Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Renoveerimislaine: linnad ja piirkonnad on tegudeks valmis  

Euroopa Regioonide Komitee kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles looma kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele renoveerimisprojektide elluviimiseks lihtsamad ja kiiremad rahastamismehhanismid.

Euroopa Regioonide Komitee võttis ühehäälselt vastu arvamuse teemal „Renoveerimislaine“ , mis käsitleb ELi kava Euroopa hoonete energiatõhususe suurendamiseks. Hooned tarbivad Euroopas 40 % energiast ja tekitavad 36 % kasvuhoonegaaside heitest ning seega on hoonete renoveerimine ELi jaoks võtmetähtsusega 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamisel. Linnad ja piirkonnad kutsuvad üles vaatama läbi riigiabi kavad, muutma eelarve-eeskirjad paindlikumaks, et maksimeerida investeeringuid ja renoveerimist, seadma piirkondlikke eesmärke hoonete renoveerimiseks ja integreerima renoveerimisprojektidesse taastuvaid energiaallikaid.

Pärast arutelu täiskogus , millest võtsid osa ELi energeetikavolinik Kadri Simson ja komitee renoveerimislaine teemalise arvamuse raportöör Enrico Rossi (IT/PES) , kes on Signa linnavalitsuse liige (Firenze) ja Toscana piirkonna endine maavanem (2010-2020), ütles viimane: „Keskkonnahoidlik taastumine algab meie kodudes. Kasutades renoveerimislainet rohelise kokkuleppe alustalana, saame oma majanduse taaskäivitada, luua hoonesektoris 160 000 töökohta ja võidelda energiaostuvõimetuse vastu, liikudes samal ajal lähemale kliimaneutraalsuse eesmärkide täitmisele. Peame tagama, et uue mitmeaastase finantsraamistiku, taastekava ning riiklike ja piirkondlike fondide vahendeid kasutatakse koostoimes ja neid ei suunata mujale. Edu saavutamiseks peab linnadel ja piirkondadel olema võtmeroll. Seepärast on meil vaja konkreetseid vahendeid, nagu kohalik tehnilise abi vahend, mis oleksid kättesaadavad kõigile kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele renoveerimislaine rakendamiseks, ning mis käivad käsikäes töötajate koolitamisega, eelkõige väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes, et aidata luua rohkem töökohti.“

Euroopa Regioonide Komitee kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles looma kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele renoveerimisprojektide elluviimiseks otsesed rahastamismehhanismid. Samuti kutsub komitee üles viima lõpule väljakuulutatud hoonete energiatõhususega seotud Euroopa riigiabi kavade läbivaatamise, , mis aitaks ületada praegused investeerimistõkked.

Linnad ja piirkonnad soovivad, et Euroopa Komisjon teeks koostööd liikmesriikidega, et kehtestada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks paindlikumad eelarve-eeskirjad, et suurendada nende suutlikkust investeerida olemasolevate hoonete renoveerimisse ja uutesse sotsiaalelamutesse. Komitee juhib tähelepanu ka sellele, et renoveerimislaine elluviimiseks peavad komisjon ja liikmesriigid ehitussektorit märkimisväärselt toetama, et ületada lüngad oskuste, tehnoloogia ja töötajate ümberõppe alastes teadmistes.

Renoveerimislainet tuleb toetada jõulise tehnilise abiga, mis on kättesaadav kõigile kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. Komitee liikmed toetavad Euroopa Investeerimispanga Euroopa kohaliku energiaabi fondi (ELENA) tugevdamist ja detsentraliseerimist ühtse kontaktpunkti mudeli ühtlustamise kaudu, et pakkuda tehnilist abi kõigile kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ja ettevõtjatele.

Komitee kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles lisama renoveerimislaine täielikult taaste- ja vastupidavusprogrammidesse ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidesse.

Komitee lisaettepanekud renoveerimislaine edukaks elluviimiseks igas piirkonnas on järgmised:

 • Meetmed üürnike väljatõstmise ennetamiseks renoveerimise eesmärgil. Euroopa Komisjon ja kõik valitsustasandid peavad vältima renoveerimiskulude ülekandumist üürnikele ning soovitavad tasakaalustada üüritõusu energiasäästuga.
 • Komitee leiab, et Euroopa Komisjon peaks nõudma liikmesriikidelt piirkondlike ja kohalike omavalitsuste täielikku ja tõhusat kaasamist oma riiklike taaste- ja vastupidavuskavade koostamisse ja rakendamisse, arendades välja tõhusad mitmetasandilised kliima- ja energiateemalised dialoogid.
 • Renoveerimislainet tuleb kasutada võrdselt ka vähem linnastunud ja äärepoolsemates piirkondades, sealhulgas maapiirkondades.
 • Ehitussektoris tuleb edendada ringmajandust ja tugevdada sertifitseerimismehhanisme, mis soodustavad ehitusmaterjalide ja -tehnikate valimist nende olelusringist lähtuvalt.
 • Kohalikke energiakogukondi ja tootvaid tarbijaid tuleb tugevdada detsentraliseeritud energiatootmise ja stiimulite abil, et arendada Rootsis ja Soomes rakendatavat kommunaalkulusid sisaldava üüri mudelit, mille puhul kinnisvaraomanikke julgustatakse säästma energiat, tagades samas hea sisekliima.
 • Energiaostuvõimetuse analüüsi tuleb laiendada üksikutest kodumajapidamistest kaugemale ja kasutada keskkonnasõbralike tootmispiirkondade mudelit kasuliku võrdlusalusena tootmissektori kaasamiseks renoveerimislainesse.
 • Ehitussektorile on vaja pakkuda märkimisväärset toetust, kuna kriis on seda rängalt mõjutanud ja seal tegutsevad sageli väikeettevõtjad.
 • Vaja on teha ambitsioonikamaid jõupingutusi elamute kütmise ja jahutamise CO 2 -heite vähendamiseks, mis moodustab üle 80 % ELi hoonete üldisest energiatarbimisest.
 • Liikmed tervitavad kliimapakti ja kohustuvad toetama selle kasutuselevõttu, eelkõige kodanike kaasamise läbi. Komitee tunnistab kliimapakti ülimalt olulist rolli renoveerimislaine tõhusa rakendamise tagamisel ning kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele suutlikkuse ja vahendite kindlustamisel.
 • Liikmed kutsuvad Euroopa Komisjoni üles jätkama energiasüsteemide juhtimise ja ehitusteabe modelleerimise (BIM) kasutuselevõtu edendamist.
 • Tuleb välja töötada keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumide süstemaatiline kohaldamine ehitussektoris, et saavutada energiatarbimise kiire vähenemine ja tagada senisest kestlikumate juhtimismudelite laialdane kasutuselevõtt.
 • Hoonete energiatarbimist kajastavad andmed peaksid olema kogu ELis tasuta kättesaadavad..
 • Tuleb püstitada piirkondlikud eesmärgid taastuvate energiaallikate integreerimiseks hoonetesse.
 • Komitee rõhutab, kui oluline on ettepanek nutivalmiduse näitaja kohta, mille abil mõõta hoonete valmidust aruka tehnoloogiaga integreerimiseks ning suurendada sellega seoses hoonete omanike ja kasutajate teadlikkust.
 • Vaja on ajakohastada energiamärgiste raamistikku, et suurendada energiamärgistega hoonete hulka.
 • Olemasolevate avalike hoonete ostmist ja renoveerimist käsitlevad õiguslikud nõuded, energiatõhususe miinimumstandardid ja iga-aastase renoveerimismäära kohustuslikud eesmärgid peavad olema paindlikud, et saaks võtta arvesse hoonete erinevaid omadusi ja olusid igas piirkonnas.

Taustteave

Hinnanguliselt kannatab energiaostuvõimetuse all 34 kuni 50 miljonit Euroopa kodanikku. Komitee renoveerimislaine teemaline arvamus sisaldab ettepanekut Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele arvestada välja energiaostuvõimetuse määr riigi tasandist madalamal tasandil.

Kuigi 75 % ELi hoonetest ei peeta energiatõhusateks, renoveeritakse neist praegu igal aastal ainult 1 %. Prognooside kohaselt võib renoveerimislaine luua 2030. aastaks ehitussektoris 160 000 täiendavat töökohta. 

Koos transpordisektori CO 2  heite vähendamise ja linnade keskkonnahoidlikumaks muutmisega on ELi hoonete renoveerimine rohelise kokkuleppe keskne prioriteet. Seda tänu võimalusele vähendada energiakasutust ja CO 2  heidet ning hoogustada kestlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist. Ehitussektor on suurim töökohtade looja iga investeeritud miljoni euro kohta ( IEA 2020 ).

Renoveerimislaine algatati 14. oktoobril 2020 Euroopa Komisjoni teatisega „ Euroopa renoveerimislaine – keskkonnahoidlikumad hooned, uued töökohad, parem elujärg “. See on Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava oluline tugisammas.

Renoveerimislaine eesmärk on kõrvaldada hoonete renoveerimist takistavad tegurid. Energiatõhususe finantseerimisasutuste rühm ( EEFIG ) on tuvastanud kuut liiki takistused: struktuursed takistused, teabetõkked, turutõrked, oskusteabe puudumine, projektide koondamist ja/või tõhusamate piirkondlike lähenemisviiside rakendamist raskendavate tegurite kombinatsioon ning regulatiivsed tõkked. Kõik need takistused mõjutavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi vahetult ning pärsivad nende suutlikkust energiatõhusatesse projektidesse rohkem investeerida.

Hoonete renoveerimine on Euroopa Regioonide Komitee uue algatuse „ Roheline kokkulepe kohalikul tasandil “ peamine prioriteet, eesmärgiga seada linnad ja piirkonnad ELi kliimaneutraalsusele ülemineku keskmesse. Algatus „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ käivitati 15. juunil 2020 ja selle raames loodi spetsiaalne 13 liikmest koosnev töörühm. Lugege pressiteadet siin . Tutvuge rohelise kokkuleppe 200 parima tavaga meie veebikaardil .

Kontaktisik:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Tel +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023