Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi töömeetodite muutmine: ‎ piirkondlikud parlamendid käivitavad algatuse oma osatähtsuse suurendamiseks ELi õigusloomes  
Euroopa Regioonide Komitee asub koordineerima piirkondades ELi õigusloomeprotsessi teemal korraldatavaid arutelusid

Euroopa Regioonide Komitee ( komitee ) ja Euroopa Liidu Piirkondlike Seadusandlike Kogude Konverents ( CALRE ) tegid täna algust katseprojektiga, mille eesmärk on suurendada seadusandlike volitustega piirkondlike parlamentide kaasamist ELi õigusloomeprotsessi.

Täna käivitati Roomas Itaalia Senatis toimunud 9. subsidiaarsuse konverentsil algatus „Piirkondlike parlamentide poliitilistel aruteludel põhinev sisendteave“. Kõikjal Euroopas piirkondlikes parlamentides toimuvate arutelude teemasid kavatsetakse kasutada selleks, et anda panus ELi õigusloomeprotsessi Euroopa Komisjoni iga-aastase tööprogrammi ettevalmistamise varases järgus. Komitee – Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogu – juhib projekti ja kogub sisendteavet, tagades sellega, et järgitakse subsidiaarsuse põhimõtet ja otsuseid tehakse kodanikele võimalikult lähedal ning et EL tegutseb ainult siis, kui seda peetakse riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil tegutsemisest tõhusamaks.

Komitee president Karl-Heinz Lambertz , kes on ühtlasi Belgia saksakeelse kogukonna parlamendi president, ütles: „Algatusega antakse stardipauk piirkondlike parlamentide kaasamisele ELi poliitika kujundamisse selle varases etapis. Projekt algab väga sobival hetkel just enne seda, kui EL käivitab Euroopa tuleviku teemalise konverentsi, et taastada ühendus oma kodanikega. Selleks et tagada ELi õigusaktide mõju igapäevaelule, peame maksimeerima nende kõigi mõju, kaasates kogu poliitikakujundamise protsessi vältel õige valitsustasandi, sealhulgas piirkonnad ja linnad, mis on kodanikele kõige lähemal. Piirkondlike parlamentide arutelude tulemusi jagatakse Euroopa Komisjoniga ja need aitavad kaasa tulevasele poliitikakujundamisele. See ei tähenda mitte vähem Euroopat, vaid tõhusat Euroopat, mis saavutab kodanikukeskseid tulemusi.“

Itaalia Senati esimees Maria Elisabetta Alberti Casellati avas konverentsi ja rõhutas, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peavad kiiresti andma piisavad vastused kodanike nõudmisele võtta neid ELi otsustes rohkem arvesse.

Algatust toetas Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni esimees Antonio Tajani : „Katseprojektiga liigutakse õiges suunas ja selle eesmärk on piirkondlike parlamentide suurem kaasamine ELi otsuste tegemisse. Piirkondadel on äärmiselt oluline roll ELi poliitika rakendamisel põllumajandusest kuni turismini, transpordist kuni tervishoiuni. Piirkondlike volikogude liikmed peaksid osalema eelseisval Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil, mille Euroopa Komisjoni president von der Leyen kutsub kokku järgmisel aastal. Ainult demokraatlikult valitud esindajaid kaasates saame tuua ELi institutsioonid kodanikele lähemale,“ ütles ta.

See on prioriteet, mida peab samavõrd oluliseks ka Itaalia maavolikogude esimeeste kogu koordineerija Rosa D'Amelio . Ta ütles: „Itaalia ja Euroopa piirkondlike parlamentide kogud on valmis jagama oma kogemusi Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil, mis, kui see on hästi kavandatud, võib kujuneda Euroopa avalikuks ruumiks, foorumiks, millest lähtuda.“

Euroopa Regioonide Komitee CIVEXi komisjoni esimees ja Hamburgi liidumaa parlamendi liige Barbara Duden ütles: „Aktiivne subsidiaarsus toob esile ELi tasandil ühiselt tegutsemise lisaväärtuse ning üha ilmsemaks muutub kohalike ja piirkondlike omavalitsuste keskne tähtsus selle kujundamisel – seda tunnistavad ka meie institutsioonilised partnerid. Seepärast peame jälgima, et konstruktiivne poliitiline arutelu selle üle, millisel tasandil milliseid küsimusi kõige paremini saaks lahendada, ei asenduks jäikade ettekirjutustega (nt ’one-in one-out’ põhimõte), mis ei tule toime teema keerukusega.“

Veneto maavolikogu esimees ja Itaalia maavolikogude esimeeste kogu asekoordineerija Roberto Ciambetti märkis: „Meie sõnum on, et Euroopa piirkondi ja piirkondlikke parlamente kaasamata ei tehtaks ühtki otsust. Meie ülesanne on rakendada 70% Euroopa õigusaktidest, kuid mitte neid kujundada: kui EL soovib sel moel vähendada demokraatia defitsiiti, on ta taas valitud vale tee.“ Ta toonitas: „Euroopa Regioonide Komitee on oluline ühenduslüli liidu piirkondade ja institutsioonide vahel – asjakohases vormis tuleb tagada komitee tõhus osalemine ELi otsustuste tegemises.“

Projekti käigus piirkondlikelt parlamentidelt saadavat sisendteavet kasutatakse selleks, et anda panus ELi otsustusprotsessi selle varases järgus. Kõik ELi seadusandlike volitustega piirkondlikud parlamendid on teretulnud projektis osalema – selleks palutakse neil 24. jaanuariks 2020 võtta ühendust CALRE sekretariaadiga ( calre2020@parcan.es ). Osalevad parlamendid valitakse varsti pärast nimetatud lõppkuupäeva ning arutelud on kavandatud ajavahemikule 1. märts–15. mai 2020.

Algatus täiendab komitee teist, 2019. aastal käivitatud piirkondlike keskuste (RegHubs) projekti, mille raames 36 piirkonda hindavad teatud hulga praegu rakendatavate ELi poliitikastrateegiate tõhusust, sh näiteks riigihangete ja õhukvaliteedi valdkonnas.

Märkus toimetajatele

Subsidiaarsuse konverentsi juhib Euroopa Regioonide Komitee. See toimub iga kahe aasta tagant eesmärgiga hoogustada institutsioonidevahelist subsidiaarsuse järelevalve tegevust ja võimaldada tõelist dialoogi kõigi subsidiaarsuse järelevalve protsessi kaasatud partnerite vahel. Roomas toimuv konverents on järjekorras üheksas, kusjuures iga konverents on toimunud erinevas ELi liikmesriigis.

Subsidiaarsus tagab, et ELi tasandil tegutsetakse ainult siis, kui see on teatavate küsimuste lahendamisel tõhusam, kui tegutseda riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil. Eesmärk on tagada, et kõigil ELi meetmetel oleks piisav lisaväärtus.

Aktiivse subsidiaarsuse kontseptsioon on uus töömeetod, mis on subsidiaarsuse traditsioonilise käsitlusviisiga võrreldes samm edasi. Sellega innustatakse kõiki institutsioonilisi ning riikliku ja sellest madalama tasandi osalejaid aitama kogu poliitikakujundamise tsükli jooksul konstruktiivselt kaasa ELi õigusaktide lisaväärtuse suurendamisele. Aktiivse subsidiaarsuse lähenemisviisi pakkus välja Euroopa Regioonide Komitee subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma „Teeme vähem, aga paremini“ tegevuse käigus. Rakkerühma lõi Euroopa Komisjoni praegune president Jean-Claude Juncker 2017. aasta novembris ja seda juhatas asepresident Frans Timmermans. Aktiivse subsidiaarsuse kontseptsioon hõlmati Euroopa Komisjoni 2018. aasta oktoobri teatisse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohta .

Kontaktisik:

Pierluigi Boda

Tel +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel +32 2 282 2566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023