Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kuut Euroopa piirkonda tunnustatakse nende ettevõtliku nägemuse eest, kuidas viia ellu kestlik taastumine  

Castelo Branco vald (Portugal), Gabrovo vald (Bulgaaria), Helsingi-Uusimaa piirkond (Soome), Madridi autonoomne piirkond (Hispaania), Provence-Alpes-Côte d’Azuri piirkond (Prantsusmaa) ja Sileesia vojevoodkond (Poola) on valitud Euroopa ettevõtluspiirkonnaks 2021–2022.

Castelo Branco vald (Portugal), Gabrovo vald (Bulgaaria), Helsingi-Uusimaa piirkond (Soome), Madridi autonoomne piirkond (Hispaania), Provence-Alpes-Côte d’Azuri piirkond (Prantsusmaa) ja Sileesia vojevoodkond (Poola) on valitud Euroopa ettevõtluspiirkonnaks 2021–2022. Euroopa Regioonide Komitee tunnustab selle tiitliga piirkondi, kes on näidanud ettevõtluses silmapaistvat prognoosivõimet ja koostanud aruka majanduskasvu strateegiad, milles võetakse arvesse suuremaid ühiskondlikke probleeme. 2021.–2022. aasta auhinna teema on „Ettevõtlus kestliku taastumise heaks“.

Euroopa ettevõtluspiirkonna 2021–2022 tiitli võitnud, kriisist tugevalt mõjutatud piirkonnad on näidanud, et nad suudavad kasutada kriisi võimalusena oma majandusarengu kursi muutmiseks. Komitee tunnustab neid piirkondi Euroopa majanduse kestliku taastumise säravate eeskujudena.

Auhinnatseremoonia avakõnes ütles komitee president Apostolos Tzitzikostas : „Õnnitlen kõiki auhinna võitnud piirkondi ja nende poliitilisi juhte julgete ja tulevikku vaatavate ettevõtlusstrateegiate eest. COVID-19 pandeemia on tekitanud raskusi VKEdele kõigis liikmesriikides. See on toonud esile vajaduse mõelda uuesti läbi ärimudelid, hinnata majandustavade mõju ning kontrollida üle kohalike tarneahelate vastupidavus. Peame endiselt toetama oma VKEsid, kes on meie piirkondade majanduskasvu mootorid ja peamised tööandjad.“

Komitee majanduspoliitika komisjoni esimees Michael Murphy (IE/EPP) ütles: „Linnadel ja piirkondadel, kus elavad ettevõtlikud inimesed, on paremad võimalused kriisist üle saada ja kiiresti muutuvas maailmas jõudsalt edeneda. Kutsun äsja auhinnaga pärjatud Euroopa ettevõtluspiirkondi üles tõstma ettevõtlust oma piirkonnas esile ja püüdma luua ettevõtlust soodustavat majanduslikku ja sotsiaalset keskkonda.“

Kuna Euroopa ettevõtluspiirkonna auhind on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga tehtud koostöö vili, õnnitlesid auhinnatseremoonial võidukaid piirkondi ka siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi asedirektor Hubert Gambs ja Euroopa Parlamendi liige Eva Maydell . Maydell märkis: „COVID-19 kriisi ajal nägime paljude Euroopa piirkondade aktiivsust, vastupanuvõimet ja ettevõtlikkust. Olen kindel, et meie ettevõtluspiirkonnad on Euroopa majanduse taastumise liikumapanevaks jõuks. Me peame neid lähikuudel ja -aastatel investeeringute ja vahenditega toetama. Me ei saa korrata vanu vigu – raha, mida me kulutame, peab minema piirkondadele, kes on valmis leidma uue tee kooskõlas meie ühiskonna sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkidega.“

Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli 2021–2022 võitjad

Madridi autonoomne piirkond (Hispaania)

Madridi autonoomse piirkonna majanduse taastekavas, mis on integreeritud mitmetasandilisse pikaajalisse arengustrateegiasse, keskendutakse peamiselt koostöö elementidele, mille eesmärk on luua sidemeid avaliku ja erasektori vahel. Ettevõtlusnõukogu asutamine toob kokku mitmesugused ettevõtjad, mikroettevõtjad ja VKEd, luues koostoimet ja võimaldades võrgustumist. Strateegia vastab täpselt ELi VKEde-poliitika suunistele ja sellesse on koondatud märkimisväärseid vahendeid. Eelkõige võetakse arvesse naisettevõtjate huve.

Madridi autonoomse piirkonna juht Isabel Diaz Ayuso sõnas: „Meie arvates on parim viis Madridi, Hispaaniat ja Euroopat ähvardava majandus- ja sotsiaalkriisiga tegelemiseks lasta uuendusmeelsetel ja loomingulistel ettevõtetel taastumist juhtida. Seetõttu peame me nüüd rohkem kui kunagi varem neile lähedale hoidma. Me tahame olla majanduse tõukejõud riigis, mis juhib majanduse ja tööhõive taastumist Euroopa tasandil, nagu me juba tegime 2000. aastate kriisi ajal.“

Provence-Alpes-Côte d’Azuri piirkond (Prantsusmaa)

Provence-Alpes-Côte d’Azuri piirkonna (Région Sud) VKEde-strateegia on osa laiemast piirkondlikust arengukavast, mille eesmärk on tugevdada piirkonna ettevõtlust majanduse kestliku taastumise mudeli järgi. Turismi praegune loidus on piirkonda rängalt tabanud ja eeldatakse, et kliimamuutused avaldavad piirkonnale suurt mõju. Selles keerulises olukorras püüavad piirkondlikud omavalitsused uuendada kohalikke majandustsükleid ning kasutada ära oma elujõulist idufirmade ökosüsteemi ja kõrgtehnoloogiaga tegelevaid VKEsid. Région Sudi tugeval piirkondlikul integratsioonil, eelkõige tema majandussidemetel Vahemere piirkonnaga, on suur potentsiaal luua ühendatud piirkondades mitmekordistav mõju tänu majanduse edukale rohepöördele.

Provence-Alpes-Côte d’Azuri piirkonna juht ja ühenduse „Regions de France“ president Renaud Muselier sõnas:

„Provence-Alpes-Côte d’Azuri piirkonnal on täna suur au see auhind vastu võtta. Olles ainus Prantsusmaa piirkond ja kuuludes vaid kuue Euroopa piirkonna hulka, kellele auhind omistatakse, tõestab see meie piirkonna uuendusmeelsust, dünaamilisust ja ettevõtlikkust. Oleme alates 2020. aasta märtsist teinud kõik endast oleneva, et tegutseda külg külje kõrval meie majanduspartneritega, aitamaks neil sellest ajaloolisest kriisist üle saada. See auhind on Euroopa institutsioonide ja eelkõige Euroopa Komisjoniga kooskõlastatud töö tulemus. Nad tegid õige valiku, andes piirkondadele õiguse rakendada Euroopa majanduse taastekava.“

Sileesia vojevoodkond (Poola)

Sileesia majandust on traditsiooniliselt kujundanud rasketööstus ning alates 19. sajandist on see piirkond olnud peamine kaevandus- ja metallitööstuse keskus. Struktuurireformid ja Euroopa rahaliste vahendite arukas eraldamine on aidanud alustada mitmesuguste tööstusharude põhjalikku ajakohastamist ning võimaldanud arendada teadmistepõhist majandust, mis keskendub ülikoolide, teadus- ja arenduskeskuste ning kohalike ettevõtete tugevatele sidemetele. Kestev pandeemia on kiirendanud Sileesia majanduse ümberkujundamist, andes piirkondlikule omavalitsusele võimaluse luua ulatuslik tööstuse ajakohastamise kava – keskkonnahoidliku Sileesia strateegia ( Green Silesia Strategy ), millesse kaasatakse tähtsaid sidusrühmi, VKEsid ja kodanikuühiskonna osalejaid, et ühiselt kujundada üleminekut rohelisele majandusele.

Sileesia vojevoodkonnavanem ja komitee liige Jakub Chełstowski sõnas: „Euroopa ettevõtluspiirkonna 2021–2022 tiitel on meie jaoks suur au, kuid eelkõige kohustus teha rohkem ära, et toetada ja edendada piirkonna ettevõtlust. See tiitel on võimalus, mida Sileesia vojevoodkond piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil täiel määral ära kasutab.“

Gabrovo vald (Bulgaaria)

Kiiresti kasvava töötleva tööstusega sai Gabrovo vallast Bulgaaria üks olulisemaid majanduskeskusi. Strateegiliselt on piirkonna eesmärk suunata oma majandusmudel suurema vastupanuvõime ja ökoloogilise kestlikkuse poole. See käib käsikäes investeeringutega suurema lisaväärtusega majandustegevusse. Gabrovo aruka spetsialiseerumise strateegia raames kerkivad esile uued sektorid, nagu infotehnoloogia ja teenuste sektor. Selle muutusega seotud probleemide edukaks lahendamiseks võib piirkond toetuda oma haridustaristu edukale laiendamisele inseneriteaduste valdkonnas.

Gabrovo vallavanem Tanya Hristova ütles: „Meie eesmärk on muuta Gabrovo keskkonnahoidlikuks, arukaks ja uuenduslikuks, rõhudes rikkalikele ettevõtlus-, äri-, teadus- ja haridusalastele saavutustele ning kasutades ära uusi kaasava rohe- ja digipöörde võimalusi.“

Helsingi-Uusimaa (Soome)

Helsingi-Uusimaa piirkonnal on eriti head tulemused ettevõtlushariduse valdkonnas. Juba 2012. aastal anti piirkonnale Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel noorte ettevõtjate tugeva toetamise eest. Peaaegu kümme aastat hiljem on piirkonna eesmärk luua ideaalne keskkond kestlikkusele pühendunud uuele ettevõtjate põlvkonnale, et astuda järgmine samm ja kasutada oma oskusi ulatusliku sotsiaalse ja majandusliku ümberkujundamise elluviimiseks. Tänu tugevale teadus- ja haridustaristule soovib piirkond kehtestada sidusa meetmete kogumi, et kiirendada oma ring- ja jagamismajanduse arengut ning kasutada ühistarbimise mudeleid majandusliku elujõulisuse saavutamiseks.

