Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Ühtekuuluvuspoliitika peab Euroopas soolist võrdõiguslikkust rohkem edendama  

Ühtekuuluvuspoliitikas tuleb käsitleda soolise võrdõiguslikkuse ja naiste tööturul osalemise küsimusi, mis on väga olulised suurema majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks Euroopas. See üleskutse sisaldub Umbria maavolikogu (Itaalia) liikme Donatella Porzi koostatud arvamuses, mis võeti vastu Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul 2. detsembril. Kohalikud ja piirkondlikud juhid peavad ääretult oluliseks, et sooline aspekt lisataks riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse.

Täiskogu arutelul struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide soolist mõõdet 2021–2027 käsitleva arvamuse üle rõhutasid komitee liikmed soolise võrdõiguslikkuse tähtsust Euroopa majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisel. Sooline võrdõiguslikkus peaks seega olema ühtekuuluvuspoliitika programmide ettevalmistamise horisontaalne kriteerium, taotletav eesmärk ja oluline tegur, mis on vajalik ühtekuuluvuspoliitika jätkusuutliku ja tasakaalustatud arengu saavutamiseks.

Raportöör, Umbria maavolikogu liige Donatella Porzi (IT/PES) ütles: „Ühtekuuluvuspoliitika peaks vähendama piirkondade majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi, kuid kuidas aitab see vähendada soolist ebavõrdsust? ELi pandeemiajärgse taastumise kontekstis on äärmiselt oluline leida konkreetsed vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks, et aidata meie ühiskonda tervikuna. Ühtekuuluvusfondidel võib olla konkreetne mõju lastehoiupoliitika parandamisele, naisettevõtjate toetamisele või naiste osalemise edendamisele maapiirkondade tööturul, kui nimetada vaid mõnd valdkonda. Õiglane üleminek peab algama sellest.“

Täiskogu istungil liitus aruteluga Euroopa Parlamendi liige ja ühtekuuluvuspoliitika soolise mõõtme raportöör Monika Vana (AT/Rohelised).

Komitee liikmed rõhutavad, et tänu rahastamise mahule, laadile ja eesmärgipärasusele saab ühtekuuluvuspoliitika ja see, kuidas rakenduskavasid koostatakse, aidata kaasa tegeliku soolise võrdõiguslikkuse suurendamisele. Seetõttu nõuavad nad, et panust soolisse võrdõiguslikkusse ei peeta ainult Euroopa Sotsiaalfondi , vaid kõigi fondide ülesandeks. See hõlmab Euroopa Regionaalarengu Fondi ( ERF ) ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ( EAFRD ), kus soolise võrdõiguslikkuse ja naiste tööturul osalemise probleemid on sageli teravamad.

Kohalikud ja piirkondlikud juhid soovitavad ELi programmide 2021–2027 korraldusasutustel töötada välja projektid ja meetmed, mille eesmärk on edendada soolist võrdõiguslikkust, näiteks toetada töö- ja eraelu tasakaalu ning edendada COVID-19 tõttu töölt eemale jäänud naiste taasintegreerimist. Kriis tabas tõepoolest eriti rängalt sektoreid, kus töötab suur hulk naisi, nagu tervishoid ja lastehoid, süvendades seega soolist ebavõrdsust.

Komitee liikmed peavad ülimalt oluliseks, et sooline aspekt kaasataks ka Euroopa Liidu taasterahastu raames koostatud riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse, rakendades peamistes projektides soolise hindamise põhimõtteid ja vahendeid.

Esimese sammuna kavatseb Euroopa Komisjon esitada ettepaneku enda otsehalduses olevate ELi rahastatud programmide soolise mõju hindamise uue metoodika kohta. Algatus ei hõlma praegu ühtekuuluvuspoliitika programme, kuid seda võidakse hilisemas etapis laiendada kõigile jagatud eelarve täitmise alla kuuluvatele programmidele.

Taustteave

24. novembril võttis komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) vastu arvamuse eelnõu „ Sooline võrdõiguslikkus ja kliimamuutused: soolise perspektiivi integreerimine Euroopa rohelisse kokkuleppesse “ (raportöör Kata Tüttő, HU, PES). Teksti üle hääletatakse täiskogu istungjärgul 2022. aasta jaanuaris.

 

Arvamuses „ Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025 (raportöör Concepción Andreu Rodríguez, ES, PES) nõuab komitee, et „ELi institutsioonid , sealhulgas Euroopa Regioonide Komitee, võtaksid vastu käitumisjuhendid, millega soodustatakse naiste ja meeste võrdset osalemist institutsioonide koosseisus ja juhtivatel ametikohtadel ning mille lõppeesmärk on saavutada sooline tasakaal komitee liikmete seas “.

ELi organina võttis komitee 2018. aastal vastu soolise võrdõiguslikkuse strateegia, mida regulaarselt ajakohastatakse. 2018. aasta märtsis võttis komitee juhatus vastu eeskirja, mille kohaselt ei tohi komitees või tema abil korraldatud üritustel ja konverentsidel olla kõik liikmed vaid mehed.

Kogu teave komitee tegevuse kohta soolise tasakaalu edendamisel kohalikul ja piirkondlikul tasandil on kättesaadav siin .

Kontaktisik:

Matteo Miglietta

Tel +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023