Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud ja piirkondlikud juhid soovivad koos Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja Bertelsmanni sihtasutusega edendada Euroopa tulevikku käsitlevat konverentsi  

Euroopa Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) liikmed arutasid Euroopa Parlamendi esindajate Antonio Tajani ja Helmut Scholziga, kuidas kaasata miljonit kohalikku ja piirkondlikku poliitikut projektidesse ja algatustesse, mis võivad tuua Euroopa inimestele lähemale ja tagada Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi edu. Iseäranis kutsusid nad üles kaasama komitee liikmeid Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni algatatud katseprojekti „Ehitagem Euroopat koos kohalike asutustega“.

Vastavalt Eurobaromeetri eriuuringule Euroopa tuleviku kohta , mis avaldati enne seda, kui kolme ELi institutsiooni juhid Ursula von der Leyen, David Sassoli ja Charles Michel kirjutasid 10. märtsil 2021 alla ühisdeklaratsioonile Euroopa tuleviku kohta, nõustus 76% vastanuist, et Euroopa tulevikku käsitlev konverents kujutab endast märkimisväärset edusammu demokraatia jaoks ELis, ning 92% eurooplastest nõudis, et kodanike häält võetaks Euroopa tulevikuga seotud otsuste tegemisel senisest rohkem arvesse. Seega on 9. mail algava konverentsi edukuse võtmeks tõhusad konsultatsioonid kodanikega ja tagasiside konsultatsioonide tulemuste kohta. Euroopa Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) liikmed arutasid Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja Bertelsmanni sihtasutuse esindajatega, kuidas tagada, et konverentsi saadaks edu.

Nordrhein-Westfaleni liidumaa valitsuse föderaal- ja Euroopa asjade ning rahvusvaheliste suhete riigisekretär ja komitee CIVEXi komisjoni esimees Mark Speich (DE/EPP) ütles: „Kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikutel on keskne roll Euroopa Liidu ja tema kodanike vahelistes suhetes. Euroopa tulevikku käsitleva konverentsiga avaneb meil võimalus edastada kodanike konkreetsed ideed Euroopa Liidu tuleviku kohta Brüsselisse.“

Esimese temaatilise arutelu käigus uuriti, kuidas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad toetada kodanike osalemist Euroopa tulevikku käsitleval konverentsil ja mujal. Euroopa Parlamendi liige ja raporti eelnõu „Kodanike dialoogid ja kodanike osalemine ELi otsustusprotsessis“ raportöör Helmut Scholz (DE/GUE-NGL) tutvustas CIVEXi komisjoni liikmetele oma aruande peamisi järeldusi. Aruandes võetakse arvesse ELi institutsioonide ja komitee poolt kodanike osaluse valdkonnas juba tehtud tööd. Ta kutsus üles töötama välja alalised osalusmehhanismid, et võimaldada kodanikel osaleda ELi otsustusprotsessis. Juba 2018. aasta oktoobris oli idee kodanikega peetavast alalisest dialoogist, mis toimub ka väljaspool valimisperioode, üks komitee arvamuse „Mõttevahetus Euroopa teemal: kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hääl usalduse taastamiseks Euroopa Liidu vastu“ (kaasraportöörid Karl-Heinz Lambertz ja Markku Markkula) põhisõnumeid.

Helmut Scholz tõdes: „Euroopa tulevikku käsitlev konverents on ainulaadne võimalus alustada kodanikega arutelu nende nägemuste ja murede üle seoses ELiga. Kuid juba praegu ja üldiselt peab olema selge see, et igaüks peaks saama osaleda ELi otsustusprotsessis, ka väljaspool konverentsi. Seepärast on meil vaja kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite toetust. Ainult sel viisil saame arendada Euroopa avalikku sfääri ja tugevdada ELi demokraatlikku legitiimsust.“

Bertelsmanni sihtasutuse vanemekspert Dominik Hierlemann ja sihtasutuse vanemprojektijuht Anna Renkamp tutvustasid CIVEXi komisjoni liikmetele varasemaid kogemusi kohaliku, piirkondliku ja riikideülese digitaalse kodanikega peetava dialoogi korraldamisel. Nad kirjeldasid ka seda, mida Bertelsmanni sihtasutusel oleks pakkuda peagi alustatavas ühisalgatuses komiteega. Kavatsetakse rakendada uusi vahendeid, mille abil saavad kohalikud ja piirkondlikud poliitikad kodanikega paremini suhelda ning parandada demokraatlikke tavasid ja nende toimimist. Piiriüleseid kohaliku tasandi dialooge kodanikega ja paneelarutelusid on kavas korraldada 2021. aasta septembrist 2022. aasta jaanuarini. Tuginedes ka komitee arvamuse „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused pidevas dialoogis kodanikega“ ettepanekutele, kavandataks dialoogid nii, et need aitaksid konverentsile kaasa.

