Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee ja OECD uuringu tulemused: piirkondade ja linnade peamine panus kestlikku arengusse  

Euroopa Regioonide Komitee on koostöös Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) läbi viinud veebipõhise uuringu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende sidusrühmade panuse kohta kestliku arengu eesmärkide saavutamisse. Tulemusi tutvustati tänasel konverentsil „Kestliku arengu eesmärkide rakendamine: linnade ja piirkondade roll“ .

Uuringu peamised järeldused on järgmised.

59 % vastanutest on kursis kestliku arengu eesmärkidega ja töötavad nende rakendamise nimel. Piirkondi või suuri või keskmise suurusega (üle 50 000 elanikuga) linnu esindavate vastajate puhul ulatub see umbes 80 %-ni või üle selle, samas kui väikeste omavalitsuste puhul on see 37 %.

58 % vastanutest, kes praegu töötavad kestliku arengu eesmärkide rakendamise nimel, on määratlenud ka näitajad, mille abil mõõdetakse eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme, kasutades palju sagedamini kohalikke näitajaid kui ELi või ÜRO omi.

Kõige tavalisemad probleemid kestliku arengu eesmärkide rakendamisel, millele pooled vastajad on tähelepanu juhtinud, on „teadlikkuse, toetuse, suutlikkuse või koolitatud töötajate puudus” ning „kestliku arengu eesmärke on raske seada muudest tegevuskavadest tähtsamale kohale”.

Üle 90 % vastanutest pooldab seda, et ELil oleks üldine pikaajaline strateegia, et lõimida kestliku arengu eesmärgid kõikidesse poliitikavaldkondadesse ja tagada poliitikavaldkondade tõhus kooskõlastatus.

Uuringu peamised tulemused on kokkuvõtlikult esitatud tulemuste kokkuvõttes , kuid täielikud andmed on esitatud lisas .

Uuring „Piirkondade ja linnade peamine panus kestlikku arengusse“ viidi läbi 13. detsembrist 2018 kuni 1. märtsini 2019 ning selle käigus laekusid vastused 400 vastajalt. Uuringu tulemusi kasutatakse komitee ja OECD käimasolevas töös kestliku arengu eesmärkide alal, sh ka komitee arvamuses „Kestliku arengu eesmärgid: alus ELi pikaajalisele strateegiale Euroopa kestliku arengu saavutamiseks aastaks 2030“ ning OECD programmi „Territoriaalne lähenemisviis säästva arengu eesmärkidele: linnade ja piirkondade roll mitte kedagi kõrvale jätta“ lõpparuandes.

Jaga :