Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa roheline kokkulepe kujundab linnade ja piirkondade uusi prioriteete  
Uue koosseisuga ENVE komisjon keskendub rohelise kokkuleppe pakutavatele võimalustele ajal, mil üleilmne soojenemine süvendab kliimaprobleeme

Sevilla linnapea Juan Espadas (ES/PES) juhatas 27. veebruaril oma esimest koosolekut Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) esimehena. Euroopa roheline kokkulepe on uue ametiaja peamine prioriteet. ENVE komisjoni tulevastes arvamustes käsitletakse vett, puhast õhku, vesinikku ja bioloogilist mitmekesisust. Määratud on uued raportöörid, kes tegelevad Euroopa kliimaseaduse, kliimapakti ja uue ringmajanduse tegevuskavaga.

ENVE komisjoni 2. koosolek algas aruteluga rohelise kokkuleppe üle. ENVE komisjoni esimees, Sevilla linnapea Juan Espadas (ES/PES) sõnas: „Euroopa roheline kokkulepe on suur väljakutse, kuid ka tohutu võimalus, mida me ei tohi kasutamata jätta. Peame tugevdama oma sidemeid Euroopa Parlamendiga, et võimendada linnade ja piirkondade häält eesseisvates seadusandlikes ja poliitilistes reformides. Peame aktiivsete osalejatena tagama selle, et rohelisest kokkuleppest tõuseb inimestele konkreetset kasu, uute töökohtade, parema õhukvaliteedi, taskukohase energia ja keskkonnahoidlike liikuvuslahenduste näol. Kohalike ja piirkondlike esindajatena tuleb meil võtta kohustus tagada, et ökoloogilise üleminekuga kaasnevatest muutustest võidaksime kõik.“

Euroopa Parlamendi liige Pierre Larrouturou  rõhutas vajadust mitmekordistada rahalisi vahendeid, sest vaid nii õnnestub saavutada rohelise kokkuleppe eesmärgid. Euroopa Parlamendi pearaportöör 2021. aasta eelarve asjus pani ette kehtestada läbipaistvuse eeskirjad, mis tagavad, et pangad ja kindlustusfirmad loobuvad järk-järgult fossiilkütustesse investeerimisest. „Saame sellega hakkama, kuid vaja on selget ajakava“.

Õiglase ülemineku fondi käsitleva komitee arvamuse raportöör Vojko Obersnel (HR/PES) tuletas meelde: „Kui EL pühendub tõepoolest kliimaneutraalsuse saavutamisele 2050. aastaks, tuleb meil leida piisav rahastamine, kuid mitte ühtekuuluvuspoliitika arvel. Kasvava populismi ajal ei tohi nõustuda sellega, et õiglase ülemineku fondi kasutatakse Euroopa Sotsiaalfondi vastu. Kodanikele ei ole võimalik selgitada, miks ühe piirkonna tööturuprogramme tuleb kärpida selleks, et toetada rohelisele majandusele üleminekut teises piirkonnas. Uus fond vajab lisarahastamist. See keeruline ülesanne paneb ELi usaldusväärsuse proovile.“ Vojko Obersneli arvamus on kavas vastu võtta järgmisel täiskogu istungjärgul 25.–26. märtsil 2020.

Liikmed arutasid järgmisi tulevasi arvamusi.

Vesinik : „ Puhta vesiniku tegevuskava – kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus kliimaneutraalsesse Euroopasse “, raportöör Birgit Honé (DE/PES). „Kiiremas korras on vaja Euroopa strateegiat keskkonnahoidliku vesiniku kohta, samuti ELi raamistikku, mis hoogustaks tugeva vesinikumajanduse loomist. Nimetatud energiaallikas pakub paljudes ELi piirkondades suurepäraseid innovatsiooni, väärtuse loomise ja tööhõive võimalusi ning on oluline element, mis aitab saavutada rohelises kokkuleppes sätestatud CO 2 heite vähendamise ja kliimaneutraalsuse eesmärgid,“ ütles Alam-Saksimaa föderaal- ja Euroopa asjade ning regionaalarengu minister. Arvamus võetakse vastu komitee täiskogu istungjärgul 13.–14. mail.

Vesi : arvamus Veepoliitika raamdirektiivi ja üleujutuste direktiivi toimivuskontroll “, raportöör Piotr Całbecki (PL/EPP). „Peame kasutama uuenduslikke veemajanduse vahendeid, mis põhinevad teadusuuringutel, interdistsiplinaarsel teadusel ja looduspõhistel lahendustel. Arvamuse eesmärk on esitada konkreetsed ettepanekud selle kohta, kuidas täiustada ja lihtsustada õigusakte samaaegselt vee kvaliteedi standardite parandamisega meie piirkondades,“ ütles Kujawy-Pomorze vojevoodkonna marssal. Arvamus võetakse vastu komitee täiskogu istungjärgul 13.–14. mail.

Puhas õhk: „Halb õhukvaliteet põhjustab enneaegset surma ja kroonilisi hingamisprobleeme, kiirendab bioloogilise mitmekesisuse kadu ja avaldab negatiivset mõju kultuuripärandile. Üksnes kohalikel ja piirkondlikel algatustel ning uuenduslikel projektidel, mida toetatakse ELi vahenditest, on reaalne mõju õhukvaliteedi parandamisele inimeste jaoks,“ ütles arvamuse „ ELi puhta õhu poliitika tulevik nullsaaste eesmärgi kontekstis “ raportöör, Tahitótfalu vallavalitsuse liige János Ádám Karácsony (HU/EPP). Arvamus on kavas vastu võtta täiskogu istungjärgul 1.–2. juulil 2020.

Bioloogiline mitmekesisus: „Maa suur ja imeline elurikkus on ohus. Vaja on tegutseda kohe, et kaitsta meie ökosüsteeme ja bioloogilist mitmekesisust ning taastada need kõikjal – kohalikust tasandist ülemaailmseni. ELi uut bioloogilise mitmekesisuse strateegiat saadab edu üksnes siis, kui linnad ja piirkonnad kaasatakse ambitsioonikate poliitiliste meetmete väljatöötamisse, piisavasse rahastamisse ja rakendamisse,“ rõhutas Bettembourgi vallavolikogu liige Roby Biwer (LU/PES), kui vahetati mõtteid tema koostatud arvamuse „ Bioloogilise mitmekesisusega linnad ja piirkonnad pärast 2020. aastat ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 15. istungjärgul ja ELi järgmises strateegias “ üle. Arvamus võetakse vastu komitee täiskogu istungjärgul 13.–14. mail.

ENVE komisjoni liikmed määrasid järgmised raportöörid:

Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EPP), Andaluusia autonoomse piirkonna juht, määrati raportööriks arvamusele „Euroopa kliimaseadus, millega sätestatakse 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärk“.

Tjisse Stelpstra (NL/ECR), Drenthe provintsivalitsuse liige, määrati raportööriks arvamusele „Uus ringmajanduse tegevuskava“.

Rafał Kazimierz Trzaskowski (PL/EPP), Varssavi linnapea, määrati raportööriks arvamusele „Kliimapakt“.

Koosoleku dokumentidele juurdepääsemiseks klõpsake siia .

Kontaktisik: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023