Teises arutelus käsitleti ELi asjade eest vastutavate kohalike ja piirkondlike volikogude liikmete algatusi. Komitee juhatus kiitis 2020. aasta detsembris heaks ettepaneku luua kohalike ja piirkondlike volikogude ELi asjade eest vastutavate liikmete võrgustik , kes tegeleksid ELi küsimustega oma piirkonnas ja teavitaksid komiteed nende tegevusest Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi raames. Samal ajal algatas Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjon katseprojekti „Ehitagem Euroopat koos kohalike asutustega“ , mis võimaldab määrata osalevates kohalikes omavalitsustes volikogu liikme, kes vastutab kodanike teavitamise eest nii programmidest ja projektidest, mida kõnealuses omavalitsuses rahastab Euroopa Liit, kui ka teistest ELiga seotud küsimustest ja algatustest, et konverentsile kaasa aidata. Neil kahel projektil on sarnased eesmärgid ja neis kasutatakse sarnaseid vahendeid ning arutelu eesmärk oli uurida võimalikku koostoimet komitee projekti ja Euroopa Parlamendi projekti vahel, kaasates volikogude ELi asjade eest vastutavaidliikmeid kogu Euroopa Liidust. Komitee võiks aidata tõhustada projekti „Ehitagem Euroopat koos kohalike asutustega“ rakendamist, kui komitee kohalike ja piirkondlike volikogude ELi asjade eest vastutavate liikmete võrgustikku käsitatakse kõnealuse projekti rakendusmeetmena. Seetõttu peaks kohalike ja piirkondlike volikogude ELi asjade eest vastutavate liikmete võrgustiku loomine olema katseprojekti raames rahastamiskõlblik.

Põhiseaduskomisjoni esimees Antonio Tajani (IT/EPP) ütles: „Piirkondlikud ja kohalikud valitud poliitikud väljendavad Euroopa rikkust ja mitmekesisust. Eelmisel aastal tutvustas Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjon katseprojekti „Ehitagem Euroopat koos kohalike asutustega“, mille eesmärk on asetada kohalikud omavalitsused ELi poliitika keskmesse, teavitades samal ajal kodanikke Euroopa Liidu tegevusest. EList teavitamine on proovikivi populismi ja väärinfo vastu võitlemisel ning selles on komiteel ja selle liikmetel keskne osa. Euroopa tulevikku käsitlevast konverentsist peab saama võimalus selgeks aruteluks ja ma kutsun komitee liikmeid osalema aktiivselt projektis „Ehitagem Euroopat koos kohalike asutustega“. Kui konverentsi eesmärk on tõesti olla kodanike meele- ja häälekandja, peab see andma kodanike demokraatlikult valitud kohalikele otsustajatele väärilise rolli ja kaalu.“

Seejärel tutvustas katseprojekti üksikasjalikult Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraadi liikmesriikide võrgustike eest vastutava osakonna juhataja Alessandro Giordani.

Lisaks temaatilistele aruteludele võeti CIVEXi komisjoni koosolekul vastu Uccle’i vallavolikogu liikme Jean-Luc Vanraesi (BE/Renew Europe) koostatud arvamus „Strateegia põhiõiguste harta kohaldamise tugevdamiseks ELis“ . Raportöör Jean-Luc Vanraes lausus: „Põhiõiguste kaitsjad ja edendajad on lõppkokkuvõttes piirkonnad“. Kohalikel omavalitsustel on tähtis roll põhiõiguste edendamisel, kaitsmisel ja austamisel, sealhulgas nende rakendamisel, muutes ELi põhiõiguste harta reaalsuseks. Arvamuses rõhutatakse, et komitee osalemine hartat käsitlevas institutsioonidevahelises dialoogis on väga oluline, ning tehakse ettepanek luua kontaktpunktid, et hõlbustada teabevahetust harta kohta eri valitsustasandite vahel. Need kontaktpunktid võiksid anda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ka suuniseid selle kohta, kuidas kujundada oma poliitikat täielikus kooskõlas hartaga, pakkudes ka konkreetseid näiteid. Teine ettepanek on, et kuna kohalikud omavalitsused on kodanikele lähim valitsemistasand ning neil on head võimalused suurendada inimeste teadlikkust oma õigustest ja sellest, kuhu pöörduda, kui nende õigusi rikutakse, võiksid komitee liikmed kasutada 9. mail tähistatavast Euroopa päevast ja Euroopa tulevikku käsitlevast konverentsist avanevat võimalust edendada kohalikke üritusi, selgitades ja rõhutades põhiõiguste ja Euroopa harta ülimat tähtsust meie demokraatlikus ühiskonnas. Arvamust kiitis Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste, põhiõiguste ja õigusriigi peadirektoraadi osakonnajuhataja Barbara Nolan.

Lisaks toimus arvamuste vahetus töödokumendi üle, mis on aluseks Gdański linnapea Aleksandra Dulkiewiczi (PL/EPP) koostatavale arvamusele Euroopa Komisjoni esitatud Euroopa demokraatia tegevuskava kohta. Arvamuste vahetuses osales Euroopa Komisjoni peasekretariaadi kodanike, tervise, rände ja julgeolekuliidu direktoraadi direktor William Sleath. Euroopa demokraatia tegevuskava eesmärk on suurendada kodanike mõjuvõimu ja ehitada kogu ELis üles vastupidavam demokraatia, edendades vabasid ja õiglasi valimisi, tugevdades meediavabadust ja võideldes väärinfo vastu. Arutelu käigus väljendati kahetsust, et kuigi Euroopa demokraatia tegevuskava edu on suurel määral seotud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tegevusega, ei mainita neid kahjuks Euroopa Komisjoni teatises. Aleksandra Dulkiewicz ütles: „Euroopa demokraatia tegevuskava peaks viima konkreetsete meetmete määratlemiseni, mis tuleks kehtestada tihedas koostöös kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. Demokraatia olukorda ei ole võimalik üleöö parandada, ent mida kiiremini tegutsema hakkame, seda paremad on meie võimalused probleemi vastu võitlemisel.“ CIVEXi komisjon võtab arvamuse vastu 11. mail 2021.

Kontaktisik:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobiiltelefon: +32 473 52 41 15

Jaga :