Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad visandavad järgmise keskkonnaalase tegevusprogrammi  
Euroopa Regioonide Komitee võttis ühehäälselt vastu rea soovitusi Euroopa keskkonnaalaste õigusaktide ja keskkonnapoliitika integreerimise ja rakendamise parandamiseks.

Hoolimata olukorra paranemisest viimastel aastakümnetel esineb Euroopas ikka veel tõsiseid keskkonnaalaseid probleeme. Looduskapitali seisundit halvendavad põllumajandus, kalandus, transport, tööstus, turism ja valglinnastumine. Kohalikud juhid mõistavad hukka puuduliku poliitikavaldkondade integratsiooni, rahastamise, teabevahetuse ja koordineerimise, mis on vajalikud keskkonnaalaste õigusaktide tõhusaks rakendamiseks ELis. Pidades silmas kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi esitamist komisjoni järgmise koosseisu poolt, on Euroopa linnad ja piirkonnad esitanud rea soovitusi, kuidas parandada keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist Euroopas järgmisel aastakümnel.

Euroopa Regioonide Komitee liikmed võtsid ühehäälselt vastu arvamuse, milles käsitletakse kaheksandat keskkonnaalast tegevusprogrammi , mis kujutab endast Euroopa Liidu keskkonnapoliitika prioriteetide ja eesmärkide tulevast raamistikku. Komitee koostas kõnealuse arvamuse koos 2018. aastal avaldatud põhjaliku uuringuga .

Kuigi keskkonnapoliitika on kahtlemata Euroopa integratsiooniprotsessi üks suurimaid saavutusi, esineb endiselt puudujääke. Liikmed mõistavad hukka poliitilise integratsiooni puudumise ning puuduliku rahastamise, teabe jagamise ja haldussuutlikkuse. ELi linnad ja piirkonnad kutsuvad kõiki valitsustasandeid üles suurendama kooskõlastamist, hoogustama teadmiste ja andmete vahetust ning tagama parema nõuete täitmise.

Arvamuse raportöör Cor Lamers (NL/EPP) , Schiedami linnapea ja komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) esimees ütles: „Järgmine keskkonnaalane tegevusprogramm peaks olema strateegilisem, integreeritum ja paindlikum, ta peaks suutma vastata uutele tehnoloogilistele väljakutsetele ja olema suunatud innovatsioonile. Samuti peaks see aitama ellu viia kõige pakilisemaid üleminekuid, näiteks energia, ringmajanduse, toidu ja keskkonnahoidliku liikuvusega seotud üleminekud. Peame inimtervise seostama kogu Maa hea tervise ning hästitoimiva majanduse ja ühiskonnaga, kus ressursse kasutatakse vastutustundlikult ja tõhusalt. Meie majandusmudel peab kaitsma elurikkust ja põhinema ringmajandusel, pakkudes piisavat majanduskasvu, arengut ja töökohti, et toita hästitoimivat ühiskonda, kus jätkusuutlikud investeeringud suunavad jätkusuutlikke ärimudeleid.”

„Elurikkus, jäätmekäitlus, õhu kvaliteet ja müra on kõige problemaatilisemad valdkonnad, kui hinnata Euroopa keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist,” märkis Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ENVI) esimees Adina-Ioanna Vălean (RO/EPP) . „On selge, et meie keskkonnapoliitika ja eriti keskkonnaalase tegevusprogrammi edu tagamiseks on vaja ELi linnade ja piirkondade maksimaalset kaasatust,” rõhutas Euroopa Parlamendi liige Adina-Ioanna Vălean komitee täiskogu istungjärgul.

Linnad ja piirkonnad, kes on peamised keskkonnadirektiivide rakendajad Euroopas, on võtnud endale juhirolli, võttes vastu konkreetsed soovitused ELi keskkonnapoliitika tulevaseks raamistikuks. Liikmed paluvad pidada esmatähtsaks kehtivate standardite tõhusat rakendamist ja lükata tagasi trahvide ülekandmise kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele.

Komitee toetab stiimuleid nende kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks, kes keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisel eesmärke ületavad, ning kutsub üles looma suuremat koostoimet eri rahastamisallikate ning avaliku ja erasektori rahastamisprogrammide vahel.

