Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa noortefoorum ühendavad jõud, et suurendada noorte osalust  

Koos noorte ja noorteorganisatsioonidega välja töötatud ning hiljuti avaldatud noorte ja demokraatia hartas esitatakse 49 soovitust Euroopa, riigi ja piirkonna tasandil arvessevõtmiseks.

Kodanikuhariduse tõhustamine, valimisea langetamine ja noorte toetamine valimistel kandideerima, noortega konsulteerimise alaliste mehhanismide loomine, noortetesti läbiviimine uute õigusaktide puhul, ELi noorteprogrammide tugevdamine – need on mõned noorte ja demokraatia hartas esitatud soovitustest. Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa noortefoorumi toetatud harta loodi alt üles suunatud protsessis koos noorteorganisatsioonide esindajate ning noorte valitud kohalike ja piirkondlike esindajatega kogu EList, ning see allkirjastati komitee täiskogu istungjärgul 1. detsembril toimunud arutelul noorte ja Euroopa tuleviku üle.

Hartas esitatakse 49 soovitust, millega püütakse hõlbustada ja edendada noorte demokraatlikku osalemist kohalikul, piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil. Eesmärk on luua ja tugevdada noortesõbralikku demokraatlikku ruumi tagamaks, et noorte seisukohad oleksid ametlikult, järjepidevalt ja alaliselt esindatud Euroopa Liidus. Hartale kirjutati alla arutelul, mis tähistas Euroopa noorteaasta 2022 lõppu ning mis hõlmas mõttevahetust Euroopa Komisjoni euroopaliku eluviisi edendamise valdkonna asepresidendi Margaritis Schinase, Euroopa tasandi erakondade noortesektsioonide esindajate ja komitee noorte valitud poliitikute programmi liikmetega. Arutelul tutvustati ka 2023. ja 2024. aasta Euroopa noortepealinnade Lublini (Poola) ja Genti (Belgia) edulugusid, tähistades samas äsja Lvivile (Ukraina) omistatud 2025. aasta noortepealinna tiitlit.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Assooride autonoomse piirkonna parlamendi liige Vasco Alves Cordeiro ütles: „Euroopa Regioonide Komitees täna ametlikult heaks kiidetud noorte ja demokraatia harta on noorte, noorteühenduste, noorte kohalike poliitikute ning kohalike ja piirkondlike esindajate koosloomeprotsessi tulemus.Harta annab meile, aga ka kõigile ametiasutustele kohalikul, piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil suuniseid, et jätkata koostööd noortega osalemise ja mõjuvõimu suurendamise ning eelkõige nende poliitiliste, sotsiaalsete ja majanduslike õiguste tagamise nimel, et muuta meie ühiskond ja territooriumid tuleviku jaoks paremaks.“

Euroopa Noortefoorumi esimees Silja Markkula ütles: „Noorte ja demokraatia harta süvendab koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning noorte vahel, keda nad esindavad.Vajame rohkem ja paremat demokraatlikku ruumi, kus noored tunnevad end turvaliselt, et osaleda kogukonna kujundamises ja demokraatias nii internetis kui ka väljaspool seda.Olen uhke täna allkirjastatava harta üle, mille loomisele aitasid kaasa mitmed noorteorganisatsioonid.See ei ole mitte ainult noorte kohalikul, riigi ja Euroopa tasandil sisulise kaasamise kava.See on ka näide sellest, kuidas noored ja ELi institutsioonid saavad teha koostööd noorte esindajate kaasamise ja nende panuse suurendamiseks.“

Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas sõnas: „Euroopa noorteaasta 2022 on viinud oluliste saavutusteni.Teavitus- ja teadlikkuse suurendamise tegevuse abil jõutakse praegu rohkem kui 150 miljoni eurooplaseni ning Euroopa Noorteportaalis on kaardistatud üle 7700 tegevuse.Eelseisval Euroopa oskusteaastal saab tugineda Euroopa noorteaasta 2022 edule, mille eesmärk oli suurendada noorte, sealhulgas vähemate võimalustega noorte mõjuvõimu, avaldada neile tunnustust ja toetust ning suhelda nendega.“

Arutelu osana võtsid komitee liikmed vastu oma soovitused ELi noortepoliitika tuleviku kohta arvamuse kujul, milles nõutakse uut ja terviklikku arutelu noortepoliitika üle, noorte perspektiivi integreerimist kõikidesse poliitikavaldkondadesse ning noorte aktiivset osalemist Euroopa tuleviku kujundamisel. Škofja Loka linnapea, raportöör Tine Radinja (SI/Rohelised) ütles: „Arvamus ELi noortepoliitika tuleviku kohta on komitee panus Euroopa noorteaasta poliitikapärandisse.Arvamuses pooldame valdkondadevahelist ja terviklikku lähenemisviisi noortevaldkonnale ning käsitleme paljusid noorte jaoks olulisi poliitikavaldkondi alates haridusest ja tööhõivest kuni eluaseme ja sotsiaalkindlustuseni, samuti rohe- ja digipööret.Kutsume üles arvestama noorte huvidega kõigis poliitikavaldkondades. See oleks noorteaasta tugev pärand.“

Euroopa Regioonide Komitee eelmine president, praegune esimene asepresident Apostolos Tzitzikostas käivitas 2022. aasta märtsis Marseille’s toimunud 9. piirkondade ja linnade tippkohtumisel noorte ja demokraatia harta koosloomise protsessi: „Selleks et anda noortele võimalus lahendada praegusi või tulevasi kriise, tuleb nad võimalikult kiiresti kaasata globaliseerunud maailma juhtimisse. Noorte kaasamine tuleb tagada konkreetsete meetmetega: õigus hääletada 16-aastaselt Euroopa Parlamendi valimistel ja esitada kodanikualgatusi ning rahvahääletuste edendamine.“

Harta koostamisel osalesid tihedalt ka komitee SEDECi komisjon eesotsas komisjoni esimehe Tanya Hristovaga (BG/EPP) ja CIVEXi komisjon eesotsas komisjoni esimehe Enzo Biancoga (IT/PES).

Lisateave

Noorte ja demokraatia hartas esitatakse soovitused kohalikule, piirkondlikule, riigi ja Euroopa tasandile, keskendudes järgmistele teemadele: haridus, koostöö ja teave; noorte mõjuvõimu, juhtrolli ja demokraatliku osalemise suurendamine; uute tehnoloogiate ja digiteerimise roll ning noortega arvestamine poliitikas ja poliitiline esindatuses. Ettepanekud koguti kaasava alt üles protsessi kaudu, mis hõlmas füüsilise kohalviibimisega ja veebikonsultatsioone, sihtotstarbelist sotsiaalmeediategevust ja kohalikke üritusi.

Arutelu salvestus tehakse kättesaadavaks telekanalis Europe by Satellite (EbS) ja komitee veebilehel. Samuti on kättesaadavad kõrge resolutsiooniga fotod komitee täiskogu istungjärgult.

Kontaktisikud:

Monica Tiberi

president Cordeiro pressiesindaja

Tel +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

komitee pressiametnik

Tel +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Rafael Shilhav

Euroopa Noortefoorum – teabevahetuse ja välissuhete direktor

Tel +32 473 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023