Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad lõid liidu Ukraina ülesehitamiseks  

Loodud liit keskendub Ukraina linnade ja piirkondade ülesehitusvajadustele osana ELi ja rahvusvahelise üldsuse pikaajalisest toetusest Ukrainale.

Euroopa Regioonide Komitee ning Euroopa linnu ja piirkondi esindavad ühendused lõid 30. juunil Euroopa linnade ja piirkondade liidu Ukraina ülesehitamiseks, et aidata Ukraina kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel uuesti üles ehitada kodud, koolid, taristu ja teenused, mille Venemaa on alates oma 24. veebruari sissetungist hävitanud. Ukraina omavalitsuste ja territoriaalse arengu minister väljendas heameelt liidu üle, mis loodi vaid seitse päeva pärast seda, kui ELi liikmesriigid nõustusid andma Ukrainale kandidaatriigi staatuse. Tema sõnul võib sellest kujuneda „meie riigi Euroopasse integreerumise alus“.

Liit loodi vastusena Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi aprillis esitatud üleskutsele ning Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni toetusel. See moodustab osa Ukraina ülesehitusplatvormist, mida ELi toetuse koordineerimiseks loovad praegu komisjon ja Ukraina valitsus. Tegevuse kavandamist jätkatakse 4.–5. juulil, kui Ukraina peaminister tutvustab Ukraina taastamise konverentsil Šveitsis Luganos oma valitsuse ülesehitusstrateegiat.

Euroopa Regioonide Komitee president, Assooride autonoomse piirkonna parlamendi liige Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) ütles: „Regioonide Komitee seisab kindlalt oma Ukraina sõprade kõrval. Täna käivitame koos linnade ja piirkondade ühendustega Euroopa linnade ja piirkondade liidu Ukraina ülesehitamiseks, et reageerida olukorra pakilisusele ja ehitada üles tulevik. Kutsume kõiki ELi linnu ja piirkondi tungivalt üles ühinema ja näitama Euroopa solidaarsust konkreetsete tegude abil.“

Ukraina omavalitsuste ja territoriaalse arengu minister Oleksi Tšernišov ütles avaüritusel, mis toimus komitee täiskogu istungjärgul ja millel osalesid Euroopa territoriaalsete ühenduste juhid, et Ukrainale tekitatud kahju on hinnanguliselt 195 miljardit USA dollarit (186 miljardit eurot). Hävitatud või kahjustatud on umbes 120 000 eramaja ning tabamuse on saanud 20 000 kortermaja, millest kolmandik on täielikult hävinud. Ta avaldas heameelt liidu loomise üle, öeldes: „Sellistest partnerlustest võib saada meie riigi Euroopasse integreerumise alus“ ning „me teeme kõik endast oleneva, et muuta Ukraina täielikult Euroopa riigiks“.

Kiievi linnapea, Ukraina Linnade Liidu esimehe ja komitee auliikme Vitali Klõtško sõnul kaitseb Ukraina õigust ehitada üles tänapäevane Euroopa riik. Ta ütles: „Me peame ehitama üles Euroopa standarditele vastava Euroopa riigi ja seepärast tänan kõiki, kes püüavad Ukrainat aidata“.

Avaüritusel osales isiklikult Irpini linnapea Oleksandr Markušin. Irpin on üks sõja esimestel nädalatel enim kahjustada saanud linnadest. Ta näitas videot, mis demonstreeris kahju olemust ja ulatust – üle 50% linnast on hävinud –, ning tegi ettepaneku, et loodud liit võiks kasutada Irpini linna taastamistööde katseprojektina. Portugali linn Cascais on juba lubanud aidata üles ehitada lasteaia.

