Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi uue loodusdirektiivide tegevuskavaga toetatakse piirkondi bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel ja edendatakse sotsiaal-majanduslikku arengut  

Tihedas koostöös ELi kohalike ja piirkondlike esindajate koguga võttis Euroopa Komisjon täna vastu tegevuskava, et tõhustada ka loodusdirektiividena tuntud ELi linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi rakendamist. Tegevuskava eesmärk on aidata piirkondadel kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja saada looduskaitsest majanduslikku kasu. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on tervitanud kõnealust institutsioonidevahelist koostööd, millega loodetakse luua võrdlusalus teiste valdkondade jaoks, kus linnadel ja piirkondadel on ulatuslik pädevus, nagu ELi keskkonnaõiguse valdkonnas.

„Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on meie looduse säilitamisel ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel eesliinil ning seetõttu on komitee teinud kõnealuse tegevuskava väljatöötamiseks aktiivselt koostööd Euroopa Komisjoni volinike projektimeeskonnaga. Tegevuskava on samm õiges suunas ning linnu ja piirkondi esindava ELi poliitilise koguna toetame selle elluviimist ja kaasame aktiivselt kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi osana meie jõupingutustest saavutada 2020. aastaks seatud bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid,“ ütles Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident Karl-Heinz Lambertz.

Komitee on otseselt seotud tegevuskava viieteistkümnest meetmest neljaga:

1. meede : töötada välja ala mõjutava tegevuse lubade menetlemine, liikide kaitse ja suunised ning ökosüsteemi teenuste integreerimine otsuste tegemisse;

6. meede : tuua kokku biogeograafilised piirkonnad, et lahendada ühiseid väljakutseid;

13. meede : toetada teadmiste vahetamist ning kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused komitee ühisplatvormi kaudu – kooskõlas juba olemasoleva komitee ja komisjoni keskkonnaalase koostöö tehnilise ühisplatvormiga;

14. meede : toetada Natura 2000 alade hea haldamise tunnustamist ning teadlikkuse suurendamist loodusdirektiivide kohta selleks ette nähtud foorumite kaudu, kasutades uusi tehnoloogiaid ja teavitustegevust, ning tugevdada sidemeid loodus- ja kultuurpärandi vahel, eriti Euroopa kultuuripärandi aasta 2018 kontekstis.

Värskelt avaldatud tegevuskaval on neli prioriteeti ja kokku 15 konkreetset meedet, mis tuleb ellu viia 2019. aastaks.

Euroopa Komisjoni keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella ütles: „Tegevuskavas määratakse kindlaks loodusdirektiivide rakendamise kaugeleulatuvad parandused. Parim viis kaitsta tulevasi põlvkondi on kaasata noori. Meie uus Euroopa solidaarsuskorpus seda just teebki. Liikmesriikide kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad võtta juhtrolli tegevuskava ja muude looduspärandi kaitsmiseks vajalike meetmete rakendamisel.“

Loodusvaldkonna direktiivid on ELi looduskaitsealaste õigusaktide nurgakivi, kaitstes ligikaudu 2000 Euroopa kõige haavatavamat liiki ja elupaika. Direktiiviga luuakse Natura 2000 – suurim kaitsealade koordineeritud võrgustik maailmas. See katab 24 % ELi maismaa- ja mereterritooriumist ning moodustab 1,7–2,5 % ELi SKPst. Natura 2000 rakendamisega seotud kulud on hinnanguliselt 5,8 miljardit eurot aastas, samas on sellest tulenev kasu hinnanguliselt 200–300 miljardit eurot aastas.

Direktiivid on läbinud kaks aastat kestnud toimivuskontrolli, millega hinnati nende tulemuslikkust, tõhusust, sidusust, asjakohasust ja lisandväärtust. Euroopa Komisjon vastas positiivselt komitee üleskutsele töötada välja tegevuskava, mitte teha muudatusi õigusaktides (2015. aasta detsembris vastu võetud arvamus, mille raportöör oli Bettembourg'i kommuunivolikogu liige Roby Biwer (LU/PES)). Praegu koostab komitee arvamust, milles käsitletakse keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamist teiste direktiivide alusel. Arvamuse raportöör on Kirkleesi ringkonna volikogu liige Andrew Cooper (UK/EA) ning see on kavas vastu võtta oktoobris 2017.

Lisateave

Euroopa Komisjoni pressiteade: Uus tegevuskava, mille abil aidata piirkondadel elurikkust kaitsta ja looduskaitsest majanduslikku kasu saada

Looduse, inimeste ja majanduse tegevuskava

Konverents „Loodust, inimesi ja majandust käsitlev ELi tegevuskava“ – Euroopa Regioonide Komitee, Brüssel, 6. juuni 2017

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 881 037
david.crous@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Toidukriis: ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad üles investeerima kohalikku tootmisse, et tuua inimeste lauale kestlik ja taskukohane toit
Toidukriis: ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad üles investeerima kohalikku tootmisse, et tuua inimeste lauale kestlik ja taskukohane toit
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022