Liikmed tegid ettepaneku, et järgmine keskkonnaalane tegevusprogramm kujutaks endast ELi strateegiat, millega edendatakse kõigi inimeste tervislikku elu. Komitee pakub välja selge ja struktureeritud kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi, mis sisaldaks viit põhilist peatükki: üleminekud, innovatsioon, rakendamine, laiemad ülemaailmsed probleemid ja teabevahetus.

Liikmed teevad ettepaneku tugevdada veelgi keskkonnaalase koostöö tehnilist platvormi , mis on 2012. aastal käivitatud eeskujulik institutsioonidevahelise koostöö mehhanism. See platvorm on alaline Euroopa Komisjoni ja Euroopa Regioonide Komitee vahelise dialoogi struktuur, mille eesmärk on edendada keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist ning koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja ELi vahel.

Komitee teeb ettepaneku luua tehnilise platvormi raames saadikute võrgustik, et edendada keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist kõigil valitsustasanditel. Ka komitee uus piirkondlike keskuste võrgustik ELi poliitika rakendamise läbivaatamiseks ( RegHub ) on mõeldud keskkonnapoliitika paremale rakendamisele kaasaaitamiseks ELi piirkondades esinevate lünkade otsimise ja sihipäraste lahenduste leidmise kaudu.

Liikmed väljendavad heameelt komisjoni ettepaneku üle keskenduda järgmises mitmeaastases finantsraamistikus kestlikule arengule ja integreerida keskkonnapoliitika kõikidesse eelarverubriikidesse. Komitee kutsub aga üles reserveerima enam kui 30 % eelarvest kliimapoliitika süvalaiendamisele.

Keskkonnaalased tegevusprogrammid on suunanud ELi keskkonnapoliitikat alates 1970. aastatest. EL tegutseb praegu seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi raames, mis kestab 31. detsembrini 2020. Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat on praegu lõpule viimas hindamist, mida esitletakse 13.–17. mail 2019 toimuval rohelisel nädalal . 16. mail korraldab komitee tulevast keskkonnaalast tegevusprogrammi käsitleva arutelu.

Otsus esitada kaheksas keskkonnaalane tegevusprogramm on Euroopa Komisjoni järgmise koosseisu kätes, kes astub ametisse pärast 26. mail toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi. Keskkonnapoliitika rakendamine on ENVE komisjoni üks 2019. aasta tööprioriteet .

Euroopa piirkondade ja linnade kaheksas tippkohtumine

Kestlik areng ja Euroopa Liidu programmide uus põlvkond on põhiteemade seas Euroopa piirkondade ja linnade kaheksandal tippkohtumisel , mis toimub Bukarestis 14.-15. märtsil – vaid kaks nädalat enne Ühendkuningriigi 29. märtsiks kavandatud lahkumist EList ja kaks kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi.

Rumeenia pealinna on oodata enam kui 500 Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi juhti kõigist ELi liikmesriikidest keskendum kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panusele Euroopa tulevikku. Pealkirja „(Re)New EUrope“ kandev tippkohtumine tõotab olla suurim üleeuroopaline linnapeade, piirkondlike juhtide ning muude kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud esindajate poliitiline kohtumine sel aastal.

Üritusele koguneb ka 100 kohaliku ja piirkondliku tasandi noorpoliitikut, et osaleda aktiivselt arutelus Euroopa tuleviku üle. 20 osaleva piirkonna esindajate osalusel käivitatakse ametlikult ka Euroopa Regioonide Komitee uus algatus – piirkondlike keskuste võrgustik (#RegHub) .

Kui soovite üritusel osaleda, siis palume Teil registreeruda ELi eesistujariigi Rumeenia ajakirjanike akrediteerimislehel (tähtaeg: 1. märts). Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et ainult registreeritud ajakirjanikel on võimalik saada üritusele akrediteering.

Taustteave

Komitee koostas kõnealuse arvamuse koos 2018. aastal avaldatud põhjaliku uuringuga .

November 2018 – komitee uuring „ELi kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi väljatöötamine – kohalik ja piirkondlik mõõde“

Märts 2018 – Euroopa Parlamendi aruanne seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamise kohta

Komitee ENVE komisjoni 2019. aasta prioriteedid

Keskkonnapoliitika Euroopas

Mis on keskkonnanõuete täitmise tagamine?

Kontaktisik : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023