

- osaleb täiskogu istungitel ja konverentsi töörühmade koosolekutel;

- esitab kirjalikke panuseid, mida toetab ka kõrgetasemeline töörühm Euroopa demokraatia teemal . See on seitsmest targast mehest ja naisest koosnev iseseisev nõuandeorgan, mida juhib Euroopa Ülemkogu endine eesistuja Herman van Rompuy ja mille ülesanne on toetada komitee poliitilist ja institutsioonilist rolli, pakkudes strateegilist poliitilist analüüsi, mis keskendub kohalikele ja piirkondlikele aspektidele. Komitee kodanike küsitlus Euroopa tuleviku konverentsi kohta annab samuti oma osa sellesse töösse;

- korraldab dialooge ja arutelusid oma piirkonnas ja osaleb neil ning annab neist aru koostöös Euroopa Liikumise või Euroopa Noortefoorumiga, aga ka teiste ELi institutsioonidega, nagu Euroopa Komisjoni Europe Directi võrgustik ja Euroopa Parlamendi projekt BELE (Euroopa ülesehitamine koos kohalike asutustega). Lisaks korraldatakse sügisel koostöös Bertelsmanni sihtasutusega piiriüleseid kodanikega peetavaid dialooge;

- loob konverentsil sarnaseid seisukohti jagavate saadikute ühendusi, et ühiselt edendada soovitusi, mis on olulised piirkondade, linnade ja valdade jaoks kogu ELis;

- mobiliseerib oma võrgustikke, näiteks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ühendused kogu ELis, komitee endiste liikmete võrgustik ja ELi teemasid käsitlevate volikogu liikmete äsja loodud võrgustik , piirkondlike keskuste võrgustik (RegHub) ja ühtekuuluvuspoliitika allianssi võrgustik , et julgustada kohalikke ja piirkondlikke poliitikuid korraldama arutelusid kodanikega. Nende konsultatsioonide tulemusi esitletakse konverentsi täiskogu istungjärgul.

Komitee esitab oma lõpliku panuse Euroopa tuleviku konverentsile 9. Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisel , mis toimub Prantsusmaa eesistumise ajal 3.–4. märtsil 2022.

Taustteave

Euroopa tuleviku konverents avati 9. mail 2021 Strasbourgis. See on ainulaadne dialoog kodanikega kõikjalt Euroopa Liidust. Eesmärk on kaasata neid aruteludesse ja võimaldada neil anda soovitusi selle kohta, kuidas kujundada Euroopa Liitu lähitulevikus, eelkõige mis puudutab järgmist üheksat teemat : kliimamuutused ja keskkond; tervishoid; majandus, sotsiaalne õiglus ja tööhõive; EL maailmas; väärtused ja õigused, õigusriik, turvalisus; digiüleminek; Euroopa demokraatia; ränne; haridus, kultuur, noored ja sport.

Sel eesmärgil loodud mitmekeelne digiplatvorm võimaldab eri liikmesriikide inimestel üksteisega suhelda ja arutada oma ettepanekuid kas teemakohastel üritustel või otse platvormil. Kodanikega peetavast dialoogist pärinevad ideed ja soovitused tuleb sellele platvormile esitada, et neid oleks võimalik edasistes aruteludes arvesse võtta. Nimetatud seisukohti ja ideid arutatakse kodanikekogudes, mis tulevad kokku 14 korral. Nende kogude esindajad esitavad oma panuse Euroopa tuleviku konverentsi täiskogule, mis koguneb kogu konsultatsiooniprotsessi vältel kuuel korral.

Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu koosneb 432 liikmest: 108 Euroopa Parlamendi esindajat, 54 esindajat nõukogust, 3 Euroopa Komisjonist, 108 riiklike parlamentide esindajat, 80 Euroopa kodanike paneelarutelude esindajat (kellest kolmandik on alla 25aastased), Euroopa Noortefoorumi president, 27 riigisiseste paneelarutelude esindajat, 18 esindajat Euroopa Regioonide Komiteest ja sama palju Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest, 8 esindajat sotsiaalpartnerite ja 8 kodanikuühiskonna seast.

Euroopa tuleviku konverentsi juhatusse kuulub kolm esindajat ja kuni neli vaatlejat igast ELi institutsioonist. Euroopa Komisjoni esindavad asepresidendid Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica ja Věra Jourová; nõukogu esindab rotatsiooni korras vahetuv eesistujariik (2021. aasta II pooles Sloveenia, seejärel Prantsusmaa); Euroopa Parlamenti esindavad Guy Verhofstadt, Manfred Weber ja Iratxe Garcia Perez. Komitee on kutsutud osalema juhatuse koosolekutel. Juhatus teostab järelevalvet konverentsi töö üle ning valmistab ette konverentsi täiskogu istungeid, sh kodanike panus ja selle järelmeetmed. Ta annab korrapäraselt aru konverentsi ühistele eesistujatele (Euroopa Komisjoni president, Euroopa Parlamendi president ja Euroopa Ülemkogu eesistuja). Pärast arutelu esitatakse juhatusele täiskogus konsensuse alusel saavutatud järeldused. Juhatus koostab täielikult läbipaistva protsessi tulemusena aruande koostöös konverentsi täiskoguga ja tuginedes viimase järeldustele. Aruanne avaldatakse mitmekeelsel digiplatvormil ja esitatakse ühistele eesistujatele.

Kontaktisik:

Marie-Pierre Jouglain

Tel +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Jaga :