Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Brexit: ELi pealäbirääkija Michel Barnier kohtub kohaliku tasandi juhtidega, et arutada piirko ndadele ja linnadele avalduvat mõju  
Samuti komitee 22.–23. märtsi täiskogu istungjärgu päevakorras: mõttevahetus Euroopa tuleviku teemal Euroopa Parlamendi liikmete Guy Verhofstadti, Elmar Broki ja Jo Leineniga; arutelu ELi toidupoliitika ja katastroofiohu vähendamise teemal volinike Vytenis Andriukaitise ja Christos Stylianidesega.

22. märtsil, veidi enne seda, kui Ühendkuningriik alustab eelduste kohaselt läbirääkimisi EList lahkumiseks, arutleb Euroopa peamine läbirääkija Brexiti teemal Michel Barnier Euroopa Regioonide Komitee liikmetega Ühendkuningriigi otsuse mõju üle linnadele ja piirkondadele. Järgmisel päeval kujundavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused oma positsiooni, hääletades Brexitit käsitleva resolutsiooni üle.

Mõttevahetus Euroopa tuleviku teemal

Täiskogu istungjärgu esimesel päeval toimub ka ELi kohalike ja piirkondlike poliitikute kogu arutelu Euroopa Komisjoni Euroopa tulevikku käsitleva valge raamatu üle, milles osaleb kolm Euroopa Parlamendi juhtivad liiget. Mõttevahetus Euroopa tuleviku teemal on osa komitee laiemast käimasolevast poliitilisest arutelust ELi suuna üle – see on protsess, mille raames komitee korraldab sel aastal üle kogu ELi arvukalt dialooge kodanikega. Mõttevahetusse annavad panuse kahe ELi reformimist käsitleva raporti autorid – EP liikmed Guy Verhofstadt (BE/ALDE) ja Elmar Brok (DE/EPP) – ning Rahvusvahelise Euroopa Liikumise, s.o suurima üleeuroopalise Euroopa-meelsete organisatsioonide võrgustiku president, EP liige Jo Leinen (DE/S&D). Guy Verhofstadt on ühtlasi Euroopa Parlamendi esindaja ELi läbirääkimistes Ühendkuningriigiga.

Täiskogu istungjärgu otseülekannet saab vaadata komitee veebisaidil | Täiskogu istungjärgu meediaprogramm

Samuti päevakorras:

Sendai katastroofiohu vähendamise raamistik: toimetulek looduskatastroofide kohaliku mõjuga

Möödunud aasta 13. oktoobril allkirjastasid komitee ja ÜRO katastroofiohu vähendamise amet viieaastase tegevuskava, mille eesmärk on toetada ELi linnu ja piirkondi kooskõlastatumate meetmete võtmisel looduskatastroofide mõju vähendamiseks. Rahvusvahelisel katastroofide vähendamise päeval allkirjastatud tegevuskava eesmärk on kanda Sendai katastroofiohu vähendamise raamistik 2015–2030 üle kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ideedesse. Tegevuskava käsitlevas arvamuses, mille raportöör on Kujawy-Pomorze vojevoodkonna volikogu aseesimees Adam Banaszak (PL/ECR), rõhutatakse vajadust toetada katastroofiohu vähendamisega tegelevate kohalike platvormide arendamist ja edendamist. Enne selle üle hääletamist vahetavad liikmed mõtteid humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidesega.

Tervishoiusüsteemide koostöö

Arvamuses „Tervishoiusüsteemide integratsioon, koostöö ja tulemuslikkus“, mille koostas Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), Dalarna läänivolikogu liige, keskendutakse sellele, kuidas EL peaks toetama liikmesriike ning nende kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rahvatervise edendamise ja tervishoiuteenuste arendamise nimel tehtavas töös ja kuidas piiriülene koostöö võib kaasa aidata Euroopa tervishoiusüsteemide arendamisele. Tervishoiu piisav ja jätkusuutlik rahastamine on otsustava tähtsusega, et tagada tervishoiuteenuste hea katvus, kättesaadavus ja kvaliteet. Raportöör pöörab erilist tähelepanu vaimse tervisega seotud probleemidele ja kroonilistele haigustele, mille osakaal tervishoiu- ja teiste hoolekandesüsteemide kuludes on suurim.

