Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad on Euroopa CO 2 -neutraalse ja digitaalse ümberkujundamise keskmes  
ELi linnade ja piirkondade kogu peab Euroopa digitaalarengu tegevuskava kaasavust ja mitmetasandilist dialoogi ainsaks viisiks saavutada Euroopa energia- ja kliimaeesmärgid

Euroopa Liidu Nõukogu Rumeenia eesistumise raames toimus Bukarestis sel nädalal kaks kõrgetasemelist üritust, kus Euroopa Regioonide Komitee oli aktiivselt esindatud: 2019. aasta digitaalarengu assamblee ja energiatehnoloogia strateegilise kava 12. konverents. ELi linnad ja piirkonnad on asetanud kaasatuse Euroopa digitaalarengu strateegia keskmesse, hoiatades, et tõhus mitmetasandiline dialoog on ainus viis ELi energia- ja kliimaeesmärkide ning ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks.

2019. aasta digitaalarengu assamblee on ELi tippfoorum, kus tehakse kokkuvõte digitaalse ühtse turu strateegia saavutustest. Foorumil toetati Euroopa Regioonide Komitee väidet, et tulevase digitaalse ühtse turu keskmes peab olema kaasatus. Bukarestis tutvustas komitee dokumenti „Digitaalne Euroopa kõigile“ , milles on esitatud komitee presidendi Karl-Heinz Lambertzi ja esimese asepresidendi Markku Markkula ettepanekud, mis annavad panuse Euroopa Komisjoni järgmise koosseisu tegevusse digitaalse ühtse turu valdkonnas järgmisel viiel aastal.

Esimene asepresident Markku Markkula (FI/EPP) ütles digitaalarengu assamblee lõppistungil ühe peakõnelejana järgmist: „ Digipööre algab kohalikul tasandil. Peame tagama, et Euroopa digiüleminek oleks täielikult kaasav ega jätaks ühtki kogukonda tagaplaanile. On väga oluline, et digitaalsed ja jätkusuutlikud lahendused oleksid taskukohased ja kõigile kättesaadavad. Samuti peame asjade interneti ühendama transpordi, energiatõhususe ja ringmajandusega, et siduda Euroopa digiüleminek ELi energia- ja kliimaeesmärkide ning kestliku arengu eesmärkide saavutamisega.“

Komitee dokumendi „Digitaalne Euroopa kõigile“ ettepanekute hulgas on kohaliku digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi väljatöötamine, et paremini anda ülevaade sellest, kui kaugele on Euroopa eri linnad ja piirkonnad jõudnud digiüleminekuga. Komitee ettepanekud ühtse turu digitaalarengu kohta esitatakse nüüd ELi nõukogu tulevasele eesistujariigile Soomele ja need on osa arutelust digitaalse Euroopa programmi üle, mille komisjon esitas esmakordselt juunis 2018.

Bukarestis sai Tipperary krahvkonna volikogu esimees ja komitee liige Michel Murphy (IE/EPP) ühe esimestest 15 000 eurostest WiFi4EU vautšeritest tasuta WiFi paigaldamiseks oma kogukonnas. WiFi4EU on ELi uus kava, mis pakub kohalikele kogukondadele tasuta WiFi-ühendust.

12.–14. juunil toimus Bukarestis ka Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika (ENVE) komisjoni 24. koosolek . Koostöös Euroopa Komisjoni, Rumeenia kohalike omavalitsuste liidu ja ELi nõukogu eesistujariigi Rumeeniaga andis komitee panuse energiatehnoloogia strateegilise kava konverentsi korraldamisse. Asepresident Markku Markkula rõhutas, et Euroopa ei suuda 2050. aastaks saavutada CO 2 -neutraalsuse põhimõtet ega täita ÜRO kestliku arengu eesmärke, ilma et Euroopa Liidu, akadeemiliste ringkondade, ettevõtjate ning riiklike, piirkondlike ja kohalike valitsustasandite vahel toimiks tihe ja struktureeritud partnerlus.

„Kohalike ja piirkondlike tasandite parem kaasamine riiklike energia- ja kliimakavade väljatöötamisse on väga oluline ning ELi tulevase eesistujariigi Soome ajakava on selles osas otsustava tähtsusega. Jätkata tuleb Rumeenia kolleegide tööd puhta energia paketi rakendamisel, eelkõige seoses energialiidu integreerimisega liikmesriikide poliitikasse ning konkreetsemalt liikmesriikide energia- ja kliimakavadega. Iga kava puhul tuleb tagada, et energia- ja kliimaalased eesmärgid oleksid piisavalt jõulised. Ainult tänu struktureeritud mitmetasandilisele dialoogile, milles osalevad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, aga ka ettevõtjad ja kodanikuühiskond, suudavad liikmesriigid tõhusalt üle minna puhtale energiale,“ teatas esimene asepresident Markku Markkula energiatehnoloogia strateegilise kava konverentsi lõppistungil.