Helsingi-Uusimaa piirkonna juht ja komitee Soome delegatsiooni esimees Markku Markkula ütles: „Helsingi-Uusimaa oli üks esimesi piirkondi, kellele 2012. aastal Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel omistati. Me korraldasime aasta jooksul enam kui 100 üritust, et edendada ettevõtlikkust eriti noorte seas. Pandeemia ja kliimamuutuste mõju tõttu seisame nüüd silmitsi teistsuguse olukorraga. Euroopa ettevõtluspiirkonna 2021–2022 tiitel Helsingi-Uusimaa piirkonnale annab eelkõige võimaluse nende uute probleemidega tegeleda ning teha koostööd kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil, et luua integreeritud roheline, digitaalne ja ettevõtlik tulevik.“

Castelo Branco vald (Portugal)

Dünaamiline põllumajanduslik toidutööstus ja tugev poliitiline pühendumus keskkonnahoidlikele muutustele on andnud Castelo Branco vallale märkimisväärse potentsiaali tagada pärast pandeemiat kestlik taastumine. Selleks et kasutada ettevõtlusalaste lähenemisviiside tõhusust erinevate kohalike probleemide lahendamiseks, osaleb piirkond aktiivselt ettevõtluskultuuri edendamises. Haldus- ja haridusasutustes on võetud mitmesuguseid toetusmeetmeid. Lisaks on Castelo Branco arengustrateegia väga hästi integreeritud Kesk-Portugali laiemasse piirkondlikku innovatsioonistrateegiasse.

Castelo Branco vallavanem José Augusto Alves ütles: „Viimastel aastatel on Castelo Branco vallavolikogu strateegiliselt ettevõtlusele rõhunud. Tänapäeval on meie vald tõeline ettevõtluskeskkond, mis paistab silma nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Selle sambad toetuvad mitmele taristule, mille dünaamilisus hoogustab noorte ettevõtlust, aidates suurendada ettevõtete konkurentsivõimet. Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel ei anna mitte ainult põhjust olla uhke, vaid tunnustab ka meie strateegiat ja tööd selles valdkonnas. Meie vald ja rakkerühm, kes töötab iga päev Castelo Branco ettevõtete arengu ja kodanike hüvangu nimel, tunneb selle tunnustuse üle suurt heameelt.“

Video Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli võitnud piirkondadest . Taotluse korral on saadaval teisigi videomaterjale. Palun võtke audiovisuaaltalitusega ühendust aadressil audiovisualCoR@cor.europa.eu .

Euroopa ettevõtluspiirkonna 2021–2022 tiitel: äramärkimist vääriv piirkond

Vukovar-Srijemi maakond (Horvaatia)

Esimest korda pärast Euroopa ettevõtluspiirkonna konkursi väljakuulutamist 2011. aastal otsustas žürii välja anda eriauhinna Horvaatia Vukovari-Srijemi maakonnale. Eesmärk on julgustada piirkonda oma jõupingutusi jätkama ja järgmisel korral uuesti kandideerima. Vukovari-Srijemi maakond võttis märkimisväärseid meetmeid, et suurendada oma innovatsioonisuutlikkust, viies piirkonna majanduslikud eesmärgid kooskõlla teadus- ja arendustegevuse strateegiaga.

Taustteave

Euroopa ettevõtluspiirkonna auhind on projekt, mille raames selgitatakse igal aastal välja ja leiavad tunnustust silmapaistvat ja innovaatilist ettevõtlusstrateegiat rakendavad ELi piirkonnad, sõltumata nende suurusest, jõukusest ja pädevusest. Järgnevaks aastaks omistatakse Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel kõige usaldusväärsema, paljutõotavama ja enim tulevikku suunatud kavaga piirkondadele.

Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel loodi koostöös Euroopa Komisjoniga ning seda toetavad sellised ELi tasandi sidusrühmad nagu SME United Eurochambres Social Economy Europe  ja  EURADA .

Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinna žürii, mis koosneb komitee liikmetest, ELi institutsioonide, sotsiaalpartnerite ja territoriaalsete ühenduste esindajatest, jälgib auhinnatud piirkondlike strateegiate elluviimist 2021. ja 2022. aasta vältel, et objektiivse kõrvaltvaataja pilguga hinnanata auhinnasaajate poliitikat ja asjaomase aasta jooksul tehtud edusamme.

COVID-19 pandeemia tõttu hõlmab Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel kahte aastat (2021–2022). Praegust tervishoiu- ja majanduskriisi arvestades otsustas Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinna žürii ühendada 2020. ja 2021. aasta konkursid, et anda piirkondadele võimalus oma regionaalarengu strateegiad ümber kujundada ja neid muutunud kontekstiga kohandada.

Euroopa ettevõtluspiirkondade loetelu alates 2011. aastast on kättesaadav siin .

Kontaktisik:

Maximilian v. Klenze

Tel +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Jaga :
 
Seonduv teave
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023