Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Rooma lepingute allkirjastamise 60. aastapäeva tähistamise üritused: võimalus vahetada mõtteid, kuulata ja kujundada Euroopale uut teed  

Rooma lepingute allkirjastamise 60. aastapäeva eel ning kontekstis, kus võõrandumine Euroopa projektidest üha kasvab, on ELi linnad ja piirkonnad otsustanud anda oma panuse kodanike aktiivsemasse kaasamisse Euroopa Liidule uue tee kujundamisel. Pärast Euroopa tuleviku teemalist arutelu 200 noore eurooplasega võtsid Euroopa Regioonide Komitee liikmed täna vastu resolutsiooni , mis tähistab ulatusliku kodanikega konsulteerimise protsessi „Mõttevahetus Euroopa teemal“ käivitamist kogu ELis. Selle laiapõhjalise algatuse tulemustega arvestatakse komitee panuses eelseisvatesse liidu tuleviku üle peetavatesse aruteludesse.

Täiskogu istungjärgul arutelu avades rõhutas komitee president Markku Markkula , et „praegusel keerulisel ajal peaksid sellised tähtpäevad nagu 60 aasta möödumine Rooma lepingute ja 25 aasta möödumine Maastrichti lepingu allkirjastamisest pakkuma võimaluse ausate Euroopa teemaliste arutelude pidamiseks. Aga nüüd on jõudnud kätte aeg, mil ei piisa üksnes rääkimisest ja kuulamisest – me peame tegutsema. Me tahame tegusid ja tahame neid praegu. Just seda ootavad inimesed, k.a noor põlvkond, Euroopalt ja sellele soovime me juhtida tähelepanu tänase „noorte muudatusettepanekuga“. Me vajame sellist Euroopa Liitu, kus kodanikud tunnetavad, et nende arvamus tõesti loeb, ja kõik tunnevad end turvaliselt oma unistuste elluviimisel. Me tahame taastada Euroopa Liidu kodanikele ja koos kodanikega.“

Tänu tihedale koostööle Euroopa Noortefoorumi ja Mudel-Euroopa Parlamendiga on tänane Euroopa tuleviku teemal peetav arutelu oluliselt võitnud aktiivselt täiskogu töös osalenud umbes 200 noore eurooplase ideedest ja arvamustest. Nende osalemine on seotud noorte kodanike dialoogiga teemal „Kuidas taastada piirkondade ja linnade abiga usaldus Euroopa Liidu vastu“, mis korraldati noorte arvamusfestivali (YO!Fest) raames 7. veebruaril Maastrichtis ja millel osalesid ka Euroopa Regioonide Komitee esindajad kõikidest poliitilistest parteidest.

Osana oma panusest laiahaardelisse mõttevahetusse Euroopa Liidu tuleviku üle võtsid komitee liikmed vastu resolutsiooni, milles toetatakse ulatusliku konsultatsiooniprotsessi „Mõttevahetus Euroopa teemal“ algatamist, mis leiab suures osas aset kohalikult tasandil kodanike dialoogide ja linnavalitsustes peetavate arutelude kujul, et saada ülevaade kodanikele muret valmistavatest teemadest ja teha nende hääl kuuldavaks Euroopa tasandil. Selline altpoolt üles suunatud lähenemine on muutunud veelgi tähtsamaks pärast Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ametlikku taotlust komiteele esitada linnade ja piirkondade häälena oma seisukohad seoses „Mõttevahetusega Euroopa teemal“. Komitee seisukoht, mille vastuvõtmine on kavandatud 2018. aastaks, kujundatakse lähtuvalt konsultatsioonide tulemustest ja selle koostavad komitee president Markku Markkula ja esimene asepresident Karl-Heinz Lambertz.

Karl-Heinz Lambertz soovis rõhutada, et „eriliste sündmustega, nagu seda on käesolevale aastale langevad Rooma lepingute ja Maastrichti lepingu allkirjastamise aastapäevad, on seotud erilised ootused. Euroopa elab praegu väga keerulisel ajajärgul, seistes silmitsi mitme kriisiga. Me peame muutma praeguse skeptitsismi lootuseks ja sellesse ülesandesse saame me kodanikele lähedal seisvate kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajatena anda väärtusliku panuse. Kõnealune resolutsioon ei tohi olla lihtsalt veel üks dokument, mis läheb digitaalsete failide rägastikus kaduma. See peaks innustama Euroopa tuleviku üle peetavat mõttevahetust, mis viib konkreetsete tulemusteni.“

Oma resolutsioonis kutsuvad ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid üles looma

Euroopa, mis oleks suuteline taastama kodanike usalduse Euroopa projekti vastu;

liidu, mis pakuks tõhusaid ja kiireid vastuseid ühistele suurtele väljakutsetele, millega linnad, piirkonnad ja liikmesriigid üksinda toime ei tule, nagu näiteks ELi konkurentsivõime edendamine, ühtekuuluvuse tugevdamine, kõigile turvalise ala tagamine, rände- ja pagulaskriisi lahendamine, kliimamuutustega tegelemine, töötuse ja terrorismi vastu võitlemine;

Euroopa, mis tunnetab vajadust tagada noortele nende spetsiifilised vajadused ja paneb aluse kõigi põlvkondade esindajaid kaasavale dialoogile.

Märkus toimetajatele:

Euroopa Regioonide Komitee algatus, mille raames konsulteeritakse Euroopa kodanikega Euroopa teemal otse rohujuure tasandil, on juba käivitunud. Komitee, selle liikmed ning partnerid kohalikul ja piirkondlikul tasandil on 2016. aastal korraldanud 13-s ELi liikmesriigis 27 kohaliku tasandi üritust teemal „Räägime Euroopast!“, milles osales kokku üle 3 200 kodaniku.

2017. aastal laiendatakse tegevust veelgi ja üle kõigi liikmesriikide korraldatakse ligi 70 kohalikku üritust.

Komitee julgustab ka kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi korraldama arutelusid, sealhulgas oma asutustes, et tagada kodanike kuulda võtmine selle mõttevahetuse ajal.

Lisateave Euroopa Regioonide Komitee algatuse „Mõttevahetus Euroopa teemal“ kohta.

Fotosid täiskogu istungjärgult saab tasuta alla laadida meie Flickri galeriist

Fotod allkirjastamistseremoonialt „Uus noorsooleping: Euroopa 25 aasta pärast“

Kontaktisik:
Nathalie Vandelle
Telefon +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Jaga :