„Soome eesistumise ajal soovivad meie linnad ja piirkonnad tutvustada, kuidas koostatakse ja rakendatakse kohalikke energia- ja kliimakavasid. Komitee on valmis kasutama ja kavatseb kasutada eri vahendeid, et julgustada eestvedajaid kõigist ELi piirkondadest võtma juhtrolli ÜRO kestliku arengu eesmärkide rakendamisel,“ lisas ta.

Lisateave

Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava konverents kandis pealkirja „Energiasüsteemi ümberkorraldamine kohalikul tasandil“ ja sellel vaadeldi kohalikul ja piirkondlikul tasandil vajalikke strateegiaid kestliku energiasüsteemi ümberkujundamise kiirendamiseks ning analüüsiti praegu kättesaadavaid investeerimisvõimalusi, et kasutada ära ettevõtete potentsiaali luua kohalikul ja piirkondlikul tasandil vähese CO 2 -heitega innovaatilist majandust. Osalejad hindasid kohalikke probleeme ja lahendusi, mille abil integreerida eri energiasüsteemid ja leida konkreetseid viise, kuidas energiatehnoloogia strateegiline kava aitab kaasa kohalikus majanduses CO 2 -heite vähendamisele.

Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava eesmärk on kiirendada vähese CO 2 -heitega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu. Selle abil püütakse täiustada uusi tehnoloogiaid ja alandada kulusid, kooskõlastades selleks riiklikke teadusuuringuid ja aidates rahastada projekte.

Tegevuskavas „Digitaalne Euroopa kõigile“ , millele kirjutasid alla komitee president Karl-Heinz Lambertz ja esimene asepresident Markku Markkula, esitab komitee oma soovitused Euroopa Komisjoni järgmisele koosseisule. Ettepanekud on muu hulgas järgmised:

arendada välja Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustik, mis oleks ühendatud piirkondlike aruka spetsialiseerumise strateegiatega;

kasutada mitmeid ELi rahastamisvahendeid, sealhulgas struktuurifonde, et tugevdada digitaalse innovatsiooni keskuste ja kiire lairibaühenduse kasutuselevõttu kõigis ELi piirkondades;

töötada koos haridus- ja koolitussektoriga välja piirkondlikud digioskuste ühendused, et vastata kohalike ettevõtete vajadustele digitaalvaldkonnas;

kasutada riigihankedirektiivi läbivaatamist selleks, et edendada arukate teenuste tõrgeteta kasutuselevõtmist tihedas koostöös digitaalse innovatsiooni keskustega; kasutada optimaalselt ära ühisostu kokkuleppeid; teha koostööd Euroopa Investeerimispangaga, et muuta ühisostud lihtsamaks;

käivitada igas liikmesriigis arukate näidiskülade ja -piirkondade valimine, kombineerides seda erikoolituse ja süvalaiendamismeetmetega;

kasutada uusi digilahendusi pidevaks kohaliku tasandi dialoogiks kodanikega küsimustes, mis ulatuvad küberjulgeolekust kuni avalike digitaalteenusteni;

pakkuda 700 väikesele ja keskmise suurusega linnale Euroopa e-valitsuse auditite tegemiseks vautšerisüsteemi, mis aitaks kohaliku omavalitsuse ekspertidel 15 päeva jooksul osutada konsultatsiooniteenust linnavolikogule;

võtta kasutusele asjakohased näitajad, millega saab mõõta kohalikul ja piirkondlikul tasandil tehtud edusamme, ning avaldada korrapäraselt aruandeid digitaalse ühtse turu kohaliku ja piirkondliku mõõtme hetkeseisu kohta.

2019. aasta digitaalarengu assamblee on sidusrühmade foorum, mille eesmärk on teha kokkuvõte digitaalse ühtse turu strateegia saavutustest, teha järeldusi ja tutvustada üksteisele seisukohti tulevase digitaalarengu poliitika kohta. Üritus annab ka suurepärase võimaluse näidata, kuidas digiüleminek meie ühiskonda ja majandust muudab ja võib aidata tuua meie ellu positiivseid muutusi. Kaaskorraldajad on Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Rumeenia.

Kontaktisikud:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023