Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Erieraldised söepiirkondadele ei tohiks raha regionaalpoliitikast eemale juhtida.  
Õiglase ülemineku fondi toetust tuleks eraldada ühtekuuluvusfondide programmide kaudu.

Söetootmispiirkonnad peaksid saama Euroopa Liidult raha, et toetada fossiilkütustest loobumist, leidis Euroopa Regioonide Komitee 9. oktoobril. ELi kohalike ja piirkondlike juhtide kogu nõudis siiski, et seda toetust ei tohiks eraldada teiste piirkondade arvelt.

Kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad üles toetama erimeetmeid, et abistada kümneid piirkondi, kaitstes samas ELi regionaalarengu eelarvet, mida mõned ELi riigijuhid soovivad oluliselt vähendada. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku vähendada Ühtekuuluvusfondi vahendeid regionaalarenguks ja luua söepiirkondadele õiglase ülemineku fond. Komisjoni ametisse astuv president Ursula von der Leyen ei ole öelnud, kuidas fondi kavatsetakse rahastatada.

Euroopa Regioonide Komitee arvamuse koostas Saksamaa Nordrhein-Westfaleni liidumaa föderaal-, Euroopa ja rahvusvaheliste suhete riigisekretär Mark Speich (DE/EPP).

Mark Speich ütles: „Kliimamuutused on proovikivi kogu Euroopale. Söepiirkondade ümberkujundamine aitab oluliselt saavutada meie kliimaeesmärke. Seepärast peab EL toetama üleminekuetapis olevaid kivisöepiirkondi. EL peaks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames rahaliselt toetama söetootmispiirkondade sotsiaal-majanduslikku üleminekut. Uute investeeringute soodustamiseks on meil nendele piirkondadele vaja anda ka piisavalt tegevusvabadust seoses konkurentsipoliitika eeskirjadega.“

Ta jätkas: „Mul on hea meel komisjoni uue presidendi ettepaneku üle luua õiglase ülemineku fond. Fondi eesmärk on leevendada Euroopa söekaevanduspiirkondade struktuuriliste muutuste sotsiaalseid, sotsiaal-majanduslikke ja keskkonnaalaseid tagajärgi. Seda fondi tuleks siiski rahastada lisavahenditest, mitte Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks ette nähtud vahendite arvelt. Rahastamine peaks olema tihedalt seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. Neid lisavahendeid saaks sel juhul kasutada Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi programmide tugevdamiseks asjaomastes NUTS 2 piirkondades järgmisel seitsmel aastal.“

Komitee soovitustes öeldakse, et õiglase ülemineku fondi toetust tuleks eraldada ühtekuuluvusfondide programmide kaudu. Samuti rõhutatakse, et EL peab võimaldama riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele rohkem manööverdamisruumi, et toetada ettevõtteid, mida mõjutab söetööstusest loobumine. Komitee väidab, et ELi riigiabi eeskirjad, mille kehtivus lõpeb 2020. aastal, tuleks üle vaadata, tagamaks nendele piirkondadele piisava paindlikkuse, et järkjärgulist söetootmisest loobumist oleks võimalik sotsiaal- ja majandusmeetmetega pehmendada.

Mark Speich ütles: „Söetootmispiirkondade uute sotsiaal-majanduslike perspektiivide toetamisega tuleb kohe alustada – kui söepiirkondade majanduslik olukord on halvenenud, siis on juba liiga hilja midagi ette võtta.“

Euroopa Regioonide Komitee 350 liikme hulgas on palju esindajaid 12 liikmesriigi 41 piirkonnast (sh Ühendkuningriigist), kus tegutsevad endiselt söekaevandused. Komitee soovitas koostööd nende piirkondade vahel ning nende ning riigi ja ELi tasandi valitsuste vahel, kuna eesmärk on kohandada oma majandust, vältides samal ajal dubleerimist ja jagades kogemusi. Komitee soovitustes nimetatakse ulatuslikumat kutseharidust, tehniliste ülikoolide loomist, innovatsioonisõbraliku keskkonna arendamist ja digiteerimist kui kriitilise tähtsusega vahendeid majanduse mitmekesistamiseks.

Komitee arvamuses rõhutatakse ka nende piirkondade praeguste tugevate külgede arengupotentsiaali. Komitee väidab, et nende piirkondade struktuurimuutustes tuleks kasutada praegust tööstuse ja energia struktuuri sellise arengu alusena, võtta arvesse olemasolevate tööstusettevõtete innovatsiooni- ja investeerimistsükleid ning tugineda tööstusklastritele, tegevusoskustele ja teaduspotentsiaalile.

9. oktoobril korraldas komitee kõrgetasemelise konverentsi „Üleminekujärgus söekaevanduspiirkonnad” , kus osalesid liikmesriikide ministrid ja piirkondlikud juhid 8 liikmesriigi 11 söepiirkonnast koos Euroopa Komisjoni eelarve- ja personalivoliniku Günther Oettingeriga.

Õiglase ülemineku fondi loomise ettepanek on suur osa Ursula von der Leyeni esitatud programmist. Leyenist saab 1. novembril Euroopa Komisjoni president. Ametisse astuv Euroopa Komisjoni ühtekuuluvuse ja reformi volinik Elisa Ferreira ütles 2. oktoobril Euroopa Parlamendile , et esitab100 päeva jooksul pärast ametisse asumist Euroopa Parlamendile selle fondi kohta ettepaneku. Uue komisjoni koosseisu esimeste ülesannete hulka kuulub ka kokkuleppe saavutamine ELi liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga ELi 2021.–2027. aasta eelarve kohta.

Söetööstuse järkjärguline likvideerimine toob eeldatavasti kaasa töökohtade arvu vähenemise Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Saksamaal, Poolas, Rumeenias, Hispaanias ja Ühendkuningriigis; koondamisi on oodata ka Kreekas, Slovakkias ja Sloveenias. Uuring näitab, et kaks piirkonda, kus sotsiaalsed tagajärjed võivad olla kõige suuremad, on Kreeka Lääne-Makedoonia piirkond ja Rumeenia piirkond Sud-Vest Oltenia.

Kontaktisik

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023