Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Ühtekuuluvus ja partnerlus peavad olema Euroopa taastumise liikumapanev jõud  

Ühtekuuluvuspoliitika allianss (#Cohesion Alliance) – kogu ELi hõlmav 12 000 allakirjutanust koosnev liit, mis toetab tugevamat ühtekuuluvuspoliitikat pärast 2020. aastat – väljendab heameelt Euroopa Komisjoni läbivaadatud ettepanekute üle, mis käsitlevad ELi 2021.–2027. aasta eelarvet ja taastekava, sealhulgas ettepanek pikendada praegusi ühtekuuluvusprogramme ning suurendada nende paindlikkust ja täiendada rahastamist. Siiski kutsub allianss Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles tagama linnade, omavalitsuste ja piirkondade kaasamise ning jätkuvalt keskenduma ühtekuuluvusele kõigi taastemeetmete puhul, mille eesmärk on taastada majandus, edendada jätkusuutlikkust ning tugevdada liidu territoriaalset ja sotsiaalset struktuuri, tehes seda muu hulgas Euroopa poolaasta protsessi raames.

ELi mitmeaastases finantsraamistikus ja taastekavas tuleb keskenduda ühtekuuluvusele kui Euroopa Liidu põhiväärtusele, et tegeleda selliste suurte ülesannetega nagu Euroopa roheline kokkulepe, kestliku arengu eesmärgid, Euroopa sotsiaalõiguste sammas ja digiüleminek. Praeguses kriisis vajavad linnad, omavalitsused ja piirkonnad tugevama ühtekuuluvuspoliitika otsest toetust rohkem kui kunagi varem, et vältida territoriaalsete erinevuste suurenemist ja asümmeetrilist taastumist, sest liikmesriikidel on praeguste majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks kasutada erinevad rahalised vahendid.

Ühtekuuluvuspoliitika allianss avaldab poolehoidu Euroopa Komisjoni ettepanekule tagada ühtekuuluvuspoliitika roll tugeva ELi pikaajalise investeerimispoliitikana ning investeerida algatuse REACT-EU kaudu 55 miljardit eurot (2018. aasta hindades), et tõhusalt reageerida COVID-19 pandeemiale ning selle sotsiaalsetele ja majanduslikele tagajärgedele. Praeguste rakenduskavade pikendamine võimaldab olulisi investeeringuid kiiresti rakendada. Lisaks aitab suurem paindlikkus fondide vaheliste vahendite ülekannete puhul ja kohaldamisala laiendamine tervishoiuteenuste, turismi- ja kultuurisektori toetamiseks ning VKEdele käibekapitali pakkumiseks kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel investeerida raha seal, kus seda kõige rohkem vajatakse, tingimusel et järgitakse täielikult ühtekuuluvuse aluspõhimõtteid.

Alliansile valmistab siiski muret oht, et juhul, kui ei võeta arvesse piirkondade, linnade ja omavalitsuste erinevaid vajadusi ega kaasata aktiivselt kohalikke osalejaid, võib läbi kukkuda taaste- ja vastupidavuse rahastamisvahend, mis on ELi majanduse taastekavade kõige võimsam investeerimisvahend. Praegu on enamik meetmeid suunatud ainult liikmesriikidele, selgitamata, kui suur sõnaõigus jääks kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele programmide läbivaatamisel ja vahendite kulutamisel. Rahastamisvahendi tihe seos Euroopa poolaasta ja riigipõhiste soovitustega võib viia taastekavade edasise tsentraliseerimiseni. Allianss kutsub kõiki ELi ja riiklikke institutsioone – ning eelkõige ELi ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinikku Elisa Ferreirat – üles astuma vajalikke samme tagamaks, et riiklikud majanduse taaste- ja vastupanuvõimekavad oleksid kooskõlas partnerluse põhimõttega, vastaksid kodanike ja ettevõtjate tegelikele vajadustele ning võimaldaksid kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rohkem ja struktureeritumalt kaasata.

Ühtekuuluvuspoliitika allianss sõnastas oma prioriteedid uues deklaratsiooni eelnõus ja kinnitas, et ühtekuuluvus on Euroopa Liidu põhiväärtus ning liidu kõigi poliitika- ja investeerimismeetmete põhieesmärk. Ühtekuuluvuspoliitika alliansi 2.0 partnerid esitavad uue deklaratsiooni oma järgmisel koosolekul juuni alguses.

Sekretariaadi kontaktid:

CohesionAlliance@cor.europa.eu