Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Tehke oma hääl kuuldavaks Brüsselis: kandideerige nüüd RegHub 2.0 liikmeks  

​​Tehke oma hääl Brüsselis kuuldavaks:

kandideerige nüüd RegHub 2.0 liikmeks!​

​Mis on #RegHub?

Euroopa Regioonide Komitee piirkondlike keskuste võrgustik (RegHub) on Euroopa linnade ja piirkondade võrgustik, mis tegeleb ELi poliitika rakendamisele hinnangu andmisega. Võrgustik loodi 2018. aastal ja sellel on praegu 36 liiget.

Võrgustikku kuuluvad piirkondlikud ja kohalikud avalikud teenistujad (nn kontaktpunktid), kes koguvad sidusrühmadelt tehnilist tagasisidet nende kogemuste kohta, mis on saadud ELi olemasolevate poliitikameetmete rakendamisest kohapeal.

RegHub kogub seda teavet oma kontaktpunktidelt sihtotstarbeliste konsultatsioonide abil, mille küsimustikud on tõlgitud kõikidesse ELi keeltesse. See tähendab, et sidusrühmad võivad esitada oma panused oma emakeeles. Kontaktpunkt koondab seejärel teabe rakendusaruannetesse, mida komitee kasutab ELi eri poliitikameetmete hindamisel. Võrgustik lisab niisiis ELi poliitikakujundamisse kohaliku ja piirkondliku mõõtme ja laiendab selle tõendusbaasi.

Kes võib saada RegHub 2.0 liikmeks ja mida temalt oodatakse?

Peaaegu kaks aastat tagasi käivitas komitee piirkondlike keskuste võrgustiku katseetapi. Pärast RegHubi tegevusele positiive hinnangu andmist käivitab Euroopa Regioonide Komitee nüüd võrgustiku süvalaiendamise etapi (RegHub 2.0) ja avaldas üleskutse uutele kandidaatidele võrgustikuga liitumiseks.

Euroopa Liidu kõik kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võivad kandideerida piirkondlike keskuste võrgustiku liikmeks. Oma kandidatuuri esitav kohalik või piirkondlik omavalitsus ei pea olema esindatud Euroopa Regioonide Komitees.

Piirkondlikult keskuselt oodatakse RegHubi asjaomase kontaktpunkti määramist. See kontaktpunkt peaks olema asjaomase keskuse territooriumil asuva kohaliku või piirkondliku omavalitsuse sobilik ja kogenud ametnik. Kontaktpunktiks olev isik peaks valdama heal tasemel inglise keelt nii kõnes kui ka kirjas ja omama oma asutuse mandaati, et

  • osaleda RegHubi koosolekutel (kas füüsilise või virtuaalse kohaolekuga);
  • osaleda kõigis RegHubi konsultatsioonides;
  • koguda iga RegHubi konsultatsiooni tarvis teavet oma sidusrühmadelt;
  • toimida kontaktpunktina tema piirkonnas ELi poliitikameetmete rakendamise eest vastutavate oluliste institutsioonide ja organisatsioonide jaoks.

Osalevad piirkonnad ja linnad kannavad piirkondliku keskusega seotud kulud, välja arvatud kulud, mis kaasnevad kontaktisiku füüsilise viibimisega võrgustiku koosolekutel. Füüsilise kohalolekuga koosolekute kulud hüvitatakse kohaldatavate eeskirjade alusel.

Valikukriteeriumid

RegHub 2.0 liikmete valimisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

  • tegevus katseetapi ajal (see kehtib ainult praeguste liikmete kohta);
  • taotlejate motivatsioon ja võime panustada;
  • liikmete mitmekesisus, mis puudutab institutsioonilist rolli ja seadusandlikke volitusi, samuti rahvaarvu, suurust ning sotsiaalseid ja majanduslikke iseärasusi;
  • asjakohane geograafiline tasakaal kogu EList pärit liikmete vahel.

Miks peaks minu piirkond või linn osalema?

Piirkondlikel keskustel ja nende sidusrühmadel on privilegeeritud positsioon, kuna nad on esmased allikad, kes annavad hinnangu oma kogemustele ELi poliitika rakendamisel. Lisaks osalevad keskused Euroopa Komisjoni RegHubi allrühmas uue tulevikukindluse platvormi (F4F) raames ning omavad veelgi suuremat ja otsesemat mõju paremale õigusloomele.

​​​​​

Kuidas saab minu linn või piirkond kandideerida?​

Selleks tuleb täita ja esitada see taotlusvorm inglise keeles hiljemalt 30. novembriks 2020.

Lisateabe saamiseks kirjutage palun aadressile RegHub@cor.europa.eu.


Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022