Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad nõuavad toetust üleminekuetapis olevatele söekaevanduspiirkondadele  

Euroopa Regioonide Komitee majanduspoliitika komisjonis (ECON) arutleti 9. juulil Brüsselis Euroopa söekaevanduspiirkondade vajaduste üle ELi energiaalase ülemineku kontekstis. Nordrhein-Westfaleni liidumaa valitsuse föderaal- ja Euroopa asjade ning rahvusvaheliste suhete eest vastutava riigisekretäri Mark Speichi koostatud arvamuses kutsusid ECONi komisjoni liikmed kohandama riigiabi eeskirju ja eraldama mõjutatud piirkondadele 2021–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika raames täiendavaid rahalisi vahendeid.

2018. aastal avaldas Euroopa Komisjon strateegilise pikaajalise visiooni selle kohta, kuidas jõuda 2050. aastaks jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb ELil suuresti loobuda fossiilkütuste kasutamisest ja eelkõige tuleb oluliselt vähendada söest energia tootmist. Sütt kaevandatakse endiselt 41 NUTS-2 piirkonnas* 12 liikmesriigis, kus sellel on oluline roll kohalikus majanduses.

Nordrhein-Westfaleni liidumaa valitsuse föderaal- ja Euroopa asjade ning rahvusvaheliste suhete eest vastutav riigisekretär Mark Speich (DE/EPP), kes on Euroopa Regioonide Komitee arvamuse „Sotsiaal-majanduslikud struktuurimuutused Euroopa söekaevanduspiirkondades“ raportöör, ütles: „Euroopa söekaevandustes töötab endiselt 185 000 inimest ja lisaks veel 52 000 inimest söeküttel töötavates elektrijaamades. Söetööstus on niisiis kaudselt seotud erinevate majandussektoritega, nagu sisendite, seadmete, teenuste ja tarbekaupade tootmine, mis pakuvad lisaks veel 215 000 töökohta. Majanduse ümberkujundamine ja uute tööstusharude loomine võtab aega. Seepärast peame tagama, et töötajatel ja kogukondadel, keda eelseisvad muutused mõjutavad, oleks toetus, neile pakutaks koolitusi ja rahalist abi, mida nad vajavad oma kohaliku majanduse ümberkorraldamiseks. Peame andma neile uue väljavaate, et nad teaksid, et neid ei jäeta üksi.“

ECONi komisjoni liikmed tervitavad sellega seoses Euroopa Parlamendi üleskutset luua ELi järgmises pikaajalises eelarves (mitmeaastane finantsraamistik) energiasüsteemi õiglase ümberkujundamise fond. Siiski rõhutasid nad, et söekaevanduspiirkondade toetamiseks ja nende vajadustele kohandatud abi andmiseks oleks neile täiendavate vahendite eraldamine ühtekuuluvuspoliitika raames aastatel 2021–2027 sobivam kui tsentraliseeritud fond. See on eriti oluline, kuna asjaomased piirkonnad väga erinevad geograafilise asendi, majandusarengu taseme ja demograafiliste väljavaadete aspektist.

Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esimees Jerzy Buzek (PL/EPP) ütles: „Mul on hea meel, et Euroopa Regioonide Komitee on juba teine ELi institutsioon, mis toetab minu poolt Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis välja pakutud ideed energiasüsteemi õiglase ümberkujundamise fondi loomiseks, mida toetas ka Euroopa Parlamendi liikmete suur enamus. Isegi kui koostoime ühtekuuluvusfondidega on oluline, eeldab Euroopa Parlament täiendavat rahastamist ja eraldi eelarverea loomist fondi jaoks uues mitmeaastases finantsraamistikus. See ei ole tähtis mitte ainult kui jõuline signaal söekaevanduspiirkondade elanikele, keda ei tohi üksi jätta. See on ka oluline sõnum, et ELis suhtume me tõsiselt Pariisi kokkuleppesse, meie energiaalasesse üleminekusse ja ambitsioonikatesse kliimaalastesse eesmärkidesse.“

ECONi komisjoni liikmed rõhutasid ka Euroopa lisaväärtust söekaevanduspiirkondade toetamisel selles üleminekuetapis ning soovitasid võimaldada söekaevanduspiirkondadele piisavalt paindlikkust ELi riigiabi eeskirjade kohaldamisel, et võimaldada neil söest loobuda järk-järgult ning sotsiaalselt ja majanduslikult jätkusuutlikul viisil.

Lisaks arutasid komitee liikmed koosolekul järgmisi arvamusi ja võtsid need vastu:

„Aruanne riigihankedirektiivide rakendamise kohta“ , raportöör Thomas Habermann (DE/EPP);

„Piirkondade ja linnade panus VKEsid puudutavasse uude ELi poliitikaraamistikku“ , raportöör Tadeuz Truskolaski (PL/EA).

Märkus toimetajatele:

* NUTS liigitus (ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus) on ELi majandusterritooriumi jagamise hierarhiline süsteem, mille eesmärk on Euroopa piirkondliku statistika kogumine, arendamine ja ühtlustamine, piirkondade sotsiaal-majanduslikud analüüsid ja ELi regionaalpoliitika kujundamine. Iga ELi liikmesriigi jaoks määrab Eurostat kokkuleppel liikmesriigiga kindlaks kolm NUTS tasandit. Teatud tasandite alajaotised ei pruugi vastata riigi haldusjaotusele.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Telefon: +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :