Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
President Tzitzikostas: ELi eelarve ja teekaart majanduse taastumise suunas kaitsevad ja tugevdavad piirkondi, linnu ja külasid, nagu on nõudnud Euroopa Regioonide Komitee.  

ELi mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja teekaart majanduse taastumise suunas vastavad komitee nõudmisele toetada kohalike ja piirkondlike kogukondade taastumist. Nad annavad vastuse populistidele ja euroskeptikutele, tõestades Euroopa Liidu lisaväärtust.

Kommenteerides Euroopa Komisjoni ELi mitmeaastase finantsraamistiku ja majanduse taastumise teekaardi ettepanekuid, märkis Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas: „ELi 1 100 miljardi euro suuruses eelarves ja 750 miljardit eurot hõlmavas teekaardis majanduse taastumise suunas keskendutakse kõigi Euroopa piirkondade, linnade ja külade ohutusele, taastumisele ja vastupanuvõimele ning võetakse arvesse Euroopa Regioonide Komitee peamisi nõudmisi. Samuti antakse nendega selge vastus populistidele ja euroskeptikutele, tõestades Euroopa Liidu lisaväärtust praegusel raskel ajal. Kutsun ELi liikmesriike ja Euroopa Parlamenti üles president Ursula von der Leyeni täna esitatud ettepanekuid viivitamatult hindama ja neid vastu võtma.“

„Nagu Euroopa Regioonide Komitee on nõudnud, hõlmab ELi uus eelarveprojekt ELi taastumisfondi, millest eraldatakse toetusi vähemalt 500 miljardi euro ulatuses. Selles sisaldub uus tervishoiuprogramm, mis ühendab kõiki valitsustasandeid – ELi, riiklikku ja piirkondlikku tasandit –, et parandada tervishoiuteenuseid ja -asutusi kogu Euroopas. Ettepanekuga turgutatakse ELi ühtekuuluvuspoliitikat rohkem kui 373 miljardi euroga, tugevdatakse maaelu arengut, investeerides sellesse 90 miljardit eurot, ning edendatakse õiglast üleminekut 40 miljardi euro ulatuses. Vastavalt meie nõudmistele annavad komisjoni kavad ka olulisi vastuseid sellistele elutähtsatele sektoritele nagu turism, kultuur ja VKEd,“ lisas president Tzitzikostas.

Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni ( COTER ) esimees Isabelle Boudineau (FR/PES) märkis: „Lisaks uues ettepanekus kavandatud numbritele on oluline, et Euroopa vahendid jõuaksid kohale kiiresti ja et neid investeeritaks tõhusalt. Piirkonnad ja linnad teavad kõige paremini, millistesse valdkondadesse või sektoritesse tuleb kiiresti investeerida, et tulla toime kriisi tagajärgedega ja valmistuda tulevikuks. See ei saa toimuda ülevalt alla, seega vajame uuendatud Euroopa poolaastat, millesse on kaasatud kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ning mille keskmes on kestliku arengu eesmärkide rakendamine kohapeal. Kui Euroopa Liit meid mitmeaastast finantsraamistikku ja majanduse taastumise teekaarti puudutavate otsuste langetamisega viivitades hätta jätab, on tagajärjed sotsiaalselt, majanduslikult ja veelgi enam poliitiliselt katastroofilised.“

Komitee esimene asepresident Vasco Cordeiro (PT/PES) ütles: „Komisjoni pakutud mitmeaastases finantsraamistikus suurendatakse toetust linnadele ja piirkondadele, et tulla toime sotsiaalsete ja majanduslike probleemidega, ning vähendatakse territoriaalset ebavõrdsust ja erinevusi kodanike vahel. See on oluline aspekt mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika seisukohalt, mida on praegu vaja rohkem kui kunagi varem, vaid taastumise teekaardi ja ELi eelarve jaoks tervikuna. Meie linnad ja piirkonnad peaksid kõigile rahalistele vahenditele hõlpsasti ligi pääsema, et tegutseda järjepidevalt ja tagada, et ELi investeeringud oleksid tõhusad ja suunatud meie kodanike tegelikele vajadustele.“

Komitee mitmeaastase finantsraamistiku raportöör Nikola Dobroslavić (HR/EPP) märkis: „Ma tunnustan komisjoni plaane laiendada praegusi ühtekuuluvuspoliitika programme täiendavate rahastamisvahendite abil aastani 2022 ning suurendada aastateks 2021–2027 ettenähtud regionaalpoliitika investeeringuid jätkusuutliku majanduskasvu ja vastupanuvõime kindlustamiseks. See toetab töökohtade loomist, ettevõtete konkurentsivõimet, majanduskasvu ja kestlikku arengut. Komitee on kindlalt otsustanud jätkata oma tööd, suurendamaks ELi eelarve nähtavat mõju ja lisaväärtust inimeste igapäevaelu seisukohalt.“

TAUST

Alates COVID-19 pandeemia algusest on Euroopa Regioonide Komitee väljendanud miljoni kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud poliitiku seisukohti kogu Euroopas.

8. mail vastu võetud deklaratsioonis nõudis Euroopa Regioonide Komitee järgmist.

1) Jätkusuutliku, vastupanuvõimelise ja sotsiaalse Euroopa kava, sealhulgas ELi taastumisfond, mis on seotud ELi ambitsioonika eelarvega ja põhineb Euroopa võlakindlustusel ning mille väärtus on vähemalt 500 miljardit eurot.

2) ELi tervisealase hädaolukorra mehhanism, et hankida meditsiinivarustust ning hinnata, parandada ja jälgida piirkondlike tervishoiusüsteemide suutlikkust investeerida tervishoiusektori vastupanuvõimesse ja jätkusuutlikkusse.

3) Rahastamiskavad, et aidata kohalikel ja piirkondlikel kogukondadel hüvitada kohaliku maksutulu kaotus ja kujundada ümber avalikud teenused, muutes need digitaalseks, jätkusuutlikuks ja vastupidavaks.

4) Lihtsustatud menetlused jätkusuutliku kohaliku taristu rahastamiseks.

5) Sihtotstarbelised vahendid ja õiguslikud kokkulepped VKEde, turismi ja kultuuri toetamiseks.

6) Maapiirkondade kaasamise kava, et edendada maapiirkondades innovatsiooni, ettevõtlust ja ühenduvust.

Kontaktisik:

Presidendi pressiesindaja:

Michele Cercone

Tel +32 (0) 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023