Eurocitiese esimees ja Firenze linnapea Dario Nardella ütles: „Linna tasandil on meil pikaajalised suhted ja võrgustikud, millest paljusid on viimastel kuudel tugevdatud, sest oleme võtnud vastu pagulasi ja saatnud abi. Oleme valmis reageerima kiiresti inimeste vajadustele ja kavandama tulevikku. Tehes selle liidu kaudu koostööd paljude omavalitsusüksuste ja piirkondadega, aitame Ukraina rahval uuesti jalule tõusta.“

Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi (CPMR) aseesimees ja Murcia autonoomse piirkonna valitsuse liige María del Valle Miguélez Santiago ütles: „Musta mere ja Aasovi mere sadamate hävitamine ja blokeerimine on ülemaailmne katastroof. Euroopa sadamad annavad endast parima, et aidata Ukraina teraviljal jõuda maailma, kuid neil on sellega raskusi. Ähvardava toidukriisi tingimustes peaksime tegema koostööd, et aidata Ukraina rannikupiirkondadel ja nende suurtel sadamalinnadel, nagu Herson, Mariupol, Mõkolajiv ja Odessa, naasta oma kesksele kohale maailma majanduses.“

Euroopa Liidu Piirkondlike Seadusandlike Kogude Konverentsi (CALRE) esimees Jean-Claude Marcourt ütles: „Ukraina teekonnal Euroopa projektiga ühinemiseks saavad Ukraina piirkonnad ja linnad loota CALRE täielikule toetusele. CALRE püüab kooskõlas oma asutamisdeklaratsiooniga teha tööd piirkondliku demokraatia põhimõtete ja väärtuste kaitsmiseks Euroopas.“

Euroopa Piirkondade Assamblee (AER) esimees Magnus Berntsson ütles: „Ukraina piirkonnad on sõjaolukorras võtnud enda kanda laia ulatusega juhtrolli, mis on inspireeriv kogu Euroopa jaoks. Selliseks kujuneb ka nende taastumine. AER on oma piirkondlike partnerite kõrval, et toetada Ukrainat teel helgema tuleviku poole.“

Euroopa Piirialade Ühenduse (AEBR) esimees Karl-Heinz Lambertz ütles: „Piirialade riigipiire ületav koostöö on olnud Euroopa rohujuuretasandi ülesehitustöös kesksel kohal. ELi integratsiooni laboritena aitavad piirialad panustada Ukraina arengu ja liitu integreerumise kiirendamisse.“

Ka Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) on Ukraina ülesehitamiseks loodud liidu liige.

Euroopa ühendused ja komitee on koos linnapeade paktiga ELi poolel selle liidu põhiliikmed. Ukraina-poolsed põhiliikmed on Ukraina Linnade Liit, Ukraina rajooni- ja oblastivolikogude liit, Ukraina valla- ja külavolikogude liit ning üleukrainalised ühendatud omavalitsuste („hromadad“) liidud. Ukraina ülesehitamiseks loodud liidu asutajaliikmed loodavad, et nendega ühinevad riiklikud kohalike omavalitsuste ühendused, individuaalsed piirkonnad ja linnad ning avaliku ja erasektori asutused.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Tšehhi kavatseb oktoobris, enne 2022. aasta lõpuks kavandatud Ukraina ülesehitusplatvormi käivitamist, korraldada Ukraina ülesehitusvajadustele keskenduva ulatusliku konverentsi. Oma sõnavõtus komitee täiskogu 29. juuni istungil märkis digiülemineku eest vastutav asepeaminister ja regionaalarenguminister Ivan Bartoš, et Ukraina ülesehitamine kuulub eesistujariigi Tšehhi prioriteetide hulka. Tema sõnul on „Ukraina stabiilsus tuleviku jaoks otsustava tähtsusega.“

Käivitamist saab vaadata uudisteagentuuri „Europe by Satellite“ vahendusel. Kui olete huvitatud videoklippidest ja intervjuudest Irpini linnapea Markušini, Butša linnavolikogu liikme Irina Jarmalenko ning üritusel osalenud komitee liikmetega, võtke palun ühendust e-posti aadressil audiovisualcor@cor.europa.eu.

Pressiametnik: lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Andrew Gardneriga (andrew.gardner@cor.europa.eu, +32 473 843 981).

Taustteave

  • Loodud liit kutsub üles tuginema Ukraina ülesehitamisel järgmistele põhimõtetele: Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse toetamine; Ukraina Euroopasse integreerumise toetamine; kohalike omavalitsuste mõjuvõimu suurendamine; integreeritud planeerimisel munitsipaal- ja piirkondlikul tasandil põhinev ülesehitusstrateegia; Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõtted; maapiirkondade arendamine ja ajakohastamine; hea valitsemistava parandamine; piirkondliku ettevõtluse areng ja innovatsioon. EL on välja selgitanud kolm ülesannet: edendada vastupanuvõimet, taastumist ja reforme institutsioonide, majanduse ja ühiskonna valdkonnas ning rohe- ja digipööre.
  • LisateavetEuroopa Linnade ja Piirkondlike Omavalitsuste Liidu kohta Ukraina ülesehitamiseks leiab komitee veebilehelt. Ühtlasi leiab sealt teavet komitee Ukrainale osutatava toetuse muude aspektide kohta. Alates sõja algusest on Ukraina linnapead kõnelenud igal komitee täiskogu istungjärgul ning komitee töörühma laiendatud ja erakorralistel koosolekutel 30. märtsil ja 23. mail. 27. juunil korraldas komitee ekspertidega konsulteerimise, millel käsitleti ELi linnade ja piirkondade rolli Ukraina ülesehitamisel.
  • Euroopa Regioonide Komitee kavatseb 12.–13. oktoobril võtta vastu soovitused selle kohta, kuidas aidata Ukrainat üles ehitada. 23. juunil nimetati pearaportööriks Firenze linnapea ja Eurocitiese esimees Dario Nardella (PES/IT). Euroopa Piirialade Ühenduse esimees Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) on komitee liige ja oli aastatel 2017–2020 komitee president. Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi esimeesCees Loggen (NL / Renew Europe) on komitee endine liige.
  • Euroopa ühendustes ja Euroopa Regioonide Komitees esindatud piirkonnad ja linnad on andnud Ukraina pagulastele humanitaarabi alates sellest, kui Venemaa tungis Ukrainasse. ÜRO hinnangul on praegu pagulastena registreeritud 5,2 miljonit ukrainlast. 29. juunil teatas Euroopa Komisjon, et Ukraina pagulasi vastuvõtvatele ELi piirkondadele ja linnadele rahaliste vahendite eraldamise lihtsustamiseks ja kiirendamiseks suurendab ta veelgi märtsis loodud erakorralise toetuse vahendi –ühtekuuluvusmeetmed pagulaste toetamiseks Euroopas (CARE) – paindlikkust.
  • Teavet Euroopa territoriaalsete ühenduste pakutava ulatusliku ja mitmekesise toetuse kohta leiab siit järgmistelt veebisaitidelt: CALRE, CEMR, CPMR, Eurocities, AER ja AEBR. Kõik need ühendused tegid enne sõda koostööd Ukraina kohalike ja piirkondlike omavalitsustega.
  • Komitee on teinud koostööd Ukraina linnade ja piirkondadega alates 2010. aastast ning moodustas 2015. aastal rakkerühma Ukraina detsentraliseerimisreformide toetamiseks. Üldine seisukoht on, et need reformid aitasid oluliselt kaasa sellele, et Ukraina on suutnud Venemaa sissetungile edukalt vastu seista.
  • Täiskogu istungjärgu raames toimunud fotonäitusel tõstis komitee esile 13 Ukraina kohaliku omavalitsuse tööd sõja ajal. Kui olete fotodest huvitatud, võtke palun ühendust e-posti aadressil SupportUkraine@cor.europa.eu.
Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023