ELi jätkusuutlik toidupoliitika

Arvamus , mille raportöör on Bolzano autonoomse provintsi juht ja volikogu liige Arno Kompatscher (IT/EPP) , seab eesmärgiks säästvamate tootmis- ja tarbimisharjumuste edendamise ning ühtlasi seose loomise toidupoliitika ja teiste poliitikavaldkondade vahel. ELi jätkusuutlik toidupoliitika peab olema demokraatlikult koostatud, ühise ja pikaajalise visiooniga kujundatud ning põhinema kõige uuematel teaduslikel arusaamadel, olles kooskõlas mitmetasandilise valitsemise lähenemisviisiga. Arvamuses tehakse ettepanekuid algatuste ja meetmete kohta, mis toetavad ELi toidupoliitikat kohalikust ja piirkondlikust vaatenurgast. Liikmetega vahetab mõtteid Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis.

Arukas spetsialiseerumine

Selleks et arendada välja aruka spetsialiseerumise strateegiad, mis kasutavad tõhusalt asjaomase piirkonna varasid ja vahendeid, peavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tegema koostööd väärtusahelate loomiseks, väidab oma arvamuses Navarra autonoomse piirkonna valitsuse esindaja Brüsselis Mikel Irujo (ES/EA) . Et selle saavutamisele kaasa aidata, tuleb praegust õigusraamistikku reformida, pidades silmas sünergia loomist rahastamisvahendite ja regionaalpoliitika vahel, samuti tuleb hoogustada jõupingutusi strateegiate kavandamise, väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja seire ühtlustamiseks. Arutelus osaleb ka Euroopa parlamendi raportöör ja ühtlasi kommunikatsioonipoliitika eest vastutav asepresident Ramón Luís Valcárcel Siso (ES/EPP).

Samal päeval peetakse komitees ka konverents „Suurlinnapiirkonnad tulevases ühtekuuluvuspoliitikas“.

Konverentsiga soovitakse rõhutada suurte linnade ja suurlinnapiirkondade rolli ELi ühtekuuluvuspoliitikas ja struktuurifondide haldamises. Arutelu eesmärk on hinnata suurlinnade panust ELi praeguste meetmete ja vahendite rakendamisse ning määrata kindlaks, kuidas saaks muuta nende rolli tulevases 2020. aasta järgses ühtekuuluvuspoliitikas. Lisateave.

Päevakorras on ka järgmised arvamused/resolutsioonid:

Õigusaktide ettepanekud uue jõupingutuste jagamist käsitleva otsuse ning maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori kohta

Resolutsioon „Euroopa Regioonide Komitee prioriteedid seoses Euroopa Komisjoni 2018. aasta tööprogrammiga“

Resolutsioon „Õigusriigi põhimõte ELis kohalikust ja piirkondlikust vaatepunktist“

Praktiline teave:

Toimumiskoht : Euroopa Parlamendi suur istungitesaal – Paul Henri Spaaki hoone, rue de Wiertz 60, Brüssel

Toimumisaeg : 22. märts kell 14.45–20.45; 23. märts kell 9.00–13.00

Vt täiskogu istungjärgu päevakord ja dokumendid.

• Täiskogu istungjärgu otseülekannet saab vaadata komitee veebisaidil.

• Täiskogu istungjärgu meediaprogramm

Jälgige meid: @EU_CoR ; #CoRplenary

Kontaktisikud:

Pierluigi Boda (IT, EN)

Tel: +32 2 282 2461

Mobiil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Tel: +32 2 282 2409

Mobiil: +32 476 87 99 29

david.crous@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen (FI, SV, EN, ES, FR)

Tel: +32 2 282 2063

Mobiil: +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Carmen Schmidle (DE, EN)

Tel: +32 2 282 2366

Mobiil: +32 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle (FR,EN)

Tel: +32 2 282 2289

Mobiil: +32 473 860 530

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka (PL, FR)

Tel: +32 2 282 2289

Mobiil: +32 475 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Fototeenused

Tel: +32 2 282 2045

Photocor@cor.europa.eu

Audiovisuaalteenused

Tel: +32 2 282 2532, Mobiil: +32 473 52 29 88

stephanie.paillet@cor.europa.eu

Jaga: