Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Õiglase ülemineku fondi keskmes peavad olema sotsiaalsed ja keskkonnakriteeriumid  

Intervjuus vastas Rijeka linnapea ja õiglase ülemineku fondi arvamuse raportöör Vojko Obersnel (HR/PES) viiele küsimusele ELi algatuse kohta, mille eesmärk on toetada piirkondi, keda vähese CO 2 heitega majandusele üleminek kõige rohkem mõjutab. COVID-19 kontekstis on õiglase ülemineku fondi kavandatav eelarve suurenenud 7,5 miljardilt eurolt 40 miljardile eurole. Euroopa Regioonide Komitee võttis oma arvamuse Õiglase ülemineku fondi kohta vastu 2020. aasta juuli täiskogu istungjärgul, rõhutades heameelt ELi toetuse üle sotsiaalselt ausale ja kestlikule rohelisele majandusele üleminekule.

Õiglase ülemineku fond on üks õiglase ülemineku mehhanismi kolmest sambast koos programmi „InvestEU“ üleminekukava ja avaliku sektori laenurahastuga, mida toetatakse ELi eelarvest. Eesmärk on aidata fossiilkütustest, sealhulgas söest, turbast, põlevkivist või suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusprotsessidest tugevalt sõltuvaid piirkondi nende üleminekul kliimaneutraalsusele.  

Millised on Teie arvamuse kõige olulisemad sõnumid?

Vastuvõetud komitee arvamuses seatakse õiglase ülemineku fondi keskmesse sotsiaalsed ja keskkonnaalased kriteeriumid. Fond on väga tihedalt seotud Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega ja tagab, et sellest kasu saavad piirkonnad võtavad endale selge kohustuse järgida Pariisi kokkulepet, ELi eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ja 2030. aasta vahe-eesmärke. Komitee arvamuses väljendatakse heameelt fondi eelarve suurendamise üle ning pooldatakse, et täiendavaid panuseid Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondist+ (ESF+) tuleks teha vabatahtlikkuse alusel. See annab kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele vajaliku paindlikkuse, et rahastada tööturuprogramme ESF+ kaudu ja projekte, mis aitavad kaasa rohelisele majandusele üleminekule, õiglase ülemineku fondi abil.

Kuidas saab Teie koostatud arvamus mõjutada kaasseadusandjate vahelisi seadusandlikke läbirääkimisi?

Juba arvamuse eelnõu ettevalmistavas etapis korraldasin mitu kohtumist Euroopa Parlamendi liikmetega, kes tegelesid selle teemaga. Samuti oli mul võimalus tutvustada arvamuse eelnõus esitatud ideid Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjonile (REGI) ning tuua sellega protsessi varases etapis esile olulisi kohaliku ja piirkondliku tasandi aspekte. Arvamuse eelnõus esitatud 19 soovitusest esitati 11 Euroopa Parlamendis muudatusettepanekutena. Euroopa Regioonide Komitee on seega edukalt mõjutanud Euroopa Parlamenti paljudes olulistes aspektides. Lisaks oleme pidanud mitteametlikke kontakte ELi eesistujariigi Saksamaa esindajatega ning oleme rahul, et mitu meie soovitustest lisati ka nõukogu teksti.

Milline on uue fondi roll rohelises kokkuleppes ja majanduse taastamise protsessis pärast COVID-19 pandeemiat? Kuidas toetatakse uuest fondist kõige enam mõjutatud piirkondi?

COVID-19 pandeemia tõttu on Euroopa Liidus ja kogu maailmas õigustatult keskendutud inimelude päästmisele, töökohtade kaitsmisele ja majanduse elavdamisele. Olen siiski rahul, et Euroopa Komisjon ei ole unustanud ka olulist võitlust kliimamuutuste vastu ja on isegi märkimisväärselt suurendanud õiglase ülemineku fondi eelarvet 7,5 miljardilt eurolt 40 miljardile eurole. Fondi muudetud eelarve võimaldab mõjutatud piirkondadel liikuda edasi rohelise, kestliku ja sotsiaalselt õiglase ülemineku suunas ning viia ellu Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid. Ühtekuuluvuspoliitika programmidest ja eelkõige äsja loodud programmist REACT-EU toetatakse kriisist tabatud piirkondi. Euroopa toetust on vaja nii rohelisele majandusele üleminekuks kui ka majanduse taastamiseks pärast kriisi.

Kuidas saaks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli üleminekuprotsessis tõhustada? Mida saavad institutsioonid (vastavalt ELi, riigi ja piirkondlikul tasandil) teha, et siduda üleminekupiirkondade tegelikud vajadused õiglase ülemineku fondi poliitiliste prioriteetidega?

Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on keskne osa rohelise kokkuleppe rakendamisel, kuid keskkonnaprojektide edukaks rakendamiseks ei ole vaja mitte ainult vahendeid nende rahastamiseks. Kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja rohelisele majandusele üleminekuks on kõigepealt vaja kodanike heakskiitu. Linnapeana on minu ülesanne kuulata oma kodanikke ja kaasata nad igasse elluviidavasse projekti, olenemata sellest, kas õigusaktid on vastu võetud kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. Nii on see ka õiglase ülemineku fondi puhul. Fondist on söekaevanduste töötajatele abi ainult siis, kui seda rakendatakse sotsiaalselt õiglasel viisil. Seetõttu asetan oma arvamuses rõhu fondi sotsiaalsetele aspektidele. Me vajame oma kodanikke, et kujundada sellest fondist edulugu, ning meie kodanikud peavad looma õige raamistiku, et kedagi ei jäetaks kõrvale.

Milline on Teie arvamus fondile juurdepääsu kriteeriumide kohta? Kas need on tõesti vastavuses paljude ELi piirkondade erinevate stsenaariumidega?

Igal piirkonnal on eripära, mida tuleks arvesse võtta. Ja paljudel piirkondadel on erinev lähtepositsioon kliimaneutraalsuse suunas liikumisel. Siiski tuleks kehtestada eeskirjad, mida siis kohaldatakse kõigi mõjutatud piirkondade suhtes. Õiglase ülemineku fondile pakutud rahastamisvõimalused ei ole tundmatud, sest enamikku meetmetest võiks rahastada ka muudest ühtekuuluvuspoliitika programmidest. Kuid fondi rõhuasetus aitab enneolematul viisil kaasa Euroopa rohelisele kokkuleppele. Euroopa Regioonide Komitee lisas oma vastuvõetud arvamusse täiendava punkti rahastatavate tegevuste kohta, mis annab kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele paindlikkuse kohandada oma kavandatavaid programme oma piirkonna erivajadustele ja iseärasustele.

Kontaktisikud:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

David Crous

Tel +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Jaga :