Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad tervitavad edusamme 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika eeskirjade rakendamisel  

Euroopa Regioonide Komitee väljendab heameelt esialgse kokkuleppe üle Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi eeskirjade kohta, millega investeeritakse enam kui 240 miljardit eurot, et vähendada erinevusi ning edendada kestlikku majanduskasvu kõigis liidu piirkondades. Arvesse on võetud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste peamisi pikaajalisi nõudmisi, sealhulgas tugevamat territoriaalset mõõdet, rõhuasetust kestlikule arengule ja äärepoolseimate piirkondade erilist olukorda.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkimismeeskonnad jõudsid 8. detsembril kokkuleppele Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi uutes eeskirjades. Need fondid üheskoos on ELi eelarve kõige võimsamad investeerimisvahendid, eraldades järgmise seitsme aasta jooksul ELi piirkondade toetuseks 242,9 miljardit eurot. Rahalised vahendid on kättesaadavad alates 1. jaanuarist 2021.

„Kokkulepe Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta on linnade ja piirkondade jaoks väga oluline. COVID-19 pandeemia tabas eriti rängalt meie ühiskonna kõige haavatavamaid rühmi. Sotsiaaleluruume, ebavõrdsuse vastu võitlemist või kestlikku taristut puudutavad projektid, mille eesmärk on saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus, saavad nüüd alates 1. jaanuarist 2021 ELi toetust. Võrdõiguslikkus, sotsiaalne õiglus ja kestlikkus peaksid olema ELi ülemineku juhtpõhimõtted. Nimetatud fondid on meie piirkondade jaoks vajalikud vahendid nende eesmärkide saavutamiseks,“ ütles Euroopa Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) esimees ning Nouvelle-Aquitaine’i piirkonna abivanem Isabelle Boudineau (FR/PES).

Komitee väljendab heameelt linnade ja piirkondade peamiste nõudmiste osas saavutatud kompromisside üle, mis aitavad rõhutada ühtekuuluvust kui põhiväärtust. Need hõlmavad tugevamat territoriaalset mõõdet, kestlikku linnaarengusse tehtavate investeeringute suurendamist, demograafilise languse mõjuga toimetulemist hõredalt asustatud piirkondades ning äärepoolseimate piirkondade ees seisvate konkreetsete probleemide arvestamist. Uus ERF ja Ühtekuuluvusfond suurendavad arukale majanduskasvule eraldatavaid vahendeid, tagavad vähemalt 30% vahendite investeerimise rohelisesse majandusse, võttes arvesse Pariisi kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmise olulisust, ning edendavad sotsiaalsemat ja kaasavamat Euroopat.

„Komitee tunneb heameelt saavutatud suurepärase kokkuleppe üle, milles seadusandjad on võtnud arvesse peaaegu kõiki meie soovitusi. Euroopa suurim avaliku sektori fond võimaldab kõigil piirkondadel investeerida uutesse oskustesse, töökohtadesse ja süsinikdioksiidiheitevabale majandusele üleminekusse, muutes selle Euroopa kõige keskkonnahoidlikumaks fondiks ja samas tõeliseks solidaarsuse väljenduseks igat liiki piirkondadega,“ märkis Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi käsitleva komitee arvamuse raportöör, Flevolandi provintsivalitsuse regionaalminister Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe).

Määrus vajab veel mõningast tehnilist tööd, mis viiakse lõpule jaanuaris, enne kui nõukogu ja Euroopa Parlamendi täiskogu selle ametlikult vastu võtavad.

Taustteave

Euroopa Regionaalarengu Fondi eesmärk on tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus, vähendades eri piirkondade vahelist tasakaalustamatust. Fondi investeeringud keskenduvad neljale prioriteetsele valdkonnale: innovatsioon ja teadusuuringud, digitaalarengu tegevuskava, toetus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, vähese CO 2 heitega majandus. Ühtekuuluvusfond on ette nähtud riikidele, kelle sisemajanduse koguprodukt elaniku kohta on alla 90% ELi keskmisest. ERFi ja Ühtekuuluvusfondi määruses (varem hõlmatud kahe eraldi määrusega) on määratletud mõlema fondi konkreetsed eesmärgid ja toetuse ulatus.

Kontaktisik:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023