Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkonnad ja linnad ühendavad jõud UEFAga, et edendada ELi piirkondlikke investeeringuid sporti  
Photo gallery | Twitter: #CohesionAlliance

Euroopa Regioonide Komitee ja UEFA on ühendanud jõud, et parandada juurdepääsu ELi vahenditele spordi heaks. Mõlemad rõhutasid, kui olulist osa etendavad ELi piirkondlikud investeeringud – ELi ühtekuuluvuspoliitika – kohalike spordivõimaluste pakkumise toetamisel piirkondades, samuti selle edasist rolli territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisel kogu Euroopas. See sõnum edastati ühisdeklaratsioonis, millele kirjutasid alla komitee president Karl-Heinz Lambertz ja UEFA esimene asepresident Karl-Erik Nilsson täna Brüsselis toimunud kõrgetasemelisel konverentsil.

Üritusele olid kogunenud osalejad ELi institutsioonidest – kaasa arvatud Euroopa Komisjoni volinik Tibor Navracsics – ja UEFA kõigi 55 riikliku jalgpalliassotsiatsiooni esindajad. Üritusel rõhutati ELi spordirahastuse tähtsust ühtekuuluvuspoliitika alliansi #CohesionAlliance jaoks. See on kogu ELi hõlmav koalitsioon, kuhu kuulujad usuvad, et ELi ühtekuuluvuspoliitika peab jätkuvalt olema ELi tuleviku tugisammas.

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ütles: „Meil on UEFAga samad eesmärgid: ühtekuuluvuse ja solidaarsuse tugevdamine Euroopas. Investeerimine sporti toob kasu tervise, sotsiaalse kaasatuse, turismi ja majandusarengu valdkonnas. Seepärast on väga oluline, et ELil oleksid jätkuvalt piisavad ühtekuuluvuspoliitika vahendid, võimaldamaks piirkondadel ja linnadel luua rahuldavaid sporditaristuid piiriüleselt. Meie kui #CohesionAlliance’i toetajad teame ka ise, et ELi struktuurifondid võivad väga palju aidata, pakkudes meie kogukondadele tervemat ja paremat elukvaliteeti.“

UEFA esimene asepresident Karl-Erik Nilsson , kes allkirjastas #CohesionAlliance selle aasta 20. märtsil, rõhutas: „UEFA usub spordi tähtsusesse ning annab igal aastal oma väärtusliku panuse HatTrick assistance programme kaudu. Tänu sellele programmile toetatakse märkimisväärseid taristu- ja spordiprojekte kogu Euroopas. Kuid UEFA jõupingutusi peavad toetama ka asjaomased ELi rahastud, eelkõige rohujuure tasandil. Sporti investeerimine tähendab investeerimist Euroopa tulevikku. Spordiorganisatsioonid, riigiasutused ja ELi institutsioonid peavad tegema koostööd, et kasutada kõiki olemasolevaid rahastamisvõimalusi maksimaalselt.“

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ütles: „Spordil on ainulaadne potentsiaal aidata meil toime tulla meie ühiskondade ees seisvate suurte väljakutsetega ning elavdada linnade ja piirkondade arengut. Selle potentsiaali maksimaalseks ärakasutamiseks peame leidma viise, kuidas lõimida sport meie meetmetesse kõigis poliitikavaldkondades. Eelkõige peame integreerima selle tõhusamalt kohalikesse ja piirkondlikesse strateegiatesse, tuginedes iga piirkonna ja linna tugevatele külgedele ja ambitsioonidele.“

President Lambertzi ja esimese asepresidendi Nilssoni allkirjastatud ühisdeklaratsioonis rõhutati, et

sport annab olulise panuse ELi ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste eesmärkide ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisse.

Euroopa Komisjoni ettepanek kahekordistada vahendid Erasmuse programmile järgmises ELi pikaajalises eelarves (mis hõlmab ajavahemikku 2021–2027) ja tähelepanu pööramine rohujuure tasandi spordile, headele juhtimistavadele ja õiglusele spordis on tervitatav samm edasi.

Praegu on spordile suunatud poliitikameetmete ning rohujuure tasandi infrastruktuuri puudumine kaks peamist tegurit, mis takistavad vaba ja võrdset juurdepääsu sportimisele kõigi kodanike, sealhulgas puuetega inimeste jaoks. Üldise juurdepääsu tagamine sportimisele on peamine tegur, mis võimaldab majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning suurendab sportimisse kaasatud inimeste arvu tervikuna.

Spordi panust majandusarengu ja sotsiaalse kaasatuse edendamisse tuleks rohkem tunnustada. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde (ESIF) ning muid asjaomaseid Euroopa poliitikavaldkondi reguleerivad eeskirjad peaksid toetama spordile suunatud poliitikameetmeid, sh investeeringuid füüsilise sporditaristu projektidesse, et tugevdada solidaarsust ja heaolu spordi kaudu.

Komitee ja UEFA lepivad kokku teha #CohesionAlliance ühtekuuluvuspoliitika raames tihedat koostööd, edendades majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust kogu ELis pärast 2020. aastat.

Komitee esitas hiljuti paljud neist soovitustest Euroopa Komisjonile arvamuses „Spordi integreerimine ELi 2020. aasta järgsesse tegevuskavva“ (raportöör: Roberto Pella (IT/EPP), Valdengo vallavanem).

Taustteave

#CohesionAlliance (ühtekuuluvuspoliitika allianss) on koalitsioon, kuhu kuulujad usuvad, et ELi ühtekuuluvuspoliitika peab ka edaspidi olema üks ELi tuleviku tugisambaid. Võttes arvesse Brexitit ja ELi vajadust rahastada selliseid uusi prioriteete nagu kaitse, julgeolek ja välispiiri kontroll, on oht, et ühtekuuluvuspoliitika jaoks eraldatavaid vahendeid kärbitakse järgmises ELi pikaajalises eelarves või mitmeaastases finantsraamistikus , milles määratakse ELi kulupiirangud pärast 2020. aastat.

Et seda vältida ja suurendada teadlikkust ühtekuuluvuspoliitika tähtsast rollist, käivitasid ELi linnade ja piirkondade peamised ühendused Euroopa Piirialade Ühendus (AEBR), Euroopa Piirkondade Assamblee (AER), Euroopa Piirkondlike Seadusandlike Kogude Konverents (CALRE), Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), Euroopa Mereliste Äärealade Konverents (CPMR) ja Eurocities ning Euroopa Regioonide Komitee eelmise aasta oktoobris ühtekuuluvuse alliansi #CohesionAlliance.

Allianss nõuab, et 2020. aasta järgne ELi eelarve muudaks ühtekuuluvuspoliitika tugevemaks, tõhusamaks, nähtavamaks ja kättesaadavamaks kõigile Euroopa Liidu piirkondadele. Pärast selle käivitamist on alliansi deklaratsioonile kirjutanud alla enam kui 8300 üksikisikut, 116 piirkonda, 109 linna ja maakonda, 50 piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ühendust, 40 Euroopa Parlamendi liiget ja 35 ELi valdkondade ühendust.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seonduv teave
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023