Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad, vallad ja piirkonnad tugevdavad koostööd Euroopa Komisjoniga, et ületada digilõhe Euroopas  

Lairibaühenduse platvormi 2021. aasta avakoosolekul rõhutati, et digiüleminek ja digitaalne ühendatus peavad olema kohalike kogukondade üks põhiprioriteet pandeemiast taastumisel.

Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon teevad ühiseid jõupingutusi, et aidata digiüleminekul ja kiirel lairibaühendusel jõuda kõigisse Euroopa piirkondadesse, sealhulgas maa- ja hõredalt asustatud piirkondadesse.

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Regioonide Komitee valdkonnapoliitika dialoogil põhineva lairibaühenduse platvormi liikmed kohtuvad kaks korda aastas, et käsitleda probleeme, mis takistavad ühendatust ebapiisava teenusetasemega piirkondades. 2021. aasta avakoosolek, mis toimus täna täielikult virtuaalses vormis, andis komitee 13 liikmele ja Euroopa Komisjonile võimaluse teha kokkuvõte COVID-19 pandeemia põhjustatud suurtest muutustest ja määratleda selle aasta tööprogramm.

Majanduspoliitika komisjoni ja lairibaühenduse platvormi esimees Michael Murphy (IE/EPP) avas koosoleku, rõhutades, et „sellise koosoleku jaoks on raske ette kujutada täna valitsevast asjakohasemat konteksti. COVID-19 pandeemia algusest saadik oleme olnud tunnistajaks kiirenevale digiüleminekule meie igapäevaelus. Digitehnoloogia on muutunud hädavajalikuks, et tagada meie töö- ja eraelu järjepidevus, olgu kõne all kaugtöö, koduõpe, e-kaubandus, e-tervis, e-valitsus, digitaalne demokraatia või digitaalne meelelahutus. Seepärast ongi kohalike ja piirkondlike omavalitsuse ülesanne tagada ühendatus ja digiüleminek kõigile kodanikele. Peame tegelema ühendatuse puuduste kõrvaldamisega seal, kus neid esineb, ja kasutama ära digitehnoloogia pakutavaid võimalusi maapiirkondades.“

ELi nõukogu eesistujariigi Portugali digitaal- ja telekommunikatsiooniküsimuste nõunik Ricardo Castanheira, Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni digipoliitika nõunik Anthony Whelan ja Euroopa Komisjoni direktorid ühinesid osalejatega, et arutada ELi poliitikastrateegiat ning ühendatuspoliitika ja digiülemineku jaoks kättesaadavaid rahalisi vahendeid. Investeeringud digiüleminekusse on üks taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi põhisambaid. Selle muu hulgas taastefondi nime all tuntud rahastamisvahendi maht on 672,5 miljardit eurot ja selle eesmärk on toetada liikmesriike reformide läbiviimisel ja ELi ühistesse prioriteetidesse investeerimisel.

Oktoobris avaldatud ELi iga-aastase piirkondliku ja kohaliku baromeetri kohaselt on digitehnoloogia keskne roll COVID-19 pandeemiale reageerimisel ja vastupanuvõimes toonud esile puudused digitaristus ja digikirjaoskuses ning muutnud digitaalse lõhe linnade ja piirkondade vahel veelgi ilmsemaks.

Taustteave

2017. aastal panid Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon ühiselt aluse lairibaühenduse platvormile , mille eesmärk on aidata kiirel lairibaühendusel jõuda kõigisse Euroopa piirkondadesse, sealhulgas maa- ja hõredalt asustatud piirkondadesse, kus turupõhine areng ei ole piisav. Loomisest alates on platvorm tänu komitee ja selle liikmete olulisele lisaväärtusele olnud oluline vahend kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hääle kuuldavaks tegemisel, andes panuse Euroopa Komisjoni poliitikakujundamise protsessi.

Oktoobris võttis komitee vastu arvamuse „Euroopa digituleviku strateegia ja andmestrateegia“ , mille koostas Hesseni liidumaa Euroopa asjade riigisekretär Mark Weinmeister (DE/EPP) ja milles tunnistatakse digiülemineku keskset rolli ELi reageerimisel COVID-19-le. Pressiteate leiate siit .

Euroopa Regioonide Komitee teeb praegu algatuse „Join, Boost, Sustain“ raames koostööd Euroopa Komisjoni ja Euroopa territoriaalse arengu ja ühtekuuluvuse vaatlusvõrguga (ESPON), et töötada välja linnade digiülemineku mõõteraamistik. Huvitatud linnad leiavad lisateavet siit .

Kontaktisik:

Matteo Miglietta

Tel